Het volk van Nederland.

Marcel Ten Hooven was zes jaar geleden hoofd communicatie en informatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en zo iemand is een belangrijke vertegenwoordiger van het bestel.
Wat Ten Hooven schreef in de Groene komt, kort samengevat, hier op neer dat de PVV een ondemocratische partij is die een gevaar vormt voor de rechtsstaat. Hij noemde de PVV populistisch en geeft als typerend kenmerk van populisme de gedachte dat de autochtone bewoners van Nederland één volk zouden vormen.
Dat is een idee die, zoals men zich zal herinneren, door prinses Maxima van de hand werd gewezen, maar waar veel andere Nederlanders aan blijken te hechten. Ten Hooven meende dat het begrip volk op zich al suspect is en niet kan worden gedefinieerd, omdat een volk nooit hetzelfde is maar steeds weer verandert.
Dat is een bekende filosofische vergissing. Volk of natie is een begrip, dat men definieert door er naar te verwijzen. Van het Franse volk kan men zeggen dat het woont in een gebied tussen België, Duitsland, Zwitserland, Italië en Spanje en dat dit gebied Frankrijk heet. De mensen spreken er Frans en eten meer verschillende kazen dan er in de rest van de wereld bestaan. Zelf zeggen ze:
La France [fʁɑ̃s], en abrégé RF, en forme longue la République française, est une république constitutionnelle unitaire dont la majeure partie du territoire et de la population est située en Europe occidentale, mais qui comprend également plusieurs territoires répartis dans les Amériques, l’océan Indien et le Pacifique. Elle a pour capitale Paris, pour langue officielle le français et pour monnaie l’euro. Sa devise est Liberté, Égalité, Fraternité, et son drapeau est constitué de trois bandes verticales respectivement bleue,blanche et rouge. Son hymne est La Marseillaise.
Pays ancien formé au Haut Moyen Âge, la France joue un rôle important dans l’histoire mondiale par l’influence de sa culture et de ses valeurs démocratiques et républicaines, par la colonisation qu’elle a menée en Amérique, en Asie, en Océanie et en Afrique, et par son rôle pionnier dans la construction de l’Union européenne. Elle est une puissance nucléaire, et l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.
Peuplée de 66,4 millions d’habitants (feb. 2015), la France est la cinquième puissance économique mondiale aux taux de change du marché. Son économie, de type capitaliste avec une intervention étatique assez forte, fait d’elle un des leaders mondiaux dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’aéronautique, de l’automobile, des produits de luxe, du tourisme et du nucléaire.

Deze definitie heb ik ontleend aan Wikipedia (met een kleine update).
Van Nederland en het volk dat er woont bestaan meerdere soortgelijke definities maar dan korter. De gedachte dat een historisch fenomeen gedefinieerd zouden moeten worden op de manier waarop men dat doet met een logisch begrip is een misvatting. Van het Nederlandse volk kan van alles worden gezegd en men kan er behoorlijk van mening over verschillen, maar het bestaat wel en het is zonder moeite te onderscheiden van andere volkeren, van Marokkanen bijvoorbeeld of van Turken. Wie meent dat dit niet zo is bedrijft geen filosofie of wetenschap maar politiek. Dat doet Wilders natuurlijk ook, maar die giet daar geen wetenschappelijk of christelijk sausje over heen.
Wilders heeft bezwaren tegen de Nederlandse overheid waar Ten Hooven deel van uit maakt en die een onbeheersbare migratie naar Nederland heeft laten ontstaan. Men heeft de integratie van de nieuwkomers verwaarloosd en de gewone mensen in de volkswijken opgezadeld met de gevolgen daarvan. Wanneer Wilders over de gewone mensen spreekt als over het volk en hij de lieden uit de villawijken van dat begrip uitsluit, dan is dat omdat de Nederlandse elite de gevolgen van haar eigen beleid niet heeft hoeven dragen. Niet in de mate in elk geval van Henk en Ingrid, het soort mensen waar Wilders voor op komt.
Wilders en Pim Fortuijn stelden de overheidsinstituten verantwoordelijk voor nog een reeks andere faalpunten. De teloorgang van het onderwijs bijvoorbeeld, waar minister van financiën Dijsselbloem ooit een rapport over heeft gemaakt, waar niets mee gebeurd is. Het tekort schieten van het justitiële systeem, dat de misdaad niet meer aan kan en een te dure en ontoereikende zorg, waarop het kabinet Rutte II dreigde stuk te lopen.
De instituten waar Ten Hooven voor staat verdedigen zich niet door uit te leggen dat Wilders c.s. dit verkeerd zien, dat het bijvoorbeeld uitstekend is gegaan met de immigratie en de integratie, dat de zorg voor bejaarden over de hele linie toereikend tot goed is en niet meer kost dan nodig, dat politie en justitie de criminaliteit volledig in de hand hebben en er van recidive eigenlijk nauwelijks sprake is.
Nee, ze verdedigen zich door degenen die deze zaken aan de orde stellen te beschuldigen van populisme. Toen B en W van Rotterdam in de tijd van burgemeester Thomassen voorstellen deed om de instroom van Turken in goede banen te leiden kreeg hij hetzelfde te horen als Wilders nu: verdragen verzetten zich hier tegen en rechters en Europese instellingen zullen het verhinderen. De bekwame burgemeester Thomassen kon niet geloven dat een reëel probleem door goedwillende mensen niet kon worden opgelost omdat bureaucratische redenen dat verhinderden. Maar het bleek wel zo te zijn en het is nog steeds zo.
Marcel Ten Hooven en Ernst Hirsch Ballin, zijn partijgenoot, noemen dat populistisch, maar dat is geen argument, het is een scheldwoord. Dat er sinds de tijd van burgemeester Thomassen, vijftig jaar geleden, in dit opzicht niets veranderd is in de Nederlandse bureaucratie noemt Ten Hooven de ‘onvermijdelijke traagheid van de democratische rechtsstaat waarin zoveel tegenstrijdige belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen om ieder het zijne te kunnen geven’.
Dat is met permissie onzin. Wat het eerder en beter genoemd kan worden is luiheid en incompetentie. Vijftig jaar lang een zo groot probleem op zijn beloop laten noem ik onverantwoordelijkheid.
De rechtsstaat is er om het onderling vertrouwen van de burgers in elkaar en hun overheid mogelijk te maken en daardoor de burgerlijke vrede in de samenleving te handhaven. Zij dient ervoor om de rechten van iedereen, ook van minderheden te bewaken. Wilders heeft de rechten en belangen van anderhalf miljoen Nederlanders uit de lagere inkomensklassen onder zijn politieke hoede genomen. Hij probeert die te verdedigen tegen een overheid die in haar bureaucratische verblindheid niet eens ziet waar rechten van burgers worden aangetast. Hij gebruikt geen geweld en roept niet op tot geweld. Integendeel, hij veroordeelt het geweld waar hij het ziet. De PVV is geen organisatie met knokploegen of een beweging die de mensen de straat op brengt. Zij beperkt zich tot het parlementaire métier en Wilders hanteert als iedere politicus de normale kanalen van de publiciteit. Wat daar ondemocratisch aan zou zijn is voor mij een raadsel. Het enige dat ik op kan merken is dat Ten Hooven en zijn collega Hirsch Ballin een andere politieke opvatting zijn toegedaan. De WRR en Hirsch Ballin c.s. weigeren om een verband te zien tussen de instroom van vreemdelingen en de dreigende teloorgang van de sociale wetgeving. Ze weigeren te erkennen dat Henk en Ingrid van de afbraak van de sociale voorzieningen meer schade ondervinden dan zij zelf. Zij verachten Wilders en veroordelen de CDA-leden die met Wilders samenwerkten ter ondersteuning van Rutte I . Maar het is waar wat Wilders zei, dat de lang gestraften het in onze gevangenissen beter hebben dan de bejaarden in onze bejaardenhuizen. Dat is een ergerlijke constatering en het is wel degelijk de schuld van een overheid, die gestraften in de watten legt en de zorg voor de bejaarden verwaarloost. Dat Lubbers indertijd het pensioenfonds van de ambtenaren kon gebruiken voor zijn sanering van de uit de hand gelopen overheidsfinanciën is de schuld van het CDA. Die partij heeft hem zijn gang laten gaan zonder voor de pensioenfondsen garanties te vragen voor toekomstige tekorten.
Een rechtsstaat is er voor iedereen of hij is er niet, zei Hirsch Ballin ooit. Maar hij zelf vertegenwoordigde als minister van justitie een overheid die de wetten veranderde zodra die haar bij de uitvoering van een gewenst beleid in de weg gingen staan. Wetten worden door het bestel als dat nodig is met terugwerkende kracht veranderd ook als daarmee de rechten van burgers worden aangetast. Daar zijn voorbeelden genoeg van, maar een van de meer recente is de wijziging van de pensioenwet. Een grondwet waaraan dat soort wetswijzigingen kunnen worden getoetst door een hoog gerechtshof hebben we in Nederland niet. Het parlement dat met de Kroon de wetten maakt interpreteert in hoogste instantie haar eigen regels. Wetten worden hier veranderd niet omdat ze in strijd zijn met het recht maar omdat ze de overheid niet langer conveniëren. Dat schaadt het vertrouwen in de rechtsstaat.
Wilders veroordeelt de moslims als criminele groepering en vindt dat ze naar hun landen van herkomst moeten worden teruggestuurd. Daar staan inderdaad wetten aan in de weg en verdragen. Maar wat er onethisch aan zou zijn dat zie ik niet. Dat het niet kan, dat terugsturen, is het gevolg van een bureaucratisch impediment. Het is in strijd met formele regels en misschien ligt het ook aan gebrek aan medewerking bij de thuislanden, maar het niet in strijd met het begrip rechtsstaat. Niemand kan op gronden van rechtvaardigheid volhouden dat we hier aan geïmporteerde criminelen met een buitenlandse nationaliteit onderdak zouden moeten blijven verschaffen.
Aan de rechtsstaat doen mensen als Ten Hooven zelf meer afbreuk dan Wilders. Hij wil de Wilders aanhang van een volwaardige participatie in onze democratie uitsluiten. Maar de democratie hoort rechten en opvattingen van minderheden te respecteren, ook die van Wilders.
Het is de stelling van Wilders dat de progressieve groepering, die nu leiding geeft aan de Nederlandse overheid, het contact met de bevolking heeft verloren en tegen de wil van de meerderheid in regeert. Of hij daar gelijk in heeft moet nog blijken, maar dat democratie het recht omvat ‘to kick the bastards out’, is een oud Engels adagium. De Britten weten wat ze zeggen, zij hebben de parlementaire democratie uitgevonden en wij zijn in dat opzicht hun volgelingen. Een aanval op het bestel is niet ondemocratisch, integendeel, het is een toets of democratie werkt of niet.
Jérôme Heldring zei ooit terecht dat de PVV niet ondemocratisch is maar dat zij wel het bestel , zoals we dat nu kennen, bedreigt. Dat klopt. Het huidige bestel is totalitair, in de zin dat het de eigen links-liberale ideologie als alleen zaligmakend ziet en geen grenzen erkent aan het recht van de overheid om die ideologie in de samenleving een monopolie te verschaffen.
Toen een met de ouderlijke macht belaste vader zijn kind een zeiltocht wilde laten maken rond de wereld meende die overheid in eerste instantie dat zij het recht had in loco parentis te treden. Gelukkig vond de kinderrechter dat er geen wet was waar men dat op kon baseren.
In Rotterdam meende een bezorgd gemeenteraadslid dat ongehuwde moeders van Antilliaanse afkomst gesteriliseerd moesten worden om ze zo voor de rest van hun leven tegen zich zelf in bescherming te nemen. Alles wat afwijkt van het socioliberale mensbeeld, mag kennelijk in het bestaande bestel met overheidshand worden gecorrigeerd en grenzen worden niet gesteld of erkend.
De neocons, waar Wilders een exponent van is, zien de rol van de overheid als het handhaven van de rechtsstaat en van de vrijheidsrechten, niet als het dwingen van de samenleving in een door de progressieven bedacht stramien. Dat beschouwen de neocons als totalitair en als ondemocratisch en naar mijn mening doen ze dat op goede gronden.
Als men aan de godsdienstvrijheid voorrang geeft boven andere grondrechten en als die vrijheid gebruikt wordt om onderdrukking en mishandeling van vrouwen en homo’s te rechtvaardigen, dan miskent men dat geen enkele vrijheidsrecht absoluut is. Overal waar rechten met elkaar in strijd komen zal er van een afweging sprake horen te zijn. Persoonlijk meen ik dat het rechten op het praktiseren van een bijgeloof voor de echte vrijheidsrechten hoort te wijken, maar ik heb er vrede mee dat rechters zoiets van geval tot geval beslissen. Als Ten Hooven dat ook maar doet, tenminste.
Gemeenschappen hebben in ons land geen rechten. Burgers hebben rechten en daar hoort het recht toe van iedere burger om lid te zijn van de gemeenschap van zijn keuze. Dat is een recht dat geldt zolang die gemeenschap zich aan de hier geldende normen en waarden houdt. Tot die normen hoort ondermeer de gelijkheid van alle mensen voor de wet en ook het recht op de eigen seksuele geaardheid. Dat laatste weer alleen zolang daar niet de rechten van anderen bij in het geding komen. De redenering van Ten Hooven inzake de rechten van gemeenschappen wantrouw ik. Zij doet denken aan de redenering van het Amsterdamse college van B en W, toen zij uit het leerstuk van de scheiding van kerk en staat en het recht op gelijke behandeling meende te kunnen afleiden dat de moslims gelijker waren dan andere religieuze richtingen. Op grond daarvan vond men dat de gemeente de Westermoskee mocht subsidiëren door de grond voor een prijs ver onder de waarde aan het bestuur van de moskee te verkopen.
Tot het populisme rekende Ten Hooven ook de bezwaren van Wilders en anderen tegen Brussel. Het is onjuist om twijfel aan het nut van een extra Europese bestuurslaag als populistisch en als een gebrek aan Europese gezindheid af te doen. Het is een voorbeeld van het onvermogen van het bestel om out of the box te denken. Men kan best hechten aan de Europese samenwerking en tegelijk van mening zijn dat Europa beter georganiseerd kan worden. Niemand is gediend met een overbodig parlement en andere politieke instituten, waar eigenlijk alleen doelorganisaties voor de samenwerking aan de orde zouden horen te zijn. Om zo’n opvatting rechts-populistisch te noemen is een weigering om de discussie erover aan te gaan.
Het is waar dat Wilders net als alle succesvolle politici werkt met soundbytes en formuleringen die meer op hun onmiddellijke effect gericht zijn dan dat zij getuigen van diepzinnige politieke overwegingen. Dat wil niet zeggen dat Wilders die overwegingen niet heeft. Of hij ze daadwerkelijk wel of niet heeft weet ik niet. Ik ken de man niet persoonlijk. Maar in het neocon gedachtegoed zit meer verstandigs dan Ten Hooven voor waar wil houden. Wilders is in elk geval geen fascist of iemand wiens democratische gezindheid in twijfel hoort te worden getrokken. Wie dat doet zonder goede redenen ondermijnt het democratische debat. Dat debat en het recht van iedereen om er aan mee te doen is het hart van de democratie. Zonder die vrijheid zijn op den duur alle andere illusoir.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Nederland. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s