Supermarkt formules.

In de tijd dat McDonald’s hier een groot succes werd, ruim dertig jaar geleden, hield dat bedrijf  er een duidelijke formule op na, waar heel scherp toezicht op gehouden werd. Die formule had betrekking op de producten die werden ingekocht, op de inrichting van het restaurant, het gedrag van het personeel en vooral op de bereidheid van filiaalhouders om op de voorschriften toe te zien. Al die gedragsvoorschriften vormden de kern van de formule en franchisehouders moesten de bereidheid hebben om die  zo nodig af te dwingen. Maar ook aan de Amerikaanse top van het concern hield men zich  aan zijn eigen formule.

De formule van Albert Heijn waar in de zelfde tijd wat minder opvallend, succes mee werd behaald was in een aantal opzichten tenminste zo goed. Zij leidde in Nederland tot een marktaandeel van bijna veertig procent, wat in de supermarktwereld internationaal een unicum is. Het mooie was dat lage prijzen geen onderdeel van die formule vormden en dat  het zuinige Nederlandse publiek dat bleek te slikken. A.H. was wel duurder maar ook beter dan de concurrentie. Het had nieuwe dingen eerder dan een ander. Groente, vlees en zuivel waren vers en slechte kwaliteit kwam niet op het schap. Aan het hoofd van het concern stonden kruideniers waaronder  leden van de familie Heijn.

Albert Heijn is bijna aan zijn eigen succes ten onder gegaan. Men leerde niet alleen de moderne supermarkttechnieken in Amerika maar ook de technieken van de financiële markten en paste die in Nederland toe.  Onder invloed van de beurs werd het bestuur van AH steeds meer financieel en op beursperformance gericht. Overnames waren simpel. De eigen formule werd al dan niet in aangepaste vorm toegepast, de eigen hoge winstmarges kwamen in plaats van de overgenomen resultaten en de beurskoers bleef stijgen. Financiële managers als Cees van der Hoeven en Michiel Meurs namen de plaats in van de kruideniers.

Beursperformance betekent omzet en winstgroei of in elk geval groei van de gepubliceerde cijfers. Die gerichtheid werd versterkt door het bonus systeem in de bestuursbeloningen waarin opties op aandelen een dominante rol gingen spelen. De kennis van het vak verdween uit de top en lang voor het beursdebacle was al te zien dat de formule aan slijtage onderhevig was.  Albert Heijn werd links en rechts door goedkopere concurrenten ingehaald. De creativiteit verdween en de nieuwe omzetgroei kwam uit manipulatie van de cijfers. Ooit barst zo’n bom. Bij Ahold is dat nog net op tijd gebeurd om de brokstukken te kunnen redden. Het had ook een Enron kunnen worden. Dat is niet gebeurd maar het heeft heel veel mensen erg veel geld gekost en eigenlijk onnodig.

Wonderlijk om te zien was de verontwaardiging die de beurs en de aandeelhouders ten toon spreidden bij dit gebeuren. Zij zelf waren de oorzaak en zij hebben staan juichen bij de omvorming van Ahold van een kruideniersbedrijf in een geldmachine. President directeur Van der Hoeven en zijn financiële rechterhand zijn door de beurs op hun post gezet en de meerderheid van de aandeelhouders wisten heel goed wie ze daarmee in huis haalden. Dat niemand uit de financiële wereld achteraf verantwoordelijkheid wilde dragen voor het gebeurde, dat had iets komisch.

 

Advertenties
Geplaatst in bedrijfsleven, geld en economie | Een reactie plaatsen

Problemen, ambtenaren en politici.

De taak van ambtenaren en van politici is een andere dan de mythe die we er met zijn allen over op na houden. We denken dat de mensen die we kiezen in de Tweede Kamer samen de regering benoemen, die dan bestaat uit competente bestuurders en dat die regering het voor het zeggen heeft in het land.

Dat is de mythe, maar de werkelijkheid is anders. In feite verkopen regerende politici het beleid dat gemaakt wordt door hun ambtenaren. Ministers en staatssecretarissen worden door hun departementen aangestuurd. Niet alleen om het ambtenarenbeleid in de Kamer en de ministerraad te verkopen maar ook om hun onderlinge ambtenarentwisten uit te vechten. Zo nu en dan slaan politici de verzenen tegen de prikkels en doen hun eigen ding, maar daarbij gaat het om uitzonderingen. Ministers zijn in het algemeen vooral de buikspreekpoppen van hun ambtenaren. Wat ze goed kunnen is de boodschap die ze moeten brengen snel tot zich nemen en op een betere manier naar buiten brengen dan de ambtenaren dat zelf zouden kunnen. Ministers en vooraanstaande Kamerleden hebben meer van journalisten dan van bestuurders, het zijn communicatie-experts en er is weinig anders waar ze echt verstand van hebben.

De politiek stond een tijdje geleden weer eens mooi te kijk toen uit wikileaks bleek dat ambtenaren achter de rug van hun politieke bazen om met de Amerikanen hadden gesproken. Ze hadden geënsceneerd dat er door de Amerikanen druk zou worden uitgeoefend op een aantal onwillige politici om te doen wat hun ambtenaren hadden besloten: een nieuwe missie naar Afghanistan. De Nederlandse kiezers zagen niet in waarom ons geld en Nederlandse levens opgeofferd zouden moeten worden voor een hopeloze en nutteloze Amerikaanse guerrillabestrijding in Afghanistan. De ambtenaren zien waarschijnlijk ook niets in die oorlog, want gek zijn ze niet, maar ze hechten hoge waarde aan de relatie met Amerika en met de NATO. Dat de bevolking daar minder zwaar aan tilt is jammer, maar het is hun vak vinden de ambtenaren en ze zien het beter dan het volk. Dat zal trouwens best wel waar wezen, want de relatie met Amerika is belangrijk, maar het dedain, waarmee hoge ambtenaren de politiek bezien, stoort mij als een gemiddelde burger. Het is ondemocratisch en past ze niet.

De Amerikanen zouden op afzienbare tijd weg gaan uit Afghanistan en niemand geloofde dat het door de Amerikanen gesteunde regime het daarna veel langer uit zou houden dan het Zuidvietnamese indertijd. Goed geld naar kwaad geld gooien is geen Nederlandse gewoonte en Wilders had gewoon gelijk toen hij het Afghanistanbesluit een politieke blunder van de gedoogregering noemde. Ruim een maand voor de Statenverkiezingen was het niet verstandig een besluit te nemen waar twee derden van de bevolking tegen was en waar die regering eigenlijk zelf ook niet in geloofde. Men had de Statenverkiezingen af moeten wachten met de vingers gekruist. Hopelijk was er dan  een nieuwe regering gekomen die wel een wat bredere steun in het Parlement had en dan probeer je met open kaart de bevolking te overtuigen dat het risico in mensenlevens en in geld de moeite waard is omdat we de NATO en Amerika nog hard nodig gaan hebben in de toekomst. Zo hoort dat zoiets gaan in een democratisch land, maar zo ging het niet.

Geplaatst in Amerika, Nederland, overheid | Een reactie plaatsen

Het Marokkanenprobleem.

Bart Schut, een journalist van de VARA site Joop, schreef over het Marokkanen debat dat door 60 Kamerleden was aangevraagd op zijn site een artikel waarvan ik hier de essentie citeer:

“Toch ben ik van mening dat politici termen als ‘Marokkanenprobleem’ niet dienen te gebruiken en zeker niet moeten debatteren over hele groepen allochtonen (een rot woord, ik weet het) als een probleem, als waren alle leden ervan potentiële criminelen. Ten eerste omdat het gewoon niet klopt. Het feit dat een groep jonge, mannelijke Marokkanen er een zooitje van maakt, betekent niet dat de overige leden van de dik 350.000 leden tellende Nederlands-Marokkaanse gemeenschap een probleem vormen. Dit lijkt mij zo evident dat ik er verder geen woorden aan vuil wil maken.

Ten tweede is het signaal dat de politiek hiermee zendt op zijn best zinloos en op zijn kwaadst negatief. Zinloos omdat een debat in de Tweede Kamer niets zal veranderen aan het gedrag van ook maar één criminele jongere en negatief omdat de grote meerderheid gezagsgetrouwe, hardwerkende Marokkanen het gevoel kunnen krijgen dat hun gedrag absoluut niet op waarde wordt geschat.”

60% van de 12-26 jarige Marokkanen is verdachte van een misdrijf. Geen enkele groep recidiveert zo vaak als Marokkanen. Maar liefst 80 procent gaat opnieuw in de fout. De tweede generatie is nog crimineler dan de eerste. Bovendien maken ze zich stelselmatig schuldig aan geweld tegen niet-Marokkanen. Die cijfers zijn niet mals. En ze komen uit het ‘Jaarrapport Integratie 2012’, van het Sociaal en Cultureel Planbureau, uit een onomstreden bron dus.

Over de feiten wordt niet getwist. 60% van de jeugdige Marokkanen is verdachte van een misdrijf en 80% van die 60%  is of wordt recidivist. Welk percentage die groep jongeren uitmaakt van de totale groep Marokkanen en hoe het begrip Marokkaan hier wordt gedefinieerd wordt niet vermeld. Maar uit een rapport van de Erasmusuniversiteit, waarin de demografische aspecten worden bekeken, kunt U afleiden dat dat de categorie jongeren ongeveer 25% van de totale groep Marokkanen uit maakt. De criminaliteit van andere leeftijdsgroepen blijft buiten beschouwing. Stel die voor het gemak op nul, wat zij natuurlijk niet is. Het aandeel van de Marokkaanse meisjes is aanmerkelijk lager dan van de jongens. Ik heb de cijfers van het SCP niet bij de hand, dus ik weet niet welk begrip ‘verdacht’ hier gebruikt wordt. Politiecijfers zijn gebaseerd op het formulier ‘ter kennis van de politie gekomen’ en dat levert om een aantal redenen[1] onbetrouwbare cijfers op. Enquêtes, hoe onbetrouwbaar ook, zijn op dit punt toch een beter middel dan politiecijfers. Maar wat er ook zij van de foutenmarges die je in acht moet nemen, er is geen twijfel over dat de groep Marokkaanse jongens en jonge mannen in haar geheel als crimineel kan worden bestempeld, ongeacht wat Bart Schut daarover te beweren heeft.

Daarbij praten we dus over minimaal 15% van alle Marokkanen, baby’s en grootmoeders inbegrepen die verdacht wordt van crimineel gedrag. Dat is een massaal probleem, waar duidelijk niet alleen de verdachten zelf maar ook hun omgeving mee te maken heeft. Het is uitgesloten dat, als dit gedrag zou worden afgekeurd door alle ‘niet verdachte’ Marokkanen de groep in kwestie ooit zo massaal crimineel had kunnen worden. De normen en waarden van de groep Nederlandse Marokkanen als geheel is wat hier ter discussie staat. Dat Bart Schut daar geen oog voor heeft vind ik onbegrijpelijk. Wanneer criminaliteit een etnisch probleem wordt is er alle reden om ons daar als samenleving mee te gaan bemoeien en de volksvertegenwoordiging is het orgaan bij uitstek waarin de discussie hoort plaats te vinden.

 

[1] Ondermeer omdat de politie het invullen van die formulieren niet de hoogste prioriteit geeft. Als het druk is op het bureau komt het er meestal niet van.

Geplaatst in allochtonen, Nederland, strafrecht en criminologie | Een reactie plaatsen

Overheden in Europa.

Niet alleen Nederland maar alle EU landen hebben een rapport van de Fin Olli Rehn ontvangen, dat U kunt vinden op

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm.

Het is geen opwekkende lectuur, omdat het weer eens de ontoereikendheid van de Brusselse bureaucratie laat zien. In geen van de rapporten worden concrete aanwijzingen gegeven hoe overheden hetzelfde werk met minder geld en beslag van menskracht kunnen doen, terwijl dat toch de enige manier is waarop de kosten op de lange duur in de hand kunnen worden gehouden. Zowel de Nederlandse akkoorden van Catshuis en Kunduz, als de Brusselse aanbevelingen zijn korte termijn politiek. Ze gaan bovendien meer over belastingverhogingen dan over sanering van overheidsuitgaven.

Ook valt op dat de commissie niet met een rapport gekomen is waarin aandacht gegeven is aan de eigen bezuinigingen die door de Europese Raad waren geëist. Dat een meerjarige verhoging van 925 miljard euro naar 1083 miljard voor de volgende meerjarenbegroting er door komt bij de Raad lijkt uitgesloten. Maar de Commissie en het Europese Parlement stellen het voor en het zal wel weer een compromis worden. Het merendeel van de 27 lidstaten heeft daar belang bij.

Het lijkt duidelijk dat de Nederlandse politiek zich in hoofdzaak met twee zaken bezig moet houden. In de eerste plaats moeten we de eigen overheidsfinanciën op orde krijgen en er daarbij rekening mee houden dat de groeicijfers lager zullen uitpakken dan tot nu toe werd aangenomen. Dat moeten we doen ongeacht wat Brussel daarvan vindt, want het is primair een Nederlands en geen Europees belang.

Als we de omvang van de Nederlandse overheidsuitgaven niet naar een aanvaardbaar niveau van bijvoorbeeld 30% van BNP terug weten te brengen, dan kan de economische groei voor een langere periode illusoir worden, met alle kwalijke gevolgen van dien. De tegenstelling die door een aantal progressieve partijen wordt gemaakt tussen vermindering van het aandeel van de overheid in het middelenbeslag en de verbetering van een aantal overheidsprestaties, vooral op het terrein van zorg en onderwijs, is vals. Alleen door het efficiënter aan te pakken kunnen de prestaties worden verbeterd en de uitgaven beperkt.

In de tweede plaats moeten we van de crisis gebruik maken om samen met andere Noordelijke landen (de Neurolanden) op een aanpassing van de Europese samenwerking aan te sturen.

Het is duidelijk dat de andere leden van de Unie, de Zeuro- en de Oeurolanden, een wijziging willen van het Stabiliteitspact om eurobonds mogelijk te maken die door de gezamenlijke Unielanden zullen worden gegarandeerd. Dat is een majeure stap op weg naar verdere politieke eenheid, terwijl een dergelijke stap bij een handhaving van de discipline van het Stabiliteitspact niet mogelijk is gebleken. Daartoe zijn de Zeurolanden met hun gebrekkige overheidsfinanciën niet in staat gebleken, al kan van Spanje wel gezegd worden dat het land onder zijn nieuwe regering zijn best heeft gedaan.

We moeten vrezen dat dit over de hele linie niet anders zal worden bij een grotere politieke eenheid en dat het gevolg ervan zou zijn een permanente stroom van geld uit de welvarende Neurolanden richting Zuiden, ongeveer als we dat nu zien gebeuren in de Zeurolanden zelf. Spanje, Italië, België en Frankrijk kennen alle vier een subsidie van het Zuidoosten door het Noordwesten en voor geen van die landen is  dat een positief gegeven.

Toen Slowakije zich losmaakte van Tsjechië en daar de subsidie ophield heeft het nieuwe land in betrekkelijk korte tijd orde op zaken gesteld en nu zijn de groeicijfers en de cijfers van de overheidsfinanciën daar beter dan ze ooit in de Tsjecho-Slowaakse tijd zijn geweest.

Het lijkt duidelijk dat ook in de andere Zuidelijke en Oostelijke landen, waar zich een soortgelijk verschijnsel voordoet, de subsidiestromen moeten stoppen. Het beste middel daarvoor is een politieke en financiële scheiding tussen de regio’s. Dat is nu wel gebleken. Zolang het heilige moeten ontbreekt komt er van echte hervormingen niets terecht.

Misschien is het om politieke  redenen handiger als een politieke opsplitsing in regio’s niet tot de Zeurolanden en de Oeurolanden beperkt blijft. In Duitsland bestaat zij al grotendeels maar als  ook Oostenrijk, Nederland etc. een soort kantonnaal stelsel zouden aanvaarden en van die gelegenheid gebruik zouden maken om veel ouds en overbodigs af te schaffen, zou dit het voor Frankrijk c.s. misschien ook gemakkelijker maken om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Misschien met de belofte op de achtergrond dat eurobonds zullen worden ingevoerd als overal in de Eu de overheidsuitgaven beneden een overeen te komen percentage van BNP zijn gedaald. Het lijkt me duidelijk dat we dan een ECB en een Eurobondinstituut nodig zullen hebben die niet aan Brussel ondergeschikt zijn. In dat geval kan van de zo noodzakelijke onafhankelijkheid geen sprake zijn immers. Het lijkt integendeel voor  de hand liggend dat alle Europese instituten op eigen benen komen te staan en dat we de veel te bureaucratische Brusselse apparaten van het Parlement en de Commissie zo snel mogelijk afbouwen.

Een opsplitsing in regio’s zou de onderlinge samenwerking  in Europa bevorderen maar vooral ook de eigen verantwoordelijkheid van gebieden die nu achteroverleunen en de hand ophouden. Al die waanzinnige structurele maatregelen in Zuid Spanje, zouden achterwege gebleven zijn als het geld ervoor niet zo  ruimhartig door Madrid en Brussel ter beschikking was gesteld. Dat en een soortgelijk zorgeloos optimisme in de onroerend goed sector zijn de oorzaken van de dreigende deconfitures in Spanje en Portugal. In Frankrijk is het eerder het gebrek aan ruggengraat in de politiek. Daar kunnen de verkiezingen worden gewonnen door de meest onverantwoordelijke partij, gewoonlijk dus de socialisten.

 

 

Geplaatst in europa, overheid, staatsrecht | Een reactie plaatsen

Frankrijk en het Frans.

Veertien jaar geleden stond in NRC Handelsblad[1] een bericht over de achterstand bij de vertaling van beleidsnota’s die in Brussel door de ambtenaren werden geschreven en een oproep om het voortaan met wat kortere nota’s te doen. Op een andere pagina van dezelfde krant stond een artikel van de Franse ambassadrice in Nederland met een oproep om meer talen te leren. In feite bedoelde ze meer Frans, want de positie van die taal begon toen af te brokkelen binnen de Europese gemeenschap.

De gedachte die dan bij je opkomt is dat wie het serieus meent met een Europese politieke gemeenschap hoort te streven naar één gemeenschappelijke taal. Maar die gedachte werd door haar onmiddellijk afgedaan als boekhouders zuinigheid en daarom typisch Nederlands eigenlijk. Nederland, meende ze, grenst taalkundig aan Frankrijk en Duitsland. Dat zullen veel Nederlanders misschien niet weten, maar het is inderdaad waar. In de Fouron of de Voerstreek, die volgens de kaarten tot het Vlaams sprekende deel van België behoort, spreekt men in de praktijk Frans. Over de grens, bij Eysden, zitten we meteen in het oude prinsbisdom Luik. Dat is altijd Franssprekend geweest, of liever gezegd Waals sprekend, wat misschien niet helemaal[2] hetzelfde is.

De ambassadrice merkte terecht op dat de teloorgang van het Nederlandse onderwijs ondermeer heeft meegebracht dat de talenkennis niet meer het niveau heeft van voor de Mammoetwet. Ik heb zelf eindexamen gedaan voor die wet werd ingevoerd, en heb de periode die ze bedoelde nog meegemaakt. De vijf talen die zij ons toedichtte herinner ik me niet, tenzij ze de klassieke talen van het gymnasium meetelt. Maar dan waren het er geen vijf, maar zes: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks en Latijn. Van die zes talen spraken we alleen Nederlands [3] goed, Duits en Engels redelijk en lazen we de vreemde talen meer dan dat we ze spraken. De klassieke talen lazen we ook toen al heel moeizaam, Duits en Engels gemakkelijk en Frans zo zo.

Als mijn tijdgenoten ambtenaar werden in de Europese Gemeenschap moesten ze Frans leren spreken, net als de ambtenaren van tegenwoordig en dat gold voor veel Duitsers en Italianen ook. Dat gaf de Fransen, Belgen en Luxemburgers een voorsprong die we altijd ongerechtvaardigd hebben gevonden. Tegenwoordig leert iedereen om redelijk Engels te spreken nog voor hij EU ambtenaar wordt en daarom staan, nu de Engelsen vertrekken, weer alle Europeanen op gelijke voet.

Waarom zoveel meer Europeanen het Engels beheersen dan het Frans komt omdat we in een door Amerika gedomineerde cultuur leven. De wetenschap is Engelstalig, de belangrijkste cultuuruitingen, muziek en film, zijn Engels en Engels is een taal die ook buiten Europa in de hele moderne wereld wordt verstaan. Het heeft de functie van het Latijn uit de oudheid en de Middeleeuwen overgenomen.

Het Europa waar de ambassadrice over sprak bestond uit een aantal ambtelijke en politieke organisaties in Brussel, Luxemburg en Straatsburg. Europa als politieke of culturele eenheid, los van de rest van de Westerse wereld, bestaat helemaal niet. We dienen ook te voorkomen dat het ooit zal bestaan, want dat zou maar tot een gevaarlijke tweespalt leiden in het Atlantische bondgenootschap. Ik zou er persoonlijk een voorstander van zijn als in de EU het Engels de enige officiële taal zou worden. Dat zou niet alleen veel kosten besparen, het zou er ook toe leiden dat de onderlinge communicatie tussen de Europese landen zou worden verbeterd. Frans leren de mensen alleen als het moet, wat in de praktijk betekent dat de overgrote meerderheid van de Europeanen het nooit zal leren spreken. Ze hebben er niets aan. Er worden op sommige terreinen nog wel  interessante dingen in die taal geschreven, maar die worden doorgaans goed vertaald. Ook economisch neemt de betekenis van het land relatief af.

Voor de francofone landen in de wereld zou een overstap op Engels als internationaal communicatiemiddel beslist een vooruitgang zijn. In de professionele wereld  leest vrijwel niemand meer Frans en zo blijft de rest verstoken van belangrijke Franse bijdragen aan de gemeenschappelijke cultuur. Als alle politieke Fransen zich zouden aanwennen om Engels te spreken net als hun eigen wetenschappers en zakenmensen, zou dat de invloed van Frankrijk in de wereld vergroten, niet verkleinen, zoals de Franse overheid meent en daar zouden wij allemaal baat bij hebben.

 

[1] Van 27 mei 2004.

[2] Niet alleen de archaïsche telwoorden septante, octante en nonante onderscheiden het Waals van het Frans, maar ook een eigen uitspraak en een idioom dat bijna evenveel van het moderne Frans verschilt als het Québecqois en meer nog dan het Zwitserse Frans.

[3] Ik kom uit Limburg en daar spraken we eigenlijk niet eens het Nederlands goed, maar wel beter Duits dan in de rest van Nederland.

 

 

Geplaatst in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Witwassen.

In de zaak van de Roermondse politicus Van Rey meende de officier dat je het witwassen kunt noemen wanneer iemand zijn diner door een ander laat betalen, met wie hij samen op reis is, ook als daar geen zwart geld aan te pas komt. Dat lijkt me onzin, maar het begrip witwassen was ook voordat deze officier besloot om Van Rey te gaan vervolgen al mysterieus genoeg.

De Duitse Brigitte Unger is of was hoogleraar aan de Utrecht School of Economics. Onder haar leiding is daar een rapport gemaakt over het witwassen van zwart geld dat indertijd in kringen van juristen ophef heeft gemaakt. In februari 2006 heeft er over het rapport een interview met haar van Roel Janssen in NRC Handelsblad gestaan.

De eerste vraag die hij haar stelde was of een supermarkt witwasser zou zijn als hij, Roel Janssen, zijn tuinman zwart zou betalen en deze dan met het ontvangen geld daar een krat bier ging kopen, zonder daar een bon voor te vragen. Unger vond dat de supermarkt geen witwasser was. Die kon immers niet weten dat het geld zwart was, maar de tuinman zelf waste wel wit, vond ze.

Mij leek  dat juridisch gesproken een wat haastige conclusie. Het is een wijd verbreid misverstand dat een particulier al fiscale fraude pleegt als hij van een winkel of een ambachtsman goederen en diensten betrekt zonder bon. Er zijn landen waar particulieren verplicht zijn om een nota met BTW te vragen, maar Nederland hoort daar niet bij en ondernemers zijn niet verplicht om er particulieren een te geven. Pas als men de tuinman vraagt, wilt U een rekening met of zonder BTW? en hij zegt: doe mij maar zonder, dan wordt hij misschien medeplichtig en ook dat is lang niet zeker. Ook niet als de tuinman vervolgens de betaling aantoonbaar buiten zijn omzetbelastingaangifte laat.

Zegt de tuinman dat hij geen bon hoeft, omdat hij  toch niets af kunt trekken, maar waarschuwt de winkel hem dat men desgevraagd de fiscus wel zal vertellen dat hij diensten van ze heeft betrokken, dan is het betaalde geld in elk geval niet zwart.

Een tuinman die contant betaalt zonder dat er iets is afgesproken over BTW is helemaal  geen fraudeur, hij maakt iemand anders niet tot fraudeur en is zelf geen witwasser, in juridische zin dan. Maar ik neem aan dat hoogleraren economie er over witwassen een eigen definitie op na mogen houden.

In Nederland wordt onder witwassen ook het witten van geld verstaan dat door fiscale fraude is verkregen. Dat is niet overal zo, want in sommige landen is fiscale fraude geen misdrijf maar een administratief vergrijp, wat natuurlijk ook veel verstandiger is. In de meeste andere landen wordt witwassen beperkt tot geld dat uit reguliere misdrijf is verkregen.

Bij fiscaal witwassen moet men denken aan geld dat op buitenlandse rekeningen staat of ergens anders verborgen zit op plaatsen die die men buiten bereik van de fiscus heeft gehouden. Het wordt dan witwassen wanneer men op het een slinkse manier naar Nederland laat komen of in het vrije verkeer brengt.

Dat iemand al een witwasser zou worden als hij zijn eigen verdiende geld consumptief uitgeeft terwijl hij niet van plan is inkomsten- of omzetbelasting te betalen over zijn verdiensten, dat lijkt een onnodig oprekken van het begrip witwassen, waar niemand wat mee opschiet. Dat niet betalen van belastingen is op zich immers al aanleiding voor een straf in de vorm van een boete.

Wanneer internationaal tot optreden wordt besloten tegen witwassen dan denkt men  vooral aan de opbrengsten van drugshandel of andere zware beroepscriminaliteit. Niet aan Uw tuinman.

Natuurlijk, ook de fiscale fraude is een wetsovertreding. Zeker als zij grootschalig plaats vindt moet er tegen worden opgetreden. Dat impliceert ook optreden tegen de adviseurs en banken die de fraude faciliteren. Maar wanneer wij werkelijk ernst willen maken met de bestrijding van drugscriminaliteit en internationaal terrorisme dan moeten we de tuinlieden even vergeten.

Le meilleur est l’ennemi du bien, zeggen de Fransen. Brengen we teveel onder bij het witwassen, dan schiet de exercitie haar doel voorbij. Alleen als gefocust aandacht besteed wordt aan de ernstige criminaliteit kan van de bestrijding succes verwacht worden.

Een volgende vraag van de interviewer betrof de conclusie die in het rapport scheen te worden getrokken dat per miljard witwassen 0.1% economische groei wordt geboekt in Nederland en dat zou volgens Jansen bij het gevonden witwas bedrag neer komen op een veel grotere economische groei dan we in Nederland volgens het CBS de laatste  jaren hebben laten zien. Maar mevrouw Unger bleef bij haar standpunt. Zij stelde dat witwassen criminaliteit aantrekt en dat dit een rem op de groei veroorzaakt. Hoe precies die rem op de economische groei in zijn werk gaat en hoe dat in de cijfers tot uiting komt, daar ging de interviewer jammer genoeg niet verder op door.

Van de invloed van criminaliteit op het nationaal inkomen weten we nog veel te weinig. Op een logisch aansluitende vraag van Roel Jansen of bestrijding van witwassen dan ten koste van de groei van de economie zou gaan, antwoordde de hoogleraar ontkennend. Extra witwas activiteiten levert wel extra groei maar minder witwassen geeft niet minder groei, doch uitsluitend minder criminaliteit. Ook daar had ik als lezer graag meer over gehoord, want de veronderstelling van Jansen dat het beide kanten op zou werken lijkt mij voor de hand liggend.

Bekend uit de grote aandacht die het in de pers heeft gekregen is dat onroerend goed zich in de belangstelling van criminelen en witwassers mag verheugen, hoewel niemand schijnt te weten hoe precies. Mijn veronderstelling was altijd dat criminelen hun onroerend goed met illegale klussers onderhouden en tegen zwart geld verhuren en zodoende de legale onroerend goed exploitanten uit de markt concurreren. Maar zo legde ze het niet uit.

Je kunt een huis aan je zelf verkopen voor bijvoorbeeld een miljoen zwart, zei ze,  en daarna doorverkopen aan iemand anders voor de helft. Dan heb je dat miljoen voor de helft witgewassen. Mij lijkt het dat je in zo’n geval een belasting van vijftig procent hebt betaald aan die derde, tenzij het huis om te beginnen maar vijf ton waard was en dan lijkt me die één miljoen weer frauduleus. Criminelen staan niet bekend om hun vrijgevigheid. Je zult als ontvanger van dat miljoen toch desgevraagd moeten kunnen laten zien waar de koopprijs die zo verdacht hoog lijkt dan vandaan is gekomen? Ook op dit punt had de interviewer van mij door mogen vragen.

Nederland staat volgens Mevrouw Unger in het buitenland bekend als een belastingparadijs vanwege de lage belastingen die hier gelden voor buitenlandse financiële vestigingen. Die lage belastingen zijn er niet. Nederland heeft geen aparte tarieven voor vanuit het buitenland komende financiële instellingen zoals België en Luxemburg die bijvoorbeeld wel hebben. Wel hebben we, net als Luxemburg en een beetje anders dan België een deelnemingsvrijstelling, wat een vorm van voorkoming van economische dubbele belasting is. Ook hebben we een tijd lang zogenaamde rulings gehad, overeenkomsten tussen de belastingdienst en bedrijven of zakenmensen om de winst vast te stellen van transacties die via Nederland geleid worden zonder dat Nederland daarbij direct economisch was geïnvolveerd. Daar bestonden in andere landen wel bezwaren tegen, die geleid hebben tot wijziging van het ruling regime, maar van speciale lage belastingen die Nederland tot een belastingparadijs zouden hebben gemaakt is bij mijn weten nooit sprake geweest.

Wel is het circuit dat voor legale fiscale transacties is opgezet ook bruikbaar voor illegale transacties, als die voldoende zijn gecamoufleerd. Bekend is bijvoorbeeld dat Parmalat via Nederland financieringen heeft geleid als gevolg waarvan er per saldo geld aan dat Italiaanse bedrijf is onttrokken. Ook bestaat het vermoeden dat het systeem gebruikt wordt om terroristische aanslagen te financieren. Beide soorten illegale transacties kan men als witwassen beschouwen, hoewel zwartwassen een betere naam zou zijn, maar dat betekent niet dat dit ook geldt voor de reguliere zaken die via dat circuit worden afgewikkeld.

Kortom door het interview zijn we over dit interessante onderwerp weinig wijzer geworden en een echte aansporing om het rapport te gaan lezen was het daarom niet.

 

 

Geplaatst in geld en economie, strafrecht | Een reactie plaatsen

Legitimiteit in Europa.

De discussie, die aan het begin van deze eeuw gevoerd werd over de toekomst van Europa, polariseerde in de opvattingen van de Duitse minister van buitenlandse zaken Fischer en de Franse (ex-)premier Jospin.

Beiden gingen uit van een Europa dat zou lijken op een van de bestaande politieke modellen. De vraag leek te zijn of het de Duitse federale kant op moest of een meer unitaire staatsvorming naar Frans model.

De Europese bevolking bleek noch voor het Franse, noch voor het Duitse model te voelen en liet dat bij iedere electorale raadpleging weten, hetzij door nee te stemmen tegen integratie voorstellen, hetzij door massaal blijk te geven van onverschilligheid en vaak door beide. Dit betekende niet dat die bevolking tegen de Unie zou zijn, maar wel dat zij zich daar niet mee wenst te vereenzelvigen. De Unie roept geen loyaliteit op. Men beschouwt het als een nuttig vehikel en niet meer dan dat.

Terecht werd van Franse kant aangevoerd dat de macht die op grond van de Europese verdragen berust bij de commissie in Brussel niet wordt ondersteund door enige vorm van legitimiteit in de ogen van de publieke opinie in Europa.

Legitimiteit is een nogal abstract begrip, maar men verstaat er tegenwoordig onder het accepteren van de bestaande machthebbers in een gebied als de directe en rechtmatige regeerders door de bevolking van dat gebied. In Europa werden volgens de Fransen de nationale regeringen als legitiem ervaren maar de commissie in Brussel niet. De commissie heeft een afgeleide bevoegdheid. Legitimiteit wordt in een democratie ondermeer verkregen door eerlijke en algemene verkiezingen. De commissie is niet gekozen.

De vraag die men zich hier zou moeten stellen is of verkiezingen wel de panacee zouden zijn. Het Europese parlement wordt wel degelijk gekozen maar heeft nauwelijks meer legitimiteit dan de commissie. De belangstelling voor Europese parlementsverkiezingen is miniem en alleen als ze tezamen met nationale verkiezingen worden georganiseerd is er sprake van een serieuze opkomst.

Toen in 1940 de ministers en de koningin in Nederland vluchtten voor de nazi’s, was er in Nederland geen legitieme regering meer aanwezig. Vrije en representatieve verkiezingen konden niet plaats vinden en wijzigingen in de regering in ballingschap vonden plaats zonder dat van parlementaire controle sprake kon zijn. Toch erkende de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking de door de koningin persoonlijk in het kabinet aangebrachte wijzigingen en erkenden de ministers dat op basis van staatsnoodrecht de koningin deze verantwoordelijkheid op zich diende te nemen. Legitimiteit valt dus niet samen met de democratische methode van legitimeren.

In de middeleeuwen werd een koning of een ander regerend vorst erkend als legitiem als hij de rechtmatige erfgenaam was van zijn voorganger. Soms ook als hij was gekozen. Nooit door het volk als zodanig, maar door een speciaal voor de functie opgetuigd kiescollege. Dat gold voor de koning van Polen en ook voor de  keizer van het Heilige Roomse rijk der Duitse natie. Deze laatste werd overigens pas als keizer erkend als hij door de paus was gekroond, maar gekroond kon alleen worden wie eerst door de Duitse Keurvorsten tot rooms koning was gekozen. Dat hing samen met de gedachte dat keizer en paus tezamen leiding gaven aan de westerse christenheid als geheel. Godsdienstige elementen speelden een overwegende rol in het pre-moderne begrip van legitimiteit.

In China was een keizer legitiem zolang hij een hemels mandaat had. Gebeurden er rampen in de vorm van invallen van barbaren of epidemieën en overstromingen, dan was dat een teken dat de keizer zijn mandaat verloren had. Een ander had dan de gelegenheid mandaat te verwerven. Succes daarbij was een teken van hemelse gunst, zodat de Chinese legitimiteit leek op een self fulfilling prophecy.

Dit geldt uiteindelijk misschien wel voor alle vormen van legitimiteit. Legitiem is wie als zodanig door het volk wordt erkend. Voor Europa geeft dit niet onmiddellijk een aanwijzing hoe het geconstateerde gebrek aan legitimiteit van de machthebbers kan worden opgelost, nu gekozen worden en erkend worden niet samen blijken te vallen.

Men zou zich ook wel eens kunnen afvragen of het probleem zo dringend om een oplossing vraagt. De Fransen menen dat alleen een geïntegreerd Europa een machtsfactor van betekenis kan worden en daarin hebben ze ongetwijfeld gelijk. De Duitsers bedoelen met hun federale oplossing eigenlijk niet veel anders. Niemand neemt Europa serieus anders dan als economische macht.

De vraag is alleen of dat zo bezwaarlijk is. Behalve de regeringen van de grote landen in Europa lijkt niemand daar last van te hebben. Amerika doet het als wereldmacht alles bij elkaar genomen goed sinds de tweede wereldoorlog en niemand zit in de rest van de wereld te wachten op nog een nieuwe wereldmacht naast de bestaande. Men is sinds de instorting van het communisme juist eerder van mening dat de macht van regeringen in de wereld tot een noodzakelijk minimum moet worden beperkt. Als de noodzaak voor grotere machtsvorming in Europa zich ooit mocht aandienen zal de bevolking van Europa dat wel inzien, mogen we hopen. Dan wordt het probleem van de legitimiteit vanzelf wel opgelost.

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in europa, staatsrecht | Een reactie plaatsen