Nadelen van beurzen

Het Wirtschaftswunder in Duitsland is grotendeel gefinancierd met eigen vermogen van ondernemingen en met bankleningen, Duitsland kende relatief weinig beursfondsen.  Amerika en de andere Angelsaksische landen zijn het walhalla van de beurs.

De effectenbeurs dient in de eerste plaats voor het financieren van ondernemingen. Naamloze vennootschappen en hun buitenlandse equivalenten kunnen via de beurs nieuwe aandelen op de markt brengen. Die aandelen geven de aandeelhouders een aandeel in het vermogen van de vennootschap en jaarlijks op een dividenduitkering. Als er winst is tenminste en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot uitkering besluit.

Aandeelhouders kunnen verder in een algemene vergadering van aandeelhouders hun stem uitbrengen voor of tegen een aantal belangrijke  beleidsvoorstellen, waaronder bestuur benoemingen. Aandeelhouders die over tenminste 10% van de stemmen beschikken, kunnen zelf punten op de agenda laten zetten, maar dat gebeurt maar zelden.

In de praktijk zijn het niet de aandeelhouders maar is het de directie die het binnen een vennootschap voor het zeggen heeft. Aandeelhouders van beursvennootschappen zijn meestal buitenstaanders en beschikken niet over voldoende kennis om een belangrijke rol te spelen. Directie en commissarissen vormen de groep die de vennootschap beheerst. Zij doen in veel opzichten alsof zij eigenaren zijn, terwijl zij de aandeelhouders behandelen als een speciaal soort crediteuren. Als het goed gaat met de onderneming, dan delen de aandeelhouders in bescheiden mate in de winst. Gaat het slecht, dan zijn zij bij alle andere crediteuren achtergesteld.

Het dividend, het aandeel in de winst dat de directie aan de aandeelhouders doet toekomen, is zelden de reden voor de aandeelhouder om deel te nemen in het kapitaal van de vennootschap. De belangrijkste reden om in aandelen te beleggen is de kans dat er na verloop van tijd op de beurs meer voor de aandelen zal worden betaald dan de aankoopprijs. Dat er koerswinst wordt gemaakt met andere woorden. Die koerswinst wordt bepaald door hetgeen anderen of de vennootschap zelf publiceren over haar winstverwachtingen. Ook wordt de koers beïnvloed door de mogelijkheid dat de vennootschap wordt overgenomen door een andere onderneming. Bij overnames is men meestal bereid een premie te betalen boven de beurskoers en die verwachting werpt haar schaduwen vooruit.

De verwachting van toekomstige winststijgingen en overnames wordt nu al in de beurskoers verwerkt.

In een periode van opgaande conjunctuur is de beurskoers daarom niet een afgeleide van de prestaties van een onderneming, maar van de verwachting omtrent toekomstige ontwikkelingen. De waarde die door aandelenbezit wordt gecreëerd in tijden van hoogconjunctuur is inflatoir. Er zit met andere woorden een hoop lucht in.

Voor de vennootschap is de emissie van nieuwe aandelen een goedkope vorm van krediet. Dividend is voor de vennootschap een risicoloze vorm van kapitaalbeloning. Als het slecht gaat kan dividendbetaling achterwege blijven en aangezien de mensen de aandelen toch voor de koerswinst kopen speelt de hoogte van het dividend maar een beperkte rol.

Het nieuwe geld dat door de emissie de vennootschap binnenstroomt is voor de vennootschap zelf gratis. Wat er in de vorm van verwatering van bestaande rechten voor betaald moet worden gaat ten laste van de zittende aandeelhouders. Ook de zittende aandeelhouders lijken er bovendien weinig hinder van te ondervinden. Zij krijgen meestal het recht om bij voorrang op de nieuwe aandelen in te schrijven. Is de emissieprijs te hoog, dan is het ergste wat kan gebeuren dat de emissie mislukt en er kosten zijn gemaakt voor niets.

Emissies hebben nog een belangrijk voordeel voor beursvennootschappen. Het maakte overnames goedkoop, vooral van niet beursgenoteerde overnemingen en het verstevigt de positie van de overnemende vennootschap zonder dat men in de eigen onderneming meer winst hoefde te maken. Voor ondernemingen wordt als die niet beursgenoteerd zijn doorgaans niet meer betaald dan het gemiddelde van de winst in de voorafgaande jaren vermenigvuldigd met een gangbare multiple. Soms nog iets meer als het vermogen groter is dan nodig voor de bedrijfsuitoefening en het surplus zonder schade kan worden uitgekeerd.

De winst multiple van de over te nemen niet beursgenoteerde vennootschap is praktisch altijd lager dan die van de beursgenoteerde overnemende vennootschap. Als die emitteert om de overname te financieren behaalt zij een dubbel voordeel: Voor het geëmitteerde geld wordt relatief meer winst binnengehaald dan binnen de eigen onderneming met een gelijk vermogen werd gegenereerd. De winst per aandeel stijgt dus en dat is goed voor de koers. Verder is het natuurlijk een goedkope transactie, aan zulke overnames houdt men geld over.

Omdat er zoveel voordelen aanzaten en relatief zo weinig risico’s, willen ook de bestuurders privé en het lagere personeel meeprofiteren van de bonanza. Opties, rechten meestal om aandelen te kopen in de toekomst tegen de beurskoers van vandaag, worden op grote schaal verstrekt en hebben in de jaren negentig veel bestuurders van beursvennootschappen slapend rijk gemaakt, ten koste van hun aandeelhouders.

Doordat veel meer geld kon worden verdiend op de beurs dan met de optimalisering van de eigen onderneming, zorgde de beurs voor een verkeerde selectie van bestuurders van vennootschappen. Door de daarmee gemoeide  privé voordelen werd de  verleiding groot om de verwachtingen omtrent de eigen onderneming te gaan beïnvloeden. De gepubliceerde winstcijfers werden door de ondernemingsbestuurders, met passieve of actieve steun van hun accountants aan alle kanten gemanipuleerd, met het oog op de te verwachten reacties van de beursanalisten.

Dat kon variëren van het verschuiven van winst naar de toekomst (om betere verwachtingen te kunnen publiceren) tot het verdonkeremanen van verliezen of het suggereren van niet gemaakte omzet.

Het leek een tijd lang een loterij zonder nieten. Maar in feite was alles gebaseerd op toekomstige winststijgingen en bomen groeien niet door tot in de hemel. Zelfs als alleen maar het tempo van de groei gaat dalen, en daarmee de vooruitzichten, zoals in de jaren 2000 en 2001 het geval was, is dat al voldoende voor een forse verlaging van de koersen. Dan zit de schoen opeens aan de andere voet en alles wat eerst een voordeel leek te zijn verkeert dan in een nadeel.

Voor emissies werden eerder regelmatig overbruggingskredieten verstrekt door de banken. Die moesten nu worden terugbetaald uit echte winst, die meestal niet in voldoende mate aanwezig was. Over de opties moest belasting worden betaald en zij bleken nu geen waarde meer te hebben. Als aan de aandeelhouders van de overgenomen ondernemingen op de beurskoers gebaseerde prijzen in plaats van aandelen waren toegezegd, wat praktisch hetzelfde leek, moet er nu in echt geld worden afgerekend en dat is er dan vaak niet. De koers die jarenlang met overnames werd ondersteund moet het nu redden op basis van de eigen winst en die stond door de slechte conjunctuur toch al onder druk.Wat inflatoir werkte in de jaren negentig werkte later deflatoir en verergerde de neerwaartse trend in de economie.

Financiering via beursemissies heeft niet alleen maar nadelen. Zij heeft ook het voordeel dat kleine, startende bedrijven aan kapitaal kunnen komen dat ze anders niet zo snel zouden hebben kunnen krijgen. Door de beurs worden de risico’s van starters verdeeld over het beleggende publiek en daardoor zijn zij gemakkelijker te dragen. Dat heeft, overigens meer in de VS dan in Europa, tot een aantal snel groeiende bedrijven in de zogenaamde nieuwe economie geleid, waarvan er intussen al weer een groot aantal min of meer geruisloos zijn verdwenen. Dat is niet echt een nadeel, dat hoort erbij. De besten zijn, als het goed is, overgebleven en vormen op de lange duur toch een versterking van de economie. De beurs, zou men kunnen zeggen, bevordert de vernieuwing van het bedrijfsleven.

Toch heeft zij naar nu gebleken is per saldo een negatieve invloed. Zij versterkt de tendensen van de conjunctuur en werkt verkeerde ondernemingsdoelstellingen en oneerlijkheid in de hand. Zij is bovendien voor de financiering van ondernemingen niet echt nodig. Duitsland en Japan hebben het in de tijden van hun naoorlogse wederopbouw grotendeels zonder financiering via de beurs kunnen stellen. De grote vernieuwingen die toen in die economieën hebben plaats gevonden, zijn overwegend gefinancierd door de banken en door winst inhoudingen van de bedrijven zelf.

Japan heeft zijn langdurige recessie grotendeels te danken aan de enorme inflatie van de prijzen van aandelen en onroerend goed in de tachtiger jaren. Bovendien ook aan de daardoor in de hand gewerkte insolventie van banken en pensioenfondsen. Onder de invloed van de Verenigde Staten is ook in Europa in de negentiger jaren de ondernemingsfinanciering via de beurs gemeen goed geworden. De voordelen die we ervan gehad hebben zijn achteraf gezien beperkt gebleken. Het heeft hier een inflatoire groei gestimuleerd waar we nu het gelag voor betalen. Tezamen met de even explosieve groei van de onroerend goed prijzen, is er gezorgd voor een geldtoename waar in de economische modellen maar weinig rekening is gehouden. De Lorentz curve, die de verdeling van inkomen over de bevolking aangeeft, is als gevolg ervan steiler geworden, met andere woorden, de verschillen tussen rijk en arm zijn er door vergroot.

De pensioenfondsen verhogen nu de premies voor de werkende leden om hun verkeerd uitgevallen speculaties te dekken en zo de pensioenen aan de huidige en toekomstige gerechtigden te kunnen blijven betalen. Tal van overnames hebben plaats gevonden waarvoor geen economische ratio bestond, maar die alleen zin hadden vanuit het enge gezichtspunt van beursanalisten en speculanten.

Onze economieën zouden er beter aan toe zijn zonder effectenbeurs, zij zouden er met name beter stuurbaar door worden. Als beleggingsmogelijkheid voor particulieren  en institutionele beleggers zouden aandelen vervangen kunnen worden door beleggingsfondsen die winstdelende leningen aan ondernemingen verstrekken en waarvan de waarde bepaald zou worden door reële elementen als basis interest, aandeel in de werkelijke winst en looptijd. Aan anticiperen op de winst van morgen zou dan een einde komen en dat zou een goede zaak zijn.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in bedrijfsleven, geld en economie. Bookmark de permalink .