Een merkwaardige landgenoot.

De Rights Forum is een antisemitische organisatie die terroristen steunt in het Midden Oosten. Ze hadden een stemadvies voor U dat zij zagen als in het belang van hun protegé ´s in de Palestijnse gebieden. Ze zeiden op hun site het volgende.
`In deze verkiezingsspecial geven we belangrijke informatie over hoe de politieke partijen zich tijdens het kabinet Rutte-II ten aanzien van Israël-Palestina hebben opgesteld.
Hoe hebben ze het kabinetsbeleid ter zake beïnvloed? Wat zeggen de partijen in hun verkiezingsprogramma over Israël-Palestina? Welke Kamervragen hebben ze over de kwestie ingediend? En hoe hebben ze bij moties voor en tegen de Israëlische bezetting gestemd?
Verder is er aandacht voor mensenrechtenverdedigers in het nauw en activiteiten van de Israëlische pro-bezettingslobby in Nederland. De pdf-versie van onze verkiezingskrant kun je hier downloaden. Een printexemplaar kun je per e-mail bij ons bestellen. ´
Als die verkiezingskrant download lees je dit:
´Een volk te veel, een staat te weinig – en Nederland? Door Jan Keulen, directeur van de The Rights Forum (en voormalig docent journalistiek in Groningen). Het Israëlisch-Palestijnse vredesproces is dood. Er wordt niet meer tussen de partijen onderhandeld. Een vredesconferentie begin dit jaar in Parijs, georganiseerd door Frankrijk, ging als een nachtkaars uit. Veel woorden, geen resultaten.´
Bij deze conferentie waren de Israëli’s en de Palestijnen beide niet vertegenwoordigd. De nieuwe regering in de VS nam nog geen standpunt in omdat de zaak onder discussie is in het congres.-
´Er is iets vreemds aan de hand. Niet alleen het vredesproces is nergens meer te bekennen, maar het lijkt ook alsof het Palestijnse volk van de aardbodem verdwenen is. De Palestijnen lijken met stomheid te zijn geslagen. Ze zijn onzichtbaar geworden. Aan hen wordt niets meer gevraagd.
Ga maar na. De Israëlische regering gaf sinds begin 2017 het groene licht voor de bouw van duizenden nieuwe woningen in illegale nederzettingen in bezet Palestina. Het Israëlische parlement nam een wet aan, alom omschreven als de “Landroofwet”, die het mogelijk maakt Palestijnse privégrond met terugwerkende kracht te onteigenen voor nederzettingen die zelfs onder Israëlisch recht illegaal waren.´
Nu dus niet meer. Onder Israëlisch recht is het een legale onteigening. Een Palestijnse staat met een eigen rechtssysteem bestaat niet. De enige legale verdeling van het mandaatgebied Palestina, die ooit is voorgesteld, is door de Arabieren van de hand gewezen. Sindsdien zijn er door de Arabieren oorlogen gevoerd en terreuraanslagen gepleegd vanuit de gebieden waar nog Palestijnen wonen. Door het bouwen van nederzettingen en de afscheidingsmuur zijn de aanslagen tegenwoordig beter onder controle te houden. Maar de beste oplossing zou natuurlijk zijn om alle Arabieren uit het gebied ten westen van de Jordaan te laten emigreren. Dan kan die moskee worden afgebroken die op de Tempelberg staat en Jeruzalem weer de heilige plaats worden die het voor de Arabische verovering was. Het ziet er naar uit dat in de VS voor zo´n project wel steun is te vinden.
´Volgens het internationaal recht en talloze VN-resoluties´, gaat Jan Keulen verder, ´ zijn natuurlijk alle Joodse nederzettingen in bezet gebied, inclusief Oost-Jeruzalem, illegaal. Het feit dat het Israëlische parlement ook nog eens een besluit nam over een gebied waar het helemaal geen jurisdictie over heeft, tart elk gevoel van rechtvaardigheid en redelijkheid.´
Onder dat internationale recht verstaat Keulen de resoluties van de algemene vergadering van de VN, waar een solide antisemitische meerderheid bestaat. Dat soort recht erkent Israël niet en ander recht dan het Israëlische is er op de West Bank niet op het moment.
´De Verenigde Naties, de Europese Unie en vele anderen veroordeelden de Israëlische bulldozer politiek. Die is de doodsteek voor de twee-staten oplossing, zo wordt gewaarschuwd. Daar zijn de Israëlische kolonisten het overigens mee eens. Ze bejubelen dat de onafhankelijke Palestijnse staat nu definitief van de baan is.
Wat heeft dit moedeloos stemmende verhaal met de Nederlandse politiek te maken? Op het eerste gezicht niet zoveel. Maar bij nader inzien een heleboel, want Nederland is traditioneel een trouwe bondgenoot van de bezettende mogendheid Israël en een niet onbelangrijke speler binnen de EU.´
De tweestatenoplossing wordt door de Palestijnen niet erkend en is intussen ook met geen mogelijkheid meer te verwezenlijken op het gebied ten westen van de Jordaan. Jordanië wil de Palestijnen niet terug op haar grondgebied, omdat ze in het verleden zulke slechte ervaringen met ze hebben opgedaan. De enige echte oplossing is dus de Palestijnen een eigen gebied te geven ergens ver weg in de Arabische woestijn. De Saoedi’s hebben daarvoor de ruimte en het geld. Twee vijandige naties bij elkaar in een gebied dat kleiner is dan Holland plus de IJsselmeerpolders, dat is geen oplossing, dat is een uitbreiding van het probleem.
´The Rights Forum heeft de afgelopen jaren de Nederlandse politiek ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict kritisch gevolgd. Gedoogt Nederland niet de bezetting? Doet Nederland in Europees en internationaal verband genoeg tegen de schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten?
Oefent Nederland genoeg politieke druk uit om de partijen te bewegen tot een rechtvaardige en duurzame vrede te komen?´
De enige duurzame vrede zou het verhuizen zijn van de Palestijnen, zoals ik net zei. Maar het ziet er niet naar uit dat Keulen daar enthousiast voor kan worden.
´Het korte antwoord op al die vragen (en er zijn er nog veel meer) is: het Nederlandse beleid blijft teleurstellen. Waar Rutte-I onder ministers Verhagen en Rosenthal was doorgeschoten in pro-Israëlische partijdigheid, blonk Rutte-II uit door halfslachtigheid. Er was inconsistentie door wél ontwikkelingshulp aan de bezette Palestijnen te verstrekken, maar vrijwel geen druk op Israël uit te oefenen om zich te houden aan het internationaal recht en de bezetting te beëindigen.´
Keulen schijnt vergeten te zijn dat de bezetting een gevolg is van de zesdaagse oorlog van 1967, een oorlog die begonnen werd door de Arabische buurlanden van Israël. Zolang er geen vrede gesloten wordt is de bezetting legaal en vrede sluiten met de Palestijnen is wel geprobeerd, maar toen er een overeenkomst uit was onderhandeld, lukte het Arafat niet om die door zijn bevolking aanvaard te krijgen.
´Nederland ging bovendien te veel uit van de misvatting dat in het conflict twee “gelijke” partijen tegenover elkaar staan, die er onderling uit moeten en kunnen komen. Is er in werkelijkheid geen sprake van totale asymmetrie, waarbij de ene – uitermate sterke – partij de andere – zwakke – partij in een wurggreep houdt? Want dat is militaire bezetting: een wurggreep. In juni duurt de Israëlische bezetting 50 jaar.´
De partijen zijn inderdaad niet gelijk. De Arabische liga telt nu 367 miljoen inwoners. Israël heeft 6 miljoen joodse inwoners en daarnaast nog een twee miljoen niet-joden. Saoedie Arabië en de Golfstaten beheersen een groot deel van de wereld olieproductie en beschikken daarmee over meer geldmiddelen dan een kolossaal land als bijvoorbeeld India. Israël is beter georganiseerd dan de Arabische landen, dat wel en het kan rekenen op steun van het fatsoenlijke deel van de wereld, d.w.z. van Noord Europa en van de Verenigde Staten.
´Het kan en moet veel beter. Als kiezer kunt u op 15 maart invloed uitoefenen op het Nederlandse beleid, door op een partij te stemmen die zich inzet voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict.´
Het probleem is dat een rechtvaardige oplossing door mensen als Keulen niet zal worden aanvaard. Hij weet niet eens wat dat is, een rechtvaardige oplossing
´Daarbij zou de vraag leidend kunnen zijn: wat doen de partijen tegen de aanhoudende bezetting en versnelde kolonisatie van Palestina? Tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan wonen grofweg zes miljoen Joden en zes miljoen Palestijnen. Israël lijkt op een situatie aan te koersen waarbij één bevolkingsgroep zijn wil en controle oplegt aan een andere onderliggende bevolkingsgroep, die vrijwel geen rechten heeft. Dat heeft een naam: apartheid.´
Keulen heeft ook geen idee wat de Apartheid was, dat is duidelijk. En de oplossing is helemaal niet twee vijandige volkeren die samen wonen op een mini territoir. De enige echte oplossing is de verhuizing van de Palestijnen naar een eigen gebied ergens in Saoedi-Arabië.
´Is het in het Nederlands belang dat in het Midden-Oosten straks een rechteloos volk het permanent moet stellen zonder vrijheid en een eigen staat? Een situatie, waarin je er gif op kunt innemen dat het conflict en de instabiliteit in de regio voortduren?´
Zie boven.
´Met deze verkiezingsspecial geven we je belangrijke informatie over hoe de politieke partijen zich tijdens het kabinet Rutte-II ten aanzien van Israël-Palestina opstelden. Je leest daarin ook wat de politieke partijen zelf in hun verkiezingsprogramma over Israël-Palestina zeggen. Verder is er aandacht voor mensenrechtenverdedigers in het nauw – en activiteiten van de Israëlische pro-bezettingslobby in Nederland.
De pdf-versie van onze verkiezingskrant kun je hier downloaden. Een printexemplaar kun je per e-mail bij ons bestellen. Succes met een wijze stemkeuze op 15 maart!´
Dit verhaal van Rights Forum is in zoverre handig dat je er uit af kunt leiden op welke partijen je op die 15 maart in elk geval niet had moeten stemmen. Die zijn trouwens niet allemaal antisemitisch. Soms zijn ze alleen maar slecht op de hoogte, maar het betekent wel dat ze in de praktijk een verkeerde politiek hebben voorgestaan en dat je ze dus beter kunt mijden als je joodse medeburgers je ter harte gaan.
Het gaat daarbij om de SP, DENK, de PvdD, GroenLinks, de PvdA en D´66. Ik hoop dat U daar niet op getemd heeft deze keer!
Aan Palestijnse en aan Israëlische kant zijn er in de loop van de jaren heel intelligente onderhandelaars geweest die best wisten dat het nodig is om je te verplaatsten in de tegenpartij en die dat ook zeker wel hebben gedaan. Persoonlijk vermoed ik dat ook Yasser Arafat wel in die categorie thuis hoorde. Alleen, het hielp niet. Aan Israëlische kant heb ik de welwillendheid tegenover de Arabieren in de loop van mijn leven zien wegslijten. Bij de Palestijnen en andere Arabieren heeft die tegenover Israëli’s of tegenover joden in het algemeen nooit bestaan. Wie als vertegenwoordiger van een van beide partijen stappen maakte in de richting van de ander verloor prompt aanhang bij zijn eigen achterban. Hij of zijn beweging hielden dan op representatief te zijn. Dat was de reden waarom Arafat de overeenkomst die hij in Camp David had uit onderhandeld niet wilde ondertekenen en waarom Mahmoud Abbas het afgelegd heeft in de Gazastrip tegenover Hamas. Dat is de reden waarom Benjamin Netanyahu de premier is van Israël en niet iemand uit het steeds verder afkalvende vredeskamp.
Als men vrede wil in het Midden Oosten dan moeten de twee partijen uit elkaar worden gehaald. Dat betekent dat men serieus moet overwegen om de Palestijnen ergens anders in Arabië te herhuisvesten, ten minste een paar duizend kilometer bij de Israëli’s vandaan. Alleen dan kan aan de eis worden voldaan om Israël veilige grenzen te geven en kunnen de Palestijnen een eigen land hebben waar ze kunnen gaan en staan waar ze willen en waar ze ongestoord aan hun eigen toekomst kunnen werken. De VN en al die journalisten en hulpwerkers, die in hoofdzaak het conflict in stand hebben helpen houden, kunnen dan naar huis, hun geld kan naar de Palestijnen en een nieuw probleem kan de aandacht van de wereld vragen.
De weerzin tegen een dergelijke oplossing in het Arabische en islamitische kamp is groot en ook in Brussel zal men van een onrechtvaardig voorstel spreken. Maar als iemand serieus vrede wil tussen Israël en Palestina dan is dit een oplossing en een andere zie ik niet.
Dat Rights Forum ferm in het terroristische kamp zit is geen nieuws en waarom men een dergelijk organisatie in Nederlands de ruimte geeft blijft een raadsel. Het Forum hoort thuis op de volgende lijst
Al Qaida, Islamitische Staat (ISIS, ISIL, IS), Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat, Groupe Islamique Armé (GIA), , Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), Islamitische Beweging van Centraal-Azië, Egyptische Islamitische Jihad (EIJ), Gama’a al-Islamiyya, Takfir wal Hijra, Abu Sayyaf, Moro Islamic Liberation Front, Jemaah Islamiyah (JI), Ansar al-Islam (AAI), Asbat al-Ansar, Hezbollah, Libische Islamitische Gevechtsgroep of Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya, Ansar Dine, Boko Haram, Ansaru, Islamitische Beweging van Oezbekistan, Hamas, Islamitische Jihad (PIJ), Harakat ul-Mujahidin (HUM), Al-Shabaab, Gerakan Mujahideeën Islam Pattani (GIMP), Revolutionair Nationaal Front of Barisan Revelusi Nasional (BRN), Great Eastern Islamic Raiders’ Front (IBDA-C).
Het bevindt zich daar tussen in hoofdzaak islamitische organisaties die er t.a.v. Israël allemaal dezelfde ideeën op na houden als zij zelf en waar ze dan ook van harte welkom zouden zijn. Hier in Nederland moet je huiveren bij de gedachte dat dit je landgenoten zijn.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in geschiedenis, Midden Oosten. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s