Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden.Het doel van de wet is om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen tegen te gaan in de publieke en semi publieke sector.Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.De maximering is van toepassing op de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) van de instellingen en interne toezichthouders (leden raad van toezicht of raad van commissarissen). Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling aangepast.

Topfunctionarissen.

Topfunctionarissen behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of tot de laag daaronder, en zijn in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling. Ook extern ingehuurde topfunctionarissen vallen onder de WNT.

Het gaat hierbij om:

 • Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen, de klassieke overheidsorganen.
 • Zorginstellingen en zorgverzekeraars.
 • Organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.
 • Instellingen die zijn ingesteld op basis van een wet/met een wettelijke taak (bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen).
 • Door de overheid gesubsidieerde instellingen. De subsidie moet minstens € 500.000,– per jaar bedragen, ten minste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van dat jaar en voor een periode van tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren zijn ontvangen.
 • Zelfstandige bestuursorganen ( ZBO’s).
 • Instellingen waarbij de overheid één of meer leden van het bestuur of raad van toezicht benoemt.
 • Openbare lichamen voor beroep en bedrijf.

 

Wilt u weten of de WNT  in een specifiek geval van toepassing is? Volg dan dit stappenschema.

Kernpunten van de WNT  zijn:

 • Op grond van de WNT mag sinds 2015 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van een ministersalaris zijn. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • In 2014 was het algemene maximum nog 130% ofwel € 230.474. Voor bestaande contracten geldt een overgangsrecht.
 • Het bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen bedroeg in 2015 10% c.q.15% van het geldende bezoldigingsmaximum voor het orgaan.
 • Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden andere, sectorale normen.
 • Voor ontslagvergoedingen van topfunctionarissen geldt de norm van maximaal één jaarsalaris, met een maximum van € 75.000,–.
 • WNT-instellingen hebben publicatieplicht – de WNT gegevens worden opgenomen in de jaarstukken en gecontroleerd door de accountant – en er is een openbaarmakingsplicht. De publicatieplicht en de openbaarmakingsplicht gelden ook voor niet-topfunctionarissen die in loondienst zijn en die een bezoldiging ontvangen boven het geldende WNT-maximum.
 • In de wet zijn toezicht- en handhavingsmaatregelen opgenomen.

Wat moeten WNT-instellingen doen?

 • De inkomens en ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen normeren met een maximum.
 • Jaarlijks de bezoldigingen en ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen in de jaarstukken publiceren. (modelverantwoording WNT). Overschrijdingen van de norm moeten worden verantwoord.
 • Met ingang van 1 januari j.l. is het voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op het internet te publiceren voor een periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn.

 

IK ben benieuwd naar de manieren waarop deze wetgeving zal worden ontdoken.

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in overheid. Bookmark de permalink .