Discussie over toenemende criminaliteit.

Al sinds ik midden jaren tachtig van de vorige eeuw een krantenbericht las over een aantal Franse bankovervallers die voor de rechter verklaarde naar Nederland te zijn gekomen, ‘omdat algemeen bekend was dat hier ‘de straffen zo laag waren’, volg ik de berichtgeving over deze materie. Ik ben het dan ook volkomen eens met uw conclusie:’ zoals het hele strafsysteem in de criminaliteit heel anders wordt gezien dan op de universiteit wordt onderwezen’.
Dank voor deze ‘waarneming’, laten we hopen, ijdele hoop, ik weet het, dat ook de ‘wetenschap’ hier haar voordeel mee kan doen!
ab h. bouvy zegt:
Toch weer een aardige ontdekking gedaan! Op mijn speurtocht naar de geschiedenis van het strafrecht kwam ik bij de ‘Coornhert Liga’ terecht. Deze, inmiddels niet meer bestaande stichting wilde het strafrecht hervormen, of ook wel afschaffen, n.a.v. van de ideeën van de studentenrevolte van ‘mei 1968′. Nu heeft deze gebeurtenis op vele plaatsen in de maatschappij z’n weerslag gehad maar is de invloed er van overal wel zo’n beetje verdwenen. Dat ze hier, in vergelijking met andere Europese landen, zoveel weerklank vonden, de ideeën van mei 68, werd door de Nederlands/Amerikaanse historicus James Kennedy ook al geconstateerd, maar hij had hier geen verklaring voor. M.i. moet de verklaring voor dit feit gezocht worden in het feit dat de universiteitsbesturen toen nog voor een groot deel bestonden uit lieden die in de bezettingstijd de zgn. ‘loyaliteitsverklaring’ hadden getekend. Dat deden ze om ambtenaar te kunnen worden en om zodoende aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen! Het was een generatie, over het algemeen zeer progressief, die geen weerstand wilde bieden aan de ‘wilde’ ideeën van de aanstormende ‘babyboomers’. En zijn het diezelfde babyboomers die nu de dienst uitmaken bij zowel de universiteit als bij het justitieel systeem!
akasdorp :
De lafheid van de universiteitsbestuurders in 1968 was inderdaad opmerkelijk en ook de oude politici in de politieke partijen hebben weinig weerstand geboden tegen de machtsovername door de jongeren. Ik werkte toen hier in Amsterdam op de UvA en het was een van de redenen om mijn carrière liever ergens anders voort te zetten. Het is heel goed mogelijk dat een dergelijk abdiceren door de bestaande elite alleen in Nederland heeft plaats gevonden. Uw suggestie dat een soortgelijke laffe houding in de tweede wereldoorlog hier mee te maken heeft gehad vind ik interessant maar ik zou haar niet uit eigen wetenschap kunnen bevestigen.
ab h. bouvy:
Een zelfde soort discussie/betoog als ‘Massaal gepleegde delicten’ vindt men op ‘nrc.nl’ onder de naam ‘Strafrechtpleging berust vooral op Haagse illusies’. Het is een soort ‘armpje drukken’ tussen academisch geschoolde theoretici en minder hoogopgeleide ‘ervaringsdeskundigen’, waarbij de ‘hoogopgeleiden’ een zekere minachting voor diegenen die het wat minder met hun opleidingsmogelijkheden getroffen hebben, niet kunnen onderdrukken, zoals uit de reacties op het NRC artikel moge blijken. Het is iets wat ik in deze context al eerder heb meegemaakt. Het is een algemeen maatschappelijk verschijnsel en beperkt zich niet alleen tot problemen van ‘wet- en regelgeving’!
Gezien mijn ervaringen met de rechtspraak hier in Nederland, en de getuigenissen over de ‘voortreffelijkheid’ ervan, volg ik de berichtgeving hierover met bijzondere belangstelling. De ‘laag-opgeleide’, ’ervaringsdeskundige’, A(ppie)C.Baantjer, voormalig rechercheur van de Amsterdamse politie en schrijver van meer dan 100 boeken over zijn ‘vak’, zegt in ‘Het Nieuws van de Dag’ van 19 februari 1991, het volgende:
‘Het zoeken naar de oorzaken van een verharding van onze samenleving en een toenemende criminaliteit is een taak voor psychologen, criminologen en pedagogen. Ik heb in die lieden weinig vertrouwen. Vele jaren hebben zij het publiek misleid met beweringen dat ‘het allemaal best meeviel, dat het niet zo erg was.’

In hoeverre is de ‘waarneming’ van Baantjer van 25 jaar geleden, terecht? En is zij vandaag de dag nog geldig?
M.i. is de kloof tussen theorie en praktijk alleen maar groter geworden en één van de hoofdoorzaken van het zo gevreesde ’populisme’! Men luistert niet meer naar geleerde betogen en goed bedoelde adviezen en zegt ‘bekijk het maar’!
akasdorp
Als advocaat was ik op strafrechtgebied een soort ervaringsdeskundige uit de tweede hand: je hoorde verhalen van cliënten en die weken nogal scherp af van wat je in de vakbladen en de leerboeken kunt lezen.
In het ziekenhuis, waar ik een paar jaar geleden tien dagen doorbracht, lag ik een tijdje naast iemand die verschillende keren veroordeeld was en zijn verhalen kwamen dus uit de eerste hand. Die vormden een bevestiging van wat ik me van vroeger herinner, toen ik zelf nog strafrecht deed. Alleen de omvang van de criminaliteit lijkt de laatste jaren exponentieel te stijgen. Het aantal veelplegers blijkt onder allochtonen vier keer zo groot te zijn als onder autochtone Nederlanders. De allochtone criminaliteit maakt daarnaast een disproportioneel deel uit van de niet opgeloste criminaliteit.
De aanwezigheid van twee miljoen allochtonen vormt dus zeker een van de oorzaken van de criminaliteitstoename. Twee miljoen displaced persons, dat is natuurlijk ook niet niks. Ook in de VS, vanouds een immigratie land, heeft men de ervaring dat onder immigranten maar vooral ook onder getto Afro-Amerikanen de criminaliteit hoger is dan onder de Amerikanen die een gevestigd deel van de samenleving uitmaken. Te verwachten valt dat een deugdelijk wetenschappelijk onderzoek in ons land soortgelijke resultaten op zal leveren. Maar laat dat onderzoek nu eerst maar eens plaats vinden. Niet uit te voeren door criminologen dan, of door sociaal psychologen à la Roos Vonk, maar bijvoorbeeld door een groep ingenieurs of andere bètamensen.
Het is evident dat met het bestaande systeem van justitie en politie aan de tsunami van criminaliteit weinig te doen valt. Beide zijn gedemoraliseerd, omdat alles wat ze doen niet meer lijkt te zijn dan wat krabbelen in de marge. De slechte organisatie die de Rekenkamer heeft geconstateerd is minstens zoveel gevolg als oorzaak. Het roer moet om. Een heel nieuw soort aanpak lijkt nodig, de oude werkt niet meer.
Het bestaande apparaat heeft nauwelijks effect meer op de criminaliteit op straat. Politie en justitie worden door de beroepscriminelen niet meer serieus genomen en het softe systeem van Nederland trekt boeven uit de omringende landen aan.
Waarom men weigert in het buitenland te gaan kijken hoe het beter kan, is een raadsel. Iets daarvan kun je raden als je de discussie leest die op de website van de NRC over dit onderwerp is gevoerd.
Strafrechtpleging is in Nederland een ritueel dat wordt uitgevoerd door een kaste van progressieve priesters. Wie aan hun metier komt pleegt heiligschennis. Maar een samenleving kan zich geen onbestreden criminaliteit veroorloven, zonder er op den duur onderdoor te gaan. Voor de aardigheid geef ik hieronder een paar citaten uit die NRC discussie. Zij spreken voor zich.
‘Mijns inziens kan worden gevreesd dat de algemene belangenverstrengeling van persoonlijke en partijpolitieke zaken met die van het bedrijfsleven zodanig is, dat het nog een aantal crises zal vergen voor de rapen gaar zijn’
‘Het systeem is te ingewikkeld omdat te lang mensenrechten activisten een strikte scheiding tussen politie en vervolging hebben verdedigd opdat de in de strafrechtsketen politie of OM niet oppermachtig zouden worden.’
Reinier Bakels zegt: ‘een obstakel voor een effectieve organisatie is het ‘culturele’ verschil tussen het Openbaar Ministerie en de politie. Het OM denkt terecht juridisch, de politie heeft te weinig rechtskennis, en voelt zich zelfs boven de wet verheven, een bedenkelijk verschijnsel.
Te vrezen is dat moderne managementmethoden, met een focus op kwantificeerbare doelstellingen de zaak hier zullen verergeren.
Een ander:
‘het Wetboek van Strafrecht ziet m.i. in grote mate uitsluitend toe op deviant gedrag van het gewone volk, in de tijd dat het Wetboek van Strafrecht zijn intrede deed nog gewoon gepeupel genaamd. De m.i. zeer grote maatschappelijk schadelijke misdaden staan vaak niet eens in het Wetboek van Strafrecht. Ik denk hierbij aan speculanten; dat er zo maar twee miljard verlies is gemaakt bij Vestia en dat een dergelijk zaak niet eens strafrechtelijk kan worden vervolgd. Sterker nog, dat een van de daders nog een vergoeding mee krijgt van drie en half miljoen euro. Leg dat maar eens uit aan het gepeupel.
Bespottelijk dat de verantwoordelijken bij politie en justitie deze chaos al tientallen jaren laten voortbestaan. Ongelooflijk dat al die goedbetaalde baantjesjagers als Bolhaar en voorheen Brouwer deze chaos accepteren.
En dat leidt allereerst tot innerlijke onrust en/of onvrede , maar naarmate die onrust toeneemt komt er een moment dat die bom barst.
En dit uit zich dan in coma-zuipen, hash of wiet of coke gebruik en grotere agressiviteit.
Onze democratie is daarin veranderd in een open gevangenis waar men nog net mag kakelen zoals wij gebekt zijn … als het maar netjes blijft.
Ed Rook:
Als ik de beschrijving van de situatie hier lees schat ik in dat het zeker wel tien jaar zal duren alvorens de zaak weer enigszins op de rails staat. Daarbij zullen er dan ook nog een paar kundige projectleiders nodig zijn die gedurende het hele traject moeten aanblijven want overdracht leidt altijd tot verlies van informatie en kennis.
Ik heb heus mijnheer Opstelten of mijnheer Teeven niet nodig om kletskoek te verkopen.
Jacqueline Gaertner:
Ik vind het rapport zorgelijk. Als ik zo met mijn rapportage van mijn patiënten zou omgaan gebeurden er vreselijke ongelukken.
Nu gaan er dus zaken ernstig mis omdat daders niet worden berecht omdat men niet in staat blijkt een efficiënte en heldere administratie te voeren.
Het is duidelijk dat hierin geïnvesteerd dient te worden zodat de politie en het OM in staat zijn het werk te doen waarvoor wij ze betalen.
Paul Kirchhoff:
Ik wijs u er nog even op dat Opstelten als voorzitter van de raad van korpsbeheerders de invoering van een standaard computersysteem voor de politie nog even blokkeerde door voor Rotterdam op de valreep een nieuw systeem aan te schaffen.
Hij heeft er ook bij collega korpsbeheerders op aangedrongen dit te doen om vorming van een nationale politie tegen te gaan.

Max Molenaar:
Baseer criminaliteitsbestrijding op experimenteel wetenschappelijk onderzoek en niet langer op de onbewezen ideologische antiautoritaire aannames uit de seventies. Bijvoorbeeld: experimenteer twee jaar lang met militaire assistentie voor boswachters, brandweer, ambulances en politie inclusief waterpolitie en spoorwegpolitie in bijvoorbeeld Apeldoorn. Dit kan op kosten van defensie. In Singapore gaan zeer zware straffen samen met zeer weinig criminaliteit. Dat wordt verzwegen door veel Nederlandse criminologen. Verbied verheerlijking van criminaliteit, alcoholmisbruik en harddrugs op radio en tv. Raadpleeg buitenlandse top-experts via Engelstalig wetenschappelijk webforum over ‘crime reduction’, ‘penal innovation’ en ‘gang prevention’
Nederlandse gedragswetenschappers onderbouwen hun stellingen meestal niet op de specifieke onderzoeken waarnaar ze verwijzen, maar beroepen zich vaak onwetenschappelijk op hun persoonlijke autoriteit.
Veel Nederlandse gedragswetenschappers beweren al decennia lang dogmatisch dat straffen niet werken, zonder enig wetenschappelijk bewijs daarvoor. Dat is gevaarlijke wetenschappelijke fraude, en politici zouden daar veel kritischer over moeten zijn.
Gerrit de Jonge:
Onze technocratische maatschappij geeft jongeren van nu zo veel meer keus dan vroeger, dat we niet de hoop hoeven te hebben om met meer regeltjes, zorgvuldiger procedures en meer mensen beter politioneel en justitieel werk kunnen leveren. Het lukt gewoon niet meer om onze beste mensen voor dat werk te strikken, zodat we moeten nadenken over het anders opzetten van ons justitiële apparaat.
Jarmal Singh* Deputy Director Operations, Police Headquarters,Singapore Police Force, Republic of Singapore:
The low crime rate has been achieved by the combination of deterrence, enforcement and rehabilitation under a very effective criminal justice system. Deterrence is provided by tough laws, pushed by a strong executive and enacted by a very responsive legislature; a very robust and efficient world class court system; a police force also aspiring to be world class in its total policing capabilities, which includes at its bedrock, community policing in a strong, symbiotic partnership with the community it polices, strong enforcement by incorruptible officers and an austere but humane correctional system which aids rehabilitation whenever possible.
Since 1988, Singapore has been enjoying a decreasing crime rate for 9 consecutive years. This would not have been possibleif not for cooperation from the public, brought about by community-policing. About 1/3 of all arrest cases are solved as a result of public-spiritedness shown by members of the public, assisting or giving vital information

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in strafrecht en criminologie. Bookmark de permalink .

2 reacties op Discussie over toenemende criminaliteit.

  1. Henk louwrink zegt:

    Is de criminaliteit toegenomen sinds de eunmeer landen toelaat?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s