Onderwijs project.

In een hoofdredactioneel artikel in de Volkskrant werd opgemerkt dat het geen wonder is dat veel Turkse jongeren zonder diploma de school verlaten. Er was een sociologisch rapport geweest over dit onderwerp. Het ligt aan het Nederlandse onderwijs was de conclusie. En aan de manier waarop de schoolplicht hier wordt gehandhaafd, zou men kunnen zeggen. Natuurlijk steken we daarbij af bij het buitenland, net zoals ons hele onderwijs achterblijft bij de vergelijkbare landen in de buurt en bij de nieuwe economieën in Azië..
Wanneer ergens zoiets massaals gebeurt als het onderwijs van een heel land dat in het ongerede raakt, dan is daar altijd meer dan één reden voor. Dijsselbloem en vóór hem de Dr. Leo Prick, meenden dat het vooral aan de ideologisch geïnspireerde onderwijshervormingen uit de tijd van Den Uijl te wijten was. Maar vast staat dat ook de massale instroom van niet Westerse allochtonen het onderwijs niet geholpen heeft. Het Nederlandse onderwijs loopt bij het onderwerp voortijdige schoolverlating achter aan alle internationale maatstaven gemeten. Er verlaten met andere woorden bij ons meer Turken de school zonder die te hebben afgemaakt dan in de Scandinavische of Duits sprekende landen. Ook meer dan in Turkije zelf. Hetzelfde zal wel gelden voor de andere niet-westerse allochtonen waar het onderzoek in dit geval niet op was gericht. Een verband tussen dit rapport en het eerdere rapport van de commissie Dijsselbloem ligt voor de hand.
De krant suggereert dat binnen het slechte systeem een te korte duur van de gezamenlijke opleiding van alle leerlingen een belangrijke factor zou zijn voor de resultaten van de minst presterende groep en vooral voor hun kansen om door te stromen. Dat laatste zegt het artikel niet met zoveel woorden maar het is in impliciet in het pleidooi om de Turkse leerlingen “langer tot wasdom te laten komen in brugklassen waar vmbo en havo zijn gemengd.”
Daarmee wordt, denk ik, een middenschool bedoeld zonder het beestje bij zijn naam te noemen. Ik had gehoopt dat die ideologische discussie voorgoed zou zijn afgesloten na het rapport van Dijsselbloem, maar kennelijk geven de onderwijssociologen de moed niet op.
De rapporten bevestigen wat ouders en andere niet onderwijskundige buitenstaanders al decennia menen waar te nemen: het onderwijs deugt niet en de zwakste leerlingen zijn het slachtoffer. Zwak hoeft niet noodzakelijk een kwestie van een laag IQ van de leerling te zijn. Het kan aan taalachterstanden liggen of aan gebrek aan begeleiding thuis of aan een collectieve weerzin in de betrokken groep tegen de manier waarop zijn leden in het onderwijs worden behandeld. Wat niet uit het rapport blijkt en ook niet erg voor de hand zou liggen is dat een langdurig collectief verblijf van alle leeftijdgenoten in een gemeenschappelijke onderwijsinrichting de zwakkere leerlingen helpt. Wat wel voor de hand ligt is dat het de betere leerlingen ernstig te kort zou doen.
Als er redenen zijn waarom Turkse en andere kinderen van allochtone afkomst slechter presteren dan nodig is, dan lijkt het op het eerste gezicht beter om een apart soort ‘inhaal’ onderwijs voor deze groep op te zetten. Dat kan dan over een periode van een paar jaar gericht zijn op het inhalen van taalachterstand en andere sociale achterstanden, om daarna weer zo snel mogelijk aan te sluiten op het reguliere systeem.
Daar zijn twee bezwaren tegen te verzinnen. In de eerste plaats de kosten en in de tweede plaats de tijdelijke scheiding die het aanbrengt tussen autochtonen en allochtonen.
Het kostenargument is dubbel. Men kan het zien als een probleem van kostenopbrengst verhouding en dus als een kwestie van doelmatig overheidsbeleid of men kan naar de onmiddellijke extra uitgaven kijken. In dat geval is het een vraag van overheidsbudget en van cash flow. Ik zou naar aanleiding daarvan het volgende kwijt willen:
De scheiding tussen autochtonen en allochtonen in het onderwijs is een probleem van de grote en middelgrote steden en is daar intussen een feit geworden. Beter gesitueerde ouders verhuizen liever dan hun kinderen naar het soort scholen te sturen waar zo veel terechte onderwijskundige kritiek op is. Een systeem waardoor bijgeschoolde allochtonen in het reguliere systeem kunnen instromen op een zo vroeg mogelijk tijdstip, kan alleen maar een verbetering zijn, zowel voor de integratie als voor de kwaliteit van het onderwijs. Een speciaal op integratie gerichte opleiding heeft duidelijk voordelen boven het verblijf op gemengde mammoetscholen waar alleen van virtuele maar niet van een werkelijke integratie sprake is. Het onderzoek waar de oratie van Jaap Dronkers op was gebaseerd wijst in dezelfde richting.
Een investering in de integratie die tegelijkertijd een investering is in de maatschappelijke competentie van allochtone jongeren, dat is de beste overheidsinvestering die men zich op dit moment voor kan stellen. Een redelijke inschatting van de kosten/opbrengstverhouding zou zeker pleiten voor een dergelijk beleid.
Wanneer het bijzonder onderwijs voor allochtonen vanuit de bestaande onderwijsbegroting zou moeten worden gefinancierd gaat het ten koste van andere uitgaven met een hoge prioriteit. Bovendien, met alle respect, het zou onverstandig zijn een dergelijk megaproject te laten organiseren door een departement dat bewezen heeft niet zo goed te kunnen organiseren.
Het zou daarom aanbeveling verdienen daar een nieuwe organisatie voor op te zetten en die vanuit de politiek en zo helder mogelijk pakket van eisen mee te geven voor de behalen doelen op het terrein van onderwijs en integratie. Wie weet wat van en dergelijk project nog de spin off zal kunnen zijn voor het reguliere onderwijs?
In elk geval de moeite waard om het als een deltaproject te behandelen, waar veel meer van te verwachten is dan van een Betuwelijn of de HSL.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in allochtonen, onderwijs. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s