De partij van de haat.

De PVV is de partij van de haat. Met die partij valt niet samen te werken omdat zij een minderheid – de moslims – tot zondebok maakt voor alles wat er in Nederland verkeerd loopt en voorstellen doet die vernederend voor ze zijn. De gewetensbezwaarden uit het CDA hadden gelijk. Dat was, kort samengevat, de column ‘het onhandige geweten’ van Pieter Hilhorst in de Volkskrant van zeven jaar geleden (17/8/10).
Had hij gelijk, is de PVV de partij van de haat, waar iemand met een werkzaam geweten niet mee zou horen te collaboreren?
Dat blijft uiteindelijk een subjectieve kwestie. Ik heb net als Pieter Hilhorst het verkiezingsprogramma van de PVV doorgelezen en zoals meestal met dit soort documenten, staat er voor elck wat wils. Het leek me zeker mogelijk om uit het PVV-programma bouwstenen te halen voor een rechts regeringsbeleid waar ook de VVD en het CDA zich in kunnen vinden, iets wat voor veel progressieve mensen een hatelijke gedachte is. Maar dat bedoelde Hilhorst niet. Hij vond dat, ongeacht de praktische mogelijkheden om het eens te worden over een regeringsprogram, de PVV er beginselen op na houdt waar een fatsoenlijk mens niet mee geassocieerd wil worden. Ik zou daar in kunnen komen als in het verkiezingsprogramma of het beginselprogramma van de partij van Wilders actiepunten voorkwamen die, als ze zouden worden uitgevoerd, mensen zouden straffen voor wat ze denken in plaats voor wat ze doen of zouden straffen voor iets waar ieder normaal mens van vindt
dat je het een ander gunnen moet. Ik denk dat Hilhorst dat ook vindt en dat
hij, lezend in het programma van de PVV, dit soort punten meent te hebben aangetroffen.
Ik heb het verkiezingsprogramma er bij genomen en de punten waar ik denk dat hij op doelt heb ik extra aandacht gegeven. U kunt dat zien in de bijlage en ik wil een paar van die punten nu met U doornemen.
Etnische registratie waaronder een speciale vermelding van Antillianen.
Het is duidelijk dat iemand in die commissie voor het verkiezingsprogramma in het bijzonder een hekel heeft aan criminele Antillianen, meer dan aan Afro Surinamers of andere Afro-Nederlanders. De Surinaamse cijfers worden namelijk geflatteerd door de aanwezigheid van Surinamers van Europese en Aziatische afkomst , die veel lagere criminaliteitscijfers vertonen. Afro-Nederlanders hebben over de hele linie de hoogste criminaliteitsquote, hoger nog dan Marokkanen. Etnische registratie of registratie op geloof in bevolkingsregisters of in paspoorten is gebruikelijk in grote delen van de wereld en met name ook in islamlanden. Nog niet zo lang geleden stonden Nederlanders in het bevolkingsregister ook op hun geloof geregistreerd tenzij ze daar uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar tegen maakten. Wie daar een gewetensbezwaar tegen voelt moet doelen op een achtergrond die hij vermoedt: het is gemakkelijker maatregelen te nemen met etnisch effect
als de betrokkenen eerst als zodanig staan geregistreerd. Ik ben het eens met
de bezwaren tegen mensen die anderen uitsluitend op grond van hun huidskleur of afkomst slechter willen behandelen dan de rest van ons. Dat is de kern van artikel 1 van de grondwet. Dat neemt niet weg dat regelgeving blind is en noodzakelijk de persoonlijke eigenschappen van mensen negeert. Voor de wet gelden categorieën: 65 plussers bijvoorbeeld, of weduwen en wezen, hoog en laag opgeleiden, inwoners van Amsterdam of Amstelveen, ongeacht de persoonlijke omstandigheden die eigenlijk een andere behandeling zouden vereisen dan voorgeschreven. Wil men het probleem dat Den Helder heeft met criminele Antillianen aanpakken, dan is het toch wel erg handig om eerst te weten wie in de Helder de Antillianen zijn en liefst ook wie op de Antillen al een strafregister had. Moeten we ons nu door artikel 1 GW laten weerhouden om een ernstig probleem in een middelgrote gemeente niet of niet efficiënt aan te pakken? Het lijkt me denkbaar dat we etnische registratie invoeren met daarbij de mogelijkheid voor Antillianen zonder strafblad die ook in andere opzichten als gewone Nederlanders functioneren om zich als Nederlander te laten registreren. Vervelend natuurlijk voor die Antillianen, maar veeI minder vervelend dan het voor de inwoners van Den Helder is om met de Antilliaanse criminaliteit te worden geconfronteerd. Iets dergelijks geldt voor moslims. Hun criminaliteitscijfers liggen belangrijk hoger dan die van Chinezen of Hindoestanen en een gerichte aanpak zou door een etnisch/religieuze registratie kunnen worden gefaciliteerd. Wie niet als moslim maar als Nederlander wil worden geregistreerd en de Nederlandse nationaliteit heeft zou dat overigens moeten kunnen doen. Houdt dat discriminatie in van Antillianen of moslims? Ja, ik denk het wel, maar dan het soort discriminatie waar ik na afweging van de voors en tegens geen bezwaar tegen heb. Het houdt, denk ik dan, geen haat in of belediging. Het is gewoon gebaseerd op feiten en niet op emoties. Het kan wel emoties opwekken en die zouden naar mijn mening niet moeten worden aangewakkerd maar zoveel mogelijk vermeden.
Misdadigers na het uitzitten van hun straf Nederland uitzetten, voor zover hun Nederlanderschap dat niet verbiedt.
Dat hangt af van de ernst van het misdrijf zou ik zeggen. Maar als we een modern wetboek van strafrecht hadden waarin alleen ernstige misdrijven in voorkwamen, die daadwerkelijk regelmatig worden gepleegd, zodat lichtere vergrijpen bestuursrechtelijk konden worden afgedaan en we een apart wetboek hadden voor de zeldzame vergrijpen, dan zou het moeten kunnen. Waarom criminelen in Nederland houden als het niet hoeft? Vooral
recidivisten, die van de criminaliteit hun beroep gemaakt hebben, hebben we
hier niet nodig. Elders ook niet natuurlijk, maar daar komen ze vandaan, is de gedachte en misschien kunnen ze er daar beter mee omgaan.
Verzachting van de bepalingen tegen eigen richting.
De PVV wil dat slachtoffers van criminaliteit die zich verweren en daarbij te ver gaan alleen veroordeeld worden als bewezen wordt dat zij dat moedwillig en onnodig hebben gedaan. Onder onnodig bijvoorbeeld te verstaan dat geen redelijk mens dat onder welke omstandigheid dan ook zo zou hebben gehandeld. Daar valt veel voor te zeggen, omdat een aantal veroordelingen in deze zin in het verleden een ernstige aanslag zijn geweest op het rechtsgevoel van de gemiddelde burger. Ik denk aan die vrouw uit de Bijlmer die al een keer was aangerand in de lift en sindsdien een pistool bij zich had. Toen ze daar bij een tweede aanranding gebruik van maakte werd ze veroordeeld, iets wat veel mensen toen choqueerde. Of die strandtenthouder in Zandvoort van wie de gasten bedreigd werden en lastig gevallen door een groep Marokkanen en zich die straatschenders in eerste instantie met een honkbalknuppel van het lijf hield; toen ze later met zijn allen verhaal kwamen halen bedreigde hij ze met een gaspistool: dertig dagen cel en 200 euro schadevergoeding. Dat de PVV daar bezwaar tegen heeft is heel begrijpelijk. Dat aan de andere kant justitie bezorgd is dat we in een geweldspiraal terecht komen als mensen wordt toegestaan om eigen richting te gebruiken is ook wel weer begrijpelijk. De oplossing is betere handhaving door de politie, maar die komt bij de eigen afweging van prioriteiten daar niet of onvoldoende aan toe. In zulke gevallen moet de overheid de hand in eigen boezem steken en strandtenthouders meer ontzien.
Ontslag voor officieren en rechters die misslagen begaan.
Ik begrijp de gedachte. Ik had hem ook bij de tweede strafprocedure tegen Wilders. Maar per saldo zou ik er toch tegen zijn. Niet omdat ik vind dat magistraten consequentie-loos fout op fout moeten kunnen stapelen. Maar de onafhankelijkheid van de magistratuur is een groot goed en ze moeten bij de rechtbanken en hoven en op de parketten zelf maar zorgen dat ze de kwaliteit van hun mensen in de gaten houden. Daarom heb ik ook bedenkingen tegen het kiezen van rechters en officieren, zoals dat in Amerika wel gebeurt. Dat neem niet weg dat tegen het bestaande systeem van coöptatie ook bezwaren bestaan. Als er eenmaal een verkeerde bedrijfscultuur is gekomen, is die moeilijk meer weg te krijgen.
De meeste bezwaren van Hilhorst en anderen zullen wel zitten in het hoofdstuk over de islam. Dat is een principieel punt. Is de islam een godsdienst als alle andere of vertoont het trekken waardoor een speciale behandeling gerechtvaardigd is. Daarbij is het denk ik
eerst nodig om vast te stellen of er wel in algemene termen over de islam kan
worden gesproken. Misschien dat bij hen net als bij het protestantisme bizarre sekten moeten worden onderscheiden van de rest, zodat de rest behandeld kan worden als iedere andere godsdienst. Wilders is van mening dat de islam in meerderheid als een bizarre sekte kan worden gezien en voor die opvatting zijn wel argumenten aan te voeren. Niet zo lang geleden overleed Abu Zayd, de Egyptische koran geleerde. Ik citeer uit zijn lemma in Wikipedia:
Nasr (Hamid) Abu Zayd
(Tanta, Egypte, 7 oktober 1943 – Caïro,Egypte, 5 juli 2010) Arabisch:
نصر حامد ابو زيد, was een Egyptisch hoogleraar in de islam die woonde en werkte in Nederland.
Nasr Abu Zayd was een specialist in de studie van de Koran en de mystieke
filosofie. Door zijn kritiek op de sharia kwam hij in aanvaring met islamitische fundamentalisten in Egypte. Hij werd bestempeld tot geloofsafvallige en moest in 1995 uitwijken.
In 1981 had hij zijn doctoraat in Arabisch en islamitische studies met de vermelding ‘cum laude‘ aan de Universiteit van Caïro behaald. Hier bleef
hij werken tot 1995. In dat jaar werd hij vervolgd door de Egyptische (religieuze) autoriteiten omdat hij de Koran niet alleen een religieus,
maar ook als een mythisch en literair werk beschouwde. Hij werd tot afvallige verklaard. Hij moest van zijn vrouw, Ibtihal Yunis, een hoogleraar Romaanse talen, scheiden (zij kon als moslima
niet getrouwd zijn met een afvallige). Omdat zij dat weigerden werd hij door
fundamentalistische groeperingen met de dood bedreigd, waarop zij besloten te vluchten. Omdat Abu Zayd al enkele gastcolleges in Nederland had gegeven lag het voor de hand om politiek asiel in Nederland aan te vragen.
In 2000-2001 bekleedde Abu Zayd de Cleveringa–leerstoel aan de Universiteit Leiden. In 2004 aanvaardde hij de Ibn Rushd-leerstoel voor humanisme en islam aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij was verder verbonden aan de Universiteit Leiden en het Wissenschaftskolleg
in Berlijn. Nadat een zeldzame, moeilijk diagnosticeerbare ziekte bij hem werd vastgesteld, keerde hij aan het eind van zijn leven terug naar Egypte, en stierf in een ziekenhuis in Caïro.
Abu Zayd gold als groot kenner van de islamitische stromingen in de islamitische wetenschappen en stelde zich tot doel een theologie
te ontwikkelen die moslims in staat stelt hun eigen tradities te verbinden met de moderne wereld van vrijheid, gelijkheid, mensenrechten en democratie.
Op basis van kritisch onderzoek van de Koran en de Hadithliteratuur
kwam Abu Zayd onder meer tot de conclusie dat de juridische positie van de
vrouw gelijk dient te zijn aan die van de man.
Abu Zayd was een gelovig mens, maar zijn geloofsvrijheid was te midden van andere moslims een wassen neus. Hij vertrok uit Egypte, dat geldt als een van de meest liberale moslimlanden, niet alleen omdat zijn vrouw gedwongen werd van hem te scheiden maar ook omdat hij zijn leven niet meer zeker was. Wie als afvallig geldt dient immers volgens de sharia gedood te worden. Voor de goede orde: niet iedereen in Egypte was het hier mee eens, maar wie het niet eens was hield zijn mond en Abu Zayd vertrok en vroeg asiel in Nederland.
De hulp die we aan Pakistan geven komt daar in eerste instantie bij moslims terecht. Begrijpelijk denkt U, want Pakistan is een land van moslims. Maar er wonen ook christenen. Alleen, die worden achtergesteld. Omgang met hen is onrein en bij rampen als de watersnood vorig jaar staan ze achteraan in de rij als er voedsel en water wordt uitgedeeld. Is dit in overeenstemming met de leer van Mohammed? Ik denk het niet. Het is in elk geval niet beschaafd maar met deze onbeschaafde islam hebben we in de wereld en in Nederland te maken.
Dat neem niet weg dat er heel wat Nederlandse moslims opgelucht zijn dat er hier een vrijheid heerst die ze in hun land van herkomst nooit gekend hebben. Persoonlijk hoop ik dat de meerderheid van Nederlandse moslims partij getrokken zou hebben voor Abu Zayd en tegen diens vervolgers. Maar ook die moslims hebben er belang bij dat Wilders succes heeft met zijn pogingen om de Midden Oosten islam hier buiten de deur te houden zodat
we mensen als Abu Zayd hier asiel kunnen blijven geven. Dat Wilders daar voor ijvert is niet onbegrijpelijk. Een soort niet-openbare islam met gebedsruimten in verenigingsgebouwen en zonder al die uiterlijke tekenen van het geloof dat van Pakistan tot Egypte de mensen tiranniseert, daar zou best wat voor te zeggen zijn. Het is vernederend voor onze moslim landgenoten, dat kan niet worden ontkend, maar het is veel minder erg dan wat er in de moslimlanden zelf gebeurt. Het zou de prijs kunnen zijn die voor de burgerlijke vrede in dit land betaald moet worden. Want alleen als we er met zijn allen in grote trekken dezelfde wereldbeschouwing op na gaan houden kunnen we op den duur hier samenleven. In dat verband kan ik met de meeste van de moslimbepalingen in het programma van Wilders wel leven, maar met een paar niet. Illegaal in Nederland verblijven, als dat al een antimoslim bepaling is, moet niet strafbaar worden, maar misschien wel het verrichten van handelingen die het illegaal verblijf in Nederland mogelijk maken of faciliteren. Zo zijn er nog een paar, maar het gaat denk ik om het principe.
De dubbele nationaliteit is een verkeerd gesteld probleem. Mensen kunnen vaak hun oude nationaliteit helemaal niet opgeven. Ik zou er voorstander van zijn om mensen die het Nederlanderschap verkrijgen een eed of belofte te laten afleggen waarin zij trouw beloven aan Nederland en afstand nemen van verplichtingen tegenover alle andere naties. Wie daarna als Nederlander in Turkse militaire dienst zou treden of betalingen zou accepteren van de Marokkaanse overheid zou zijn Nederlanderschap en ambtelijke of politieke betrekking kwijt raken en wel definitief.
De bepalingen die een monopolie moeten verzekeren van Nederlanders op de Nederlands arbeidsmarkt zijn zinloos. Ze strijden met de EU verdragen en eenzijdig opzeggen van die verdragen, als dat al mogelijk zou zijn, is niet in het belang van Nederland.
Het in de grondwet verankeren van de joods-christelijke cultuur is niet een goed idee. Niemand kan precies definiëren wat die cultuur inhoudt. De grondwet is een wet en wetten horen nauwkeurige begrippen te bevatten en regels die afdwingbaar zijn. Dat is met die joods-christelijke cultuur allemaal niet het geval.
Op zich ben ik het wel eens met de idee om overbodige bepalingen te schrappen uit de grondwet en het bevorderen van de internationale rechtsorde hoort daar zeker toe. Het is zoiets als met de
joods-christelijke cultuur. Meer een kreet dan een duidelijk begrip of een
afdwingbare regel. Strijd tegen de islam als hoofdpunt van het buitenlands
beleid lijkt mij onzin. Zelfs strijd tegen de uitwassen als hoofdpunt is al
overdreven. Gewoon, als onderdeel van het publieke leven buiten Nederland
houden, dat lijkt me genoeg.
Geen klimaatbeleid kan om allerlei redenen niet, maar een zinnig klimaatbeleid is wel een denkbaar programmapunt. Het soort mensen als vicepresident Gore of het soort organisaties als Green Peace kunnen
daar beter geen rol in te spelen.
Bijlage: actiepunten uit PVVprogramma.
900 miljoen extra
voor politie
 • Politieagenten weg achter het bureau en
de straat op
 • Agenten moeten minstens 80 procent van
hun werktijd zichtbaar op straat zijn
 • Geen versnippering, maar één nationale
politie
 • Einde bonnenquota bij de politie
 • Ministerie van Veiligheid
 • Invoeren van hoge minimumstraffen en
hogere maximumstraffen
 • Minimum prostitutieleeftijd naar 21 jaar
 • Preventief fouilleren in het hele land
 • Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’
 • Geen alcohol achter het stuur
 • Na drie zware geweldsmisdrijven
levenslang; three strikes you’re out
 • Geen taakstraffen
 • Geen TBS
 • Geen vervroegde invrijheidstelling bij
goed gedrag
 • Bezuinigen op de reclassering
 • Afschaffen verjaring van geweld- en
zedenmisdrijven
 • Heropvoedingskampen
 • Versobering gevangenissen
 • Geen coffeeshops in een straal van 1
kilometer rond scholen
 • Kraken verbieden
 • Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen
 • Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit
intrekken
 • Criminele Antillianen sturen we terug
 • Verlagen strafrechtelijke
meerderjarigheidsgrens van 18 naar 16 jaar
 • Omkering bewijslast bij noodweer in
eigen woning/bedrijf
 •
Falende leden van
zittende en staande magistratuur weg

De islam is vooral een politieke ideologie en kan dus op geen enkele manier
aanspraak
maken op de voorrechten van een godsdienst
 • Geen moskee er meer bij
 • Alle islamitische scholen dicht
 • Moskeeën sluiten waar geweld wordt
gepropageerd
 • Geen islamitische sekseapartheid; niet
bij inburgeringscursussen, niet bij theaters, niet
bij bibliotheken, niet bij zwembaden of waar dan ook
 • Geen subsidies meer voor islamitische
media: Marokko.nl, Maroc.nl etc.
 • Snij in de afdeling propaganda van
multicultureel Nederland: de publieke omroep
 • Geen hoofddoekjes in de zorg, het
onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de
overheid, en evenmin bij welke gesubsidieerde organisatie dan ook
 • De stekker uit de Commissie Gelijke
Behandeling, de multiculturele schijnrechtbanken
 • EU: Turkije er in, Nederland er uit
 • Dubbele nationaliteit stoppen. Wie een
andere nationaliteit behoudt, kan geen
Nederlander worden
 • Vrouwenbesnijdenis zwaar bestraffen
 • Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes
 • Verbod op koranlessen op school, evenals
in gebouwen die door schoolbesturen worden
beheerd, dus ook geen koranlessen ‘na schooltijd’ of in het gebouw van de
school
 • Assimilatiecontracten. Niet tekenen of
niet naleven = het land uit
 • Voor vreemdelingen geldt: werken of
wegwezen. Geen baan = geen plaats in Nederland
 • Criminelen na bestraffing eruit als zij
alleen een verblijfsvergunning hebben of een
dubbele nationaliteit
 • Weg met procedurestapelen. Afgewezen =
meteen weg
 • Een wettelijk verbod op het generaal
pardon
 • Inburgeringsexamen in het land van
herkomst, tot het zover is: inburgeringscursus in
Nederland niet gehaald, dan het land weer uit
 • Zelf taalcursussen en
inburgeringscursussen betalen
 • Registratie van dubbele nationaliteiten
 • Illegaal verblijf in Nederland moet
strafbaar worden
 • Invoering van een quotum voor
asielzoekers – maximaal 1.000 personen per jaar,
opvang bij voorkeur in de regio
 • Nederland moet zelf over het immigratiebeleid
gaan, niet Brussel (dus een opt-out)
 • Nederlandse nationaliteit pas na tien
jaar rechtmatig verblijf in Nederland, mits geen
strafblad
 • Eerst tien jaar wonen en werken in
Nederland, dan pas recht op een uitkering. Alleen
uitkeringen voor
wie goed Nederlands spreekt
 • Terugdraaien openstelling arbeidsmarkt
voor Polen en niet openstellen voor Roemenen
en Bulgaren
En vooral: volledige immigratiestop voor mensen uit
islamitische landen
Schaf de Eerste
Kamer af
 • Aantal leden Tweede Kamer terug naar 100
 • Gekozen minister-president
 • De Koning uit de regering
 • 20 procent salarisverlaging voor
bewindslieden, Kamerleden en Europarlementariërs
 • Afschaffen luxe wachtgeldregelingen voor
politici: onder het normale ww-regime
 • 20 procent minder ambtenaren
 • Ook het Koninklijk Huis moet 20 procent
bezuinigen
 • Geen subsidies aan politieke partijen
 • Staak de donaties aan het
subsidienetwerk van links
 • Maak topfuncties in de rechterlijke macht en het OM verkiesbaar
 • Stop de overheidspropaganda (tegen het
roken, voor de klimaathysterie)
 • Europese samenwerking op economisch en
monetair terrein is goed, maar geen
Europese
superstaat
 • Schaf het parlement dat geen parlement
is maar af (we bedoelen die club die heen en
weer reist tussen
Brussel en Straatsburg)
 • Tot die tijd: het Europees ‘parlement’
alleen in Brussel laten vergaderen
 • Repatrieer de macht uit Brussel naar
Nederland
 • Nederland krijgt al zijn bevoegdheden en
vetorechten terug
 • Absolute transparantie van Europees
besteed geld
 • Geen Europees leger en buitenlandse
dienst
 • Elk EU-voorstel dat de nationale
soevereiniteit van Nederland raakt moet worden
voorgelegd aan de
Tweede Kamer. Slechts bij tweederde meerderheid wordt een besluit
eventueel
goedgekeurd
 • Corruptie altijd keihard aanpakken
 • Vermindering van inhuur externen met 80
procent
 • Geen stemrecht meer voor
niet-Nederlanders bij gemeenteraadsverkiezingen
 • Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement,
Provinciale Staten,
gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse
of
Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken
 • Bestuurlijke ongehoorzaamheid moet
bestraft worden
 • De Nederlandse Antillen en Aruba alsnog
uit het Koninkrijk
En vooral: we voeren het bindend
referendum in
De hypotheekrenteaftrek
blijft 100 procent gehandhaafd
 • Stoppen re-integratie, het werkt niet en
kost miljarden
 • Bestrijding fraude en bedrog, bij fraude
vervalt het recht op een uitkering
 • Geen toegang van Roemenen en Bulgaren
tot de Nederlandse arbeidsmarkt,
terugdraaien toegang Polen
 • Ontslagrecht niet versoepelen
 • Geen ‘positieve’ discriminatie
 • Verblijf arbeidsimmigranten koppelen aan
contractduur (dus geen bijstand voor
gastarbeiders)
 • Intrekken uitkering bij geweld tegen
personeel sociale dienst
 • Kinderbijslag en kindgebonden budget
maximaal voor 2 kinderen
 • Geen uitkeringen voor boerkadraagsters of mensen die slecht Nederlands
spreken
 • Acceptatieplicht arbeid koppelen aan
ontvangen bijstand
 • Schrappen langdurigheidstoeslag
 • Afschaffen UWV/CWI, taken gaan naar
gemeente
 • Stopzetten alle kinderbijslag naar het
buitenland
 • Geen enkele uitkering naar het
buitenland – uitzondering: AOW
 • Bij fraude kinderbijslag vervalt het
recht hierop
 • Te allen tijde terugvorderen van
onterecht uitgekeerde uitkeringsgelden, met rente
 • Vreemdelingen met een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd geen recht meer op
bijstand
 • Eén keer gebruik maken van
schuldhulpsanering is het maximum
 • Verplichte budgetcursus voor personen in
de schuldhulpsanering, uiteraard op eigen
kosten
 • Controle op tweede huizen in Marokko en
Turkije
En vooral: de AOW blijft op 65 jaar,
geen dag later
Geen verhoging van
het eigen risico
 • Kleinere zorginstellingen en geen
zorggiganten meer
 • Kleinschalige buurtzorg in plaats van
grootschalige thuiszorg
 • Minder zorgmanagers, meer handen aan het
bed
 • Pilot managementvrije zorginstellingen,
geef de zorgverleners de ruimte
 • Eén manager erbij, dan twee eraf
 • Geen elektronisch patiëntendossier
 • Voorlopig geen uitbreiding marktwerking
ziekenhuissector
 • Stop de islamisering in de zorg, stop
voortrekken allochtonen en illegalen
 • Geen centra Jeugd en Gezin, dat is een
extra en overbodige laag
 • Efficiëntere jeugdzorg
 • Programma’s tegen ondervoeding,
uitdroging en doorligwonden in alle zorginstellingen
 • Ouderen en gehandicapten in
zorginstellingen moeten meer rechten krijgen dan
gevangenen
 • Zorgbobo’s financieel verantwoordelijk
stellen voor misstanden en einde gouden
handdrukken
 • Einde aan bobocultuur in de zorgsector,
Balkenendenorm invoeren
 • Salarissen specialisten en
zorgbestuurders korten
 • Huisarts eenvoudige ziekenhuistaken
laten uitvoeren
 • De Inspectie voor de gezondheidszorg
moet gezag krijgen
 • Versoberen geestelijke gezondheidszorg
En vooral: 10.000 extra zorgmedewerkers
Zoveel mogelijk
centraal examineren, elke opleiding wordt afgerond met heldere
eindtermen
 • Ambachtsschool terug
 • Het bedrijfsleven direct betrekken bij
het beroepsonderwijs
 • Geen fusies meer, kleinere scholen
genieten de voorkeur
 • School laten leiden door (ex-)professional
met afgeronde schoolleidersopleiding
 • Extreme zorgleerlingen herplaatsen op
aparte school (speciaal onderwijs)
 • Hakken in de managementlagen, investeren
in het primaire proces
 • Verbetertijd van maximaal één jaar voor
(zeer) zwakke scholen
 • Op de basisschool taal en rekenen
centraal stellen
 • Meer aandacht voor sport en bewegen in
het basis- en voortgezet onderwijs
 • Vakinhoud centraal op de pedagogische
academies, niet didactiek
 • Verplichte aangifte voor schoolleiders
van alle geweld, wapen- of drugsincidenten
 • Taaltoets voor peuters om snel te kunnen
bijsturen. De kosten van extra scholing zijn
voor de ouders
 • Handhaving van het bijzonder onderwijs
en artikel 23 van de Grondwet, maar
islamitische
scholen gaan dicht
 • Vrijheid van onderwijs is een grondrecht
 • Geen verplichte spreiding van leerlingen
 • Schooluitval en spijbelen tegengaan
 • Buitenlandse studenten hun eigen
studiekosten laten betalen
 • Geen samenvoeging HBO en universiteit
En vooral: handhaving studiefinanciering
en ov-jaarkaart

 • Nederlands onderwijs in het Nederlands
 • Geen folders of andere
overheidscommunicatie in een taal anders dan Nederlands (of
Fries)
 • Op elke school en elk overheidsgebouw
moet onze vlag wapperen
 • De Canon van onze vaderlandse
geschiedenis verplichten op school
 • Verstevig de samenwerking met
Vlaanderen, om te beginnen op het gebied van
economie
 • Nederlands in de Grondwet (en het Fries)
 • Flink bezuinigen op de staatsomroep, één
publieke tv-zender
 • Bescherm kunstenaars die bedreigd worden
door de islamisering
 • Respect voor de vele lokale tradities:
kievietseieren zoeken in Friesland, carnaval in
Limburg etc.
 • Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers
van het (nationaal) socialisme. Op 5 mei vieren
wij onze
bevrijding. Dat blijft zo. 5 mei wordt weer een jaarlijkse landelijke vrije dag
 • We houden de subsidies voor musea,
bibliotheken en ons erfgoed in ere, maar
kunstsubsidies
schaffen we af
En vooral: in artikel 1 van de Grondwet verankeren we
de
Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als
dominante cultuur

Werken moet lonen
 • Minder wet- en regelgeving: één regel
erbij, twee er vanaf
 • Versnellen en versimpelen
vergunningsprocedures
 • Geen beperking koopzondagen
 • Geen Europese bemoeienissen met onze
boeren, tuinders, vissers en natuur
 • Geen gedwongen lidmaatschap van
publiekrechtelijke organisaties zoals het
Landbouwschap
 • Markttoezichthouders NMa en OPTA in één
organisatie
 • Tegengaan van oneerlijke concurrentie
van de overheid met bedrijven
 • Terugdraaien rookverbod
 • Crisis- en Herstelwet permanent maken
 • Afschaffen product- en bedrijfschappen
En vooral: lagere belastingen voor
burgers en ondernemers

Buitenlands beleid
moet uitsluitend in dienst staan van het Nederlands belang
 • Schrap ‘handhaving internationale rechtsorde’ uit de Grondwet
 • Herziening van Nederlandse deelname aan
internationale verdragen
 • Strijd tegen islam moet het kernpunt van ons buitenlands beleid worden
 • Geld van Defensie verhuizen naar politie
om zo de problemen in Nederland zelf te
bestrijden
 • De VN wordt gedomineerd door de OIC, het
islamitische blok. We moeten er dus niet te
veel van onder de
indruk zijn
 • Ontwikkelingshulp beperken tot noodhulp,
handelsbarrières afschaffen
 • Banden met frontlijnstaten van de islam
die in het defensief zitten aanhalen
 • Ook andere landen verdienen onmiddellijk
onze steun als zij getroffen worden door de
jihad, zoals
Denemarken en Zwitserland
 • Een internationaal tribunaal tegen de
Iraanse president Ahmadinejad c.s. wegens het
ophitsen tot
genocide en de vernietiging van Israël
 • Staak alle subsidies aan de
anti-Israël-industrie, zoals ICCO, OxfamNovib etc.
 • Sinds 1946 bestaat er een onafhankelijke
Palestijnse staat, daarom noemt de
Nederlandse
regering ‘Jordanië’ voortaan gewoon ‘Palestina’
 • Onze ambassade moet verhuizen naar de
hoofdstad van Israël: Jeruzalem
En vooral: we zijn tegen de aanschaf van
de JSF

Er moeten de
komende decennia meer kerncentrales gebouwd worden
 • Scheiding klimaatbeleid, milieubeleid en
energiebeleid. Het milieu kun je beïnvloeden,
het klimaat niet
 • Stop klimaatsubsidies
 • Geen ontpoldering
 • Westerschelde: geen nieuwe verdiepingen
meer
 • Geen CO2-opslag
 • Geen emissiehandel
 • De overheid moet het goede voorbeeld
geven en voor haar eigen energievoorziening zo
snel mogelijk
overschakelen op kernenergie
 • Het nieuwe en veel schonere model
kolencentrales is goed voor de energieprijs en
leveringszekerheid
En vooral: geen ‘klimaatbeleid’

Aanleg van meer en
bredere wegen
 • Na het mislukken van de OV-chipkaart,
strippenkaart behouden
 • Veilig en goed openbaar vervoer
 • Taxi’s veiliger, geen criminele vrije
rijders, eerlijke prijzen; nette chauffeurs
 • Keiharde aanpak verkeersagressie of
hufterig gedrag
 • Beter onderhoud wegen
 • Schiphol: stimuleren van de groei door
vermindering van de regelgeving
(milieumaatregelen,
geluidsnormen)
 • Nooit meer een vliegtax
 • 80-kilometerzones afschaffen
 • Geen CO2-belasting op vliegtuigen
 • Van Groene Hart naar Kloppend Hart
 • Handhaaf de hypotheekrenteaftrek en
huursubsidie
 • Stoppen met de Vogelaarwijken
 • Weg met de welstandcommissies
 • Er komt een corporatieheffing
En vooral: geen kilometerheffing

Alarmnummer voor
dieren in nood 113
 • Professionele dierenpolitie
 • Professionalisering dierenambulance
 • Rechten van het dier in de Grondwet
 • De bio-industrie op lange termijn
afbouwen
 • Na veroordeling wegens
dierenmishandeling, levenslang verbod op het houden van
dieren
 • Verbod op ritueel slachten
 • Bescherming vissers tegen EU-regelgeving
En vooral: hoge minimumstraffen voor
dierenmishandelaars

Begrotingstekort
(zonder maatregelen) – 18,5 mld (-2.9% BBP)
Ombuigingen + 21 mld
Intensiveringen –
5 mld
PVV naar tekort +
16 mld

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in ethiek, Midden Oosten, Nederland, overheid, politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s