Bestaan er Grieken? Zijn Kosovaren Albanezen?

Grieken bestaan. Of beter gezegd, mensen die zich Grieken noemen bestaan, maar die hebben qua afstamming evenveel te maken met de klassieke Grieken uit de Oudheid als de Brazilianen met de Portugezen. Minder eigenlijk, want de Brazilianen spreken verstaanbaar Portugees en de Grieken spreken een taal die niet goed meer met het fraaie Grieks uit de Oudheid is te vergelijken.

Grieken zijn Turken met een orthodox christelijke godsdienst, van wie de voorouders duizenden jaren in Klein Azië hebben gewoond en die de laatste zes eeuwen in dienst gestaan hebben van de Sultan. Ze zijn pas in grote aantallen in Griekenland komen wonen, toen ze door de Jong Turken uit Turkije werden verbannen, nadat hun opstand een mislukking was geworden.

Eigenlijk kunnen alleen de Albanezen als afstammelingen of verwanten van de klassieke Hellenen worden aangemerkt. De moderne Grieken Hellenen noemen is een vergissing, net als de idee dat de Turken zouden afstammen van het handvol Osmanli, van wie de voorouders uit Mongolië kwamen. De grote meerderheid van de Turken zijn tot de islam bekeerde inwoners van Klein Azië, van wie de voorouders Byzantijnen waren, lang voor er Turken uit Oost Azië kwamen. Grieken en Turken zijn precies dezelfde mensen, maar de Grieken zijn christen gebleven en de Turken zijn Mohammedaans geworden.

In de Balkan is nationaliteit een relatief nieuw concept. De verschillende naties die men daar nu aantreft, zoals de Bulgaren, de Serven en de Roemenen, dateren eigenlijk pas uit de negentiende eeuw, toen het Turkse rijk in Europa in elkaar zakte en onder toezicht van de grote mogendheden een aantal nieuwe staten werden opgericht. De talen, Hongaars, Grieks, Albanees, Roemeens en al die Slavische dialecten die er gesproken worden waren er al wel, maar hadden voor die tijd geen politieke betekenis. Grieks was een liturgische en bestuurlijke taal. Verreweg de meeste Balkanezen gebruikten in het dagelijks verkeer hun eigen lokale Slavisch dialect . Raciale verschillen zijn op de Balkan met het blote oog niet te zien. Of ze nu Romaioi (Grieken) of Voulgarioi (Bulgaren) waren wisten de boeren meestal zelf niet. Dat waren namen als de Bataven en Belgen voor bewoners van de lage landen in het begin van de achttiende eeuw. Namen uit de oudheid, zonder actuele betekenis, alleen bekend bij romanschrijvers en ideologen. Op de Balkan noemde men zichzelf christen of moslim. Dat wisten de boeren wel, ze waren christenen. Hun voorouders waren ooit vrije mensen geweest, dat wisten ze ook nog.
Landen als Griekenland, Bulgarije en Servië zijn er vroeger natuurlijk wel geweest. Servië of Rascia is een land dat tussen de achtste en de negende eeuw ontstaan is en dat de oorlog tegen de Turken heeft verloren. De bewoners zijn geïntegreerd in het rijk van de Osmanli en stonden daar bekend als christen. Grieken werden van andere Voulgaroi onderscheiden omdat ze geen Slavisch dialect spraken, maar een taal die afgeleid was van het oude Grieks en die vooral in het bestuur werd gebruikt.

De Macedoniërs van Skopje stammen evenmin af van Alexander de Grote als de inwoners van Athene of Saloniki. Dat de Grieken weigeren om de naam Macedonië te erkennen voor het gebied waarvan Skopje de hoofdstad is, negeert het feit dat de tegenwoordige bewoners van Griekenland afstammen van voorouders die nog veel verder van Macedonië af staan dan de Slavische inwoners van Skopje. De Grieken woonden wijd verspreid in het Turkse rijk, in de kuststreken van de Zwarte en de Middellandse Zee. Zij onderscheidden zich behalve door hun religie ook door het feit dat zij onder de Turken tot een soort secundaire elite behoorden. In Griekenland zelf, tot op de Peloponnesos toe, werd in de Turkse tijd geen Grieks maar Albanees gesproken. Waarom er nu dus zo’n belangrijk onderscheid gemaakt moet worden tussen het gebied van Skopje en van Saloniki is niet zo duidelijk. Waarschijnlijk omdat de Grieken alles aangrijpen om de wereld te laten geloven dat zij de afstammelingen zijn van de Hellenen uit de oudheid in plaats van het feit onder ogen te zien dat ze gewoon Turken zijn met een andere taal en godsdienst dan de bewoners van Anatolië.
Etnisch of genetisch gesproken had anderhalve eeuw geleden de naam Turk geen betekenis . Het was een taalkundige aanduiding. In de tijd van de Ottomanen was Turk een scheldwoord voor onontwikkelde mensen die in de binnenlanden woonden van Anatolië. Een inwoner van Istanboel wilde met die naam niet worden aangesproken. Als Turken op hun identiteit werden aangesproken dan antwoordden zij moslim. Godsdienst had onderscheidend vermogen, maar huidskleur en andere etnische kenmerken hadden dat niet. Ook taal niet trouwens. Er werden meer dan tien verschillende talen gesproken in Stamboel. Veel mensen spaken een aantal van die talen en sommigen spraken ze allemaal .
Of men in het oude Turkse rijk verdraagzaam was, lijkt mij een kwestie van definitie. Gediscrimineerd werd er in elk geval bij het leven. Moslims waren ver verheven boven andere godsdiensten en de Griekse Orthodoxie stond weer boven de rest van de christelijke en niet-christelijke varianten. Met name ook boven de meer uitheemse religies, zoals die van de Druzen of de Joden. Godsdienst was bepalend voor de leefgemeenschap en voor een deel ook voor het bestuur. De geestelijke machthebbers hadden uitgebreide wereldlijke bevoegdheden en verplichtingen.
Dat werkt allemaal nog door in de tegenwoordige Balkanlanden, voor zover die tot het Turkse rijk behoord hebben. Serven en Grieken hebben dezelfde godsdienst en horen dus tot dezelfde gemeenschap. Russen en Grieken hebben niet dezelfde godsdienst maar het scheelt niet veel, want Rusland is ooit door Grieken bekeerd. De Griekse orthodoxie en het westerse christendom concurreerden al vanuit de tijd van voor het bestaan van de islam.
Als Grieken moeten kiezen tussen de islam en westers christendom, katholiek of protestant, dat doet er niet toe, dan kiezen ze voor de islam. Nog steeds is het zo dat de publieke opinie in Griekenland eerder met de Arabieren heult dan dat zij kiest voor West Europa, Israël of Amerika. Niet met de Turken, maar dat is nu eenmaal een verhouding als tussen Kaïn en Abel.
De misvatting dat de moderne Grieken de erven zijn van het oude Hellas bestaat al sinds de dichter Byron, die veel propaganda heeft gemaakt voor een onafhankelijk Griekenland. Om die reden worden ze als Europeanen beschouwd en zijn ze tot de Europese Unie toegelaten. Als Hellas de bakermat is van het moderne Europa dan gaat het niet aan de Hellenen er buiten te laten, was de gedachte. In feite is hier sprake van een vrome leugen. De taal die ze spreken en schrijven is een verbastering van het oude Grieks, maar voor het overige zijn de tegenwoordige Grieken net zo Helleens als Amerikanen Engels zijn of de Fransen Romeins. Het gaat niet aan om ze Hellenen te noemen alleen omdat hun taal verwantschap heeft met het klassieke Grieks. De Grieken zijn een Balkanvolk, d.w.z. het zijn Ottomanen, maar dan van de Grieks orthodoxe religie.
Binnen die oude Ottomaanse gemeenschap heerste een permanente broedertwist. Dat hangt samen met de methode van regeren van de sultans. De diverse godsdienstige groeperingen werden zoveel mogelijk in stand gehouden en tegen elkaar opgezet. Zo maakten ze geen gemene zaak tegen de overheid en werden ze gemakkelijker onder de duim gehouden.
Ataturk wilde het Ottomaanse rijk, of wat er van over was, moderniseren om de concurrentie met het Westen aan te kunnen. Mede om die reden heeft er een ethnic cleansing op grote schaal plaats gevonden. De christenen werden buiten gegooid. De Grieken, nadat ze eerst in opstand gekomen waren maar de Armenen puur en alleen omdat het ook christenen waren en als zodanig met de Russen sympathiseerden. De Turken vertrouwden de Armenen niet. De Armeense godsdienst heeft verder even weinig met de Grieks/Russische orthodoxie te maken als de godsdienst van de Maronieten in de Libanon of onze westerse godsdienst, die, protestant of katholiek, in de ogen van het Midden Oosten nog steeds de godsdienst van Rome is en van de Franken.
De Balkanoorlogen in het voormalige Joegoslavië waren een voortzetting van de oorlogen rond 1900 en die op hun beurt waren een gevolg van door de Turken gevoede rivaliteiten tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
De typerende waarde van onze westerse samenleving is de burgerlijke vrede, d.w.z. de rechtsstaat. Misschien is burgerlijke vrede hetgeen waar Ataturk naar streefde op lange termijn en zag hij in dat het daarvoor nodig was om eerst de oude rivalen uit elkaar te halen, ik weet het niet. Om nu de Turken, Grieken en de andere Balkanvolkeren, zoals Bulgaren, Serven en Roemenen in de EU te halen is gezien hun geschiedenis in elk geval een gok. Een gok op de ernst van hun voornemen het verleden achter zich te laten en de Europese normen en waarden tot de hunne te maken. Amerikanen, die van huis uit optimisten zijn aanvaarden dat soort risico’s, maar Europeanen zijn in het algemeen voorzichtiger, zeker als we zelf het kind van de rekening worden als we fout gokken. Zeker is het dat een multiculturele samenleving, d.w.z. een samenleving waarin de zeden en gewoonten van het Midden Oosten en de Balkan kunnen blijven bestaan naast die van de rechtstaat, dat zo’n samenleving niet zo’n erg goed idee is.
Griekenland, Bulgarije en Servië zijn erg oude staten. Servië is een land dat tussen de achtste en de negende eeuw ontstaan is en stond toen bekend als Rascia. Rascia strekte zich uit van Ravenna tot voorbij Skopje. De hoofdstad was Ras. Deze stad bestaat nog en ligt 40 km ten noorden van Kosovo en Metochia . Het Servische Koninkrijk is ontstaan in 1170 toen de koninklijke familie Nemanjic-Stefanovic als vorsten erkend en gekroond werden door de keizer van Byzantium. De hoofdstad van het Servische Koninkrijk was Prizren in Kosovo en Metochia. Metochia betekent: Land van de kerk. De kerk is er nog steeds eigenaar van grote delen van het land. Geen enkele Servisch vorstendom (Servië was vroeger een verzameling vorstendommen) was een zuivere etnische entiteit. De Servische keizer Dusan, die een rijk regeerde tussen de vier zeeën , definieerde zijn keizerrijk als de staat van alle Serviërs, Grieken, Arnauten en Arbanassen (Geggas en Toscas, d.w.z. Skipetaren of Albanezen). Dusan was van moederszijde Grieks en van vaderskant Servisch. Hij heeft vrouwen uit zijn familie aan de Albanese en Russische adel uitgehuwelijkt. De wapenschilden van Servië, Rusland en Albanië hebben daarom alle drie de dubbele adelaar.
Hij regeerde in de 14de eeuw en zijn residenties waren Skopje en Seres in Noordoost-Griekenland. Servie was in de 14e eeuw de meest moderne staat van Europa, op allerlei terreinen. De komst van de Turken heeft de Serven teruggeworpen tot een lager niveau van civilisatie en 500 jaar lang op dat niveau gehouden.
In de 13 eeuw werd op het slagveld van Kosovo de opmars van de veroverende Turkse leider Osman gestopt. Een leger van 100.000 man, hoofdzakelijk Serviërs, voerde oorlog tegen 300.000 Turken. Uiteindelijk leden de Serven de nederlaag, maar de opmars van de Turken werd een halt toegeroepen. Daarna zijn de Turken geen acute bedreiging meer geweest voor Europa tot een aantal eeuwen later. In de zestiende eeuw heeft het Habsburgse rijk, zoals bekend, een nieuwe opmars van de Turken afgestopt. De verhouding tussen de Albanese, Griekse en Servische gemeenschappen in het Turkse rijk is nooit ideaal geweest. De Slavische stammen op de Balkan leefden vooral in de vruchtbare valleien nabij de rivieren. Zij waren niet rijk, maar zij hadden wel een overschot aan voedsel en kleren. Zij bouwden permanente stenen huizen en kerken. Alleen al in Kosovo en Metochia zijn 1300 oude Servisch orthodoxe kerken en kloosters gevonden. De Skipetaren waren nomaden en trokken met hun kudden door de bergen. Hun huizen waren meestal niet permanent. Er zijn daarom geen echt oude Albanese monumenten bekend. De vroegste documenten die enig, maar geen erg betrouwbaar zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo en Metochia, zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw. Daaruit zou blijken dat destijds maar een gering gedeelte (2 procent) van de bevolking Albanees was.
Na de Osmaanse verovering van de Balkan trokken veel Albanezen naar voormalig Servische gebieden in Kosovo en Metochia. Zij verruilden hun oude rooms-katholieke geloof massaal voor de islam. Tegelijkertijd vluchtten veel Serviërsweg in noordelijke richting. Van Servisch-orthodox werd Kosovo Albanees-islamitisch.
Na de tweede wereldoorlog werd Joegoslavië een communistische republiek, die met harde hand werd geregeerd door de Kroaat Tito. Die had veel begrip voor de wensen van de Kosovaarse Albanezen. Na etnische onlusten in de jaren ’60, verleende hij hun in 1974 een verregaande vorm van autonomie. Tito liet de Servische verdrevenen niet terugkeren naar hun oude woonplaatsen, terwijl onder zijn bewind de immigratie vanuit Albanië door ging. Zo verloren de Serven hun oude aanspraken op Kosovo en Metochia. De echte Albanezen leven sinds mensenheugenis in het huidige Albanië. Dit zijn de Zuid- en Noord-Albanezen, of correcter de Tosken en de Gegen. Zij spreken Toskisch en Gegisch, twee talen die samen het Albanees vormen. Pas in 1972 werd er een algemene Albanese taal in het leven geroepen, voornamelijk gebaseerd op het Toskisch. De Gegen bestrijden deze verandering, deels omdat zij afkomstig is van communistische leiders, die voornamelijk Toskisch van afkomst waren. Maar de verandering is taalkundig relatief correct gebleken. Hoe dan ook , Albanees, Toskisch of Gegisch , het gaat telkens om een taal die de Albanese Kosovaar maar moeilijk verstaat en amper spreekt.
Zij spreken Skip, afgeleid van de naam Skipetaren.

Wie zijn de Skipetaren? Dat zijn de afstammelingen van de Ottomaanse militairen, die de Balkan eeuwen lang onderdrukt hebben. Zij islamiseerden de streek fanatiek en vestigden zich in Noord-Albanië, Zuid-Kosovo en Metochia en Noordwest-Macedonië. Skipetaar betekent letterlijk ‘leger dat Skopje overwon’. De stad Skopje werd overmeesterd door de Turkse huurlingen legers en het leger dat de overwinning op zijn conto schreef, werd de Skipetaar genoemd. Vandaag eisen deze Skipetaren die zich Albanezen noemen niet alleen half Macedonië op, maar ook Noordwest-Griekenland. Welke taal spreekt het volk dat hier in het Westen voor Albanezen versleten wordt? Kosovaars? Neen, want dat bestaat niet. Albanees? Neen, want dat begrijpen ze maar gedeeltelijk. Skipetaars is een mengtaal van Servo-Kroatisch, Turks, Albanees, Macedonisch, Grieks, Romane ( de taal van de Roma die wij hier zigeuners noemen) en Roemeens. Het kan als een soort grof dialect van het Albanees beschouwd worden. Merkwaardig is trouwens dat sommige Skipetaren beweren dat zij het juiste Albanees spreken, terwijl de Tosken en Gegen alleen een dialect zouden spreken van het Kosovaarse Albanees. Ook daar een taalstrijd? De zogenaamde Kosovaarse Albanezen eisen in feite ook Albanië op als hun gebied. Intellectuelen uit Albanië hebben een generatie geleden gekozen voor de Illyrische theorie. Zij hebben dit gedaan omdat de Illyriërs het oudst bekende volk van de Balkan waren. Een nadeel is dat de Illyriërs geen tastbare herinneringen achtergelaten hebben, te weinig om deze theorie in de praktijk te kunnen testen. Archeologen die in Kosovo en Metochia hebben gewerkt, hebben daar alleen Dardaanse artefacten gevonden naast de bekende Griekse, Romeinse, Byzantijnse en Slavische voorwerpen. Om deze reden wordt de Dardaanse theorie nu vrij algemeen aangehangen. Op deze manier willen de Albanezen of Skipetaren hun rechten op Kosovo en Metochia aantonen. Voor de slag bij het Merelveld (1389) waren de Skipetaren niet bekend als inwoners van Kosovo en Metochia. Geen enkel Byzantijns, Servisch, Roemeens, Bulgaars of Turks document ondersteunt een Albanese claim. De slag bij het Merelveld (Het Servische woord Kos betekent Merel) was de tweede keer dat het orthodoxe christendom in aanvaring kwam met de Islam. Hoewel deze slag een centrale rol speelt in de Servische heldensagen vochten Serviërs, Hongaren en Albanezen daar samen tegen het Ottomaanse Rijk. De Turken vielen aan omdat het katholicisme op dat moment hopeloos verdeeld was doordat er twee Pausen waren. Het aantal doden aan weerszijden was zo groot dat beide kanten de eindoverwinning claimden. Maar in Parijs werden de klokken van de Notre Dame geluid om de overwinning van het christendom te vieren.
Met de opkomst van de islam zien we de eerste migranten uit Albanië naar Kosovo en Metochia komen en begint de verhouding met de Serviërs te verslechteren. De Serviërs hebben sterk verzet geboden, gevoed door de twee Patriarchaten, Prizren en Pec.
Sinds de laatste Balkanoorlog eisen de Skipetaren niet alleen half Macedonië op, maar ook Noordwest-Griekenland . De ideologen van het voormalige UCK vragen niet minder dan de restauratie van het vroegere Ottomaanse rijk in Europa , onder de heerschappij der Skipetaren. Maar ieder volk in de Balkan dat denkt een minderheid te zijn en zich met gewelddadige methodes afscheidt, creëert in het gebied dat het opeist nieuwe minderheden voor wie dan hetzelfde probleem geldt. Zou zo’n nieuwe minderheid dan van de afscheidingsbeweging het recht krijgen om zich af te scheiden? Waarschijnlijk niet. Afscheiden produceert altijd nieuw onrecht. Daarom zijn dit soort bewegingen ondemocratisch en dus onrechtmatig.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in europa, geloof, geschiedenis. Bookmark de permalink .

52 reacties op Bestaan er Grieken? Zijn Kosovaren Albanezen?

 1. Hasanramaj B zegt:

  Ik verbaas mij erg over wat ik hier lees. Skiptaret(servische word) betekend Shqiptart. Als je het woord Shqiptare vertaald betekend dit albanees.
  Een ding is zeker dat wat u noemt skiptaren zijn autochtonen in kosovo en zijn voorouders van Iliren(dardanen). Uw verhaal is eenzijdig en gebaseerd op een servische leugen.

  • akasdorp zegt:

   Het kan best dat U gelijk heeft, want ik heb mijn bronnen niet kunnen checken, bij gebrek aan kennis van Albanees en Servo-Kroatisch. Maar als u me op weg wilt helpen, dan graag

   • Iliriana zegt:

    Het lijkt mij nogal onlogisch om moeite te doen een heel artikel te schrijven als je niet eens zeker bent van wat je opschrijft. Maar goed…

   • akasdorp zegt:

    Waarom? het onderwerp interesseert me en van reacties leer ik

   • iliriana zegt:

    omdat u hier (1) nergens vermeldt waar uw bronnen vandaan komen, waardoor iemand die niets weet van de Balkan dit als de waarheid aan neemt, omdat (2) je gewoon geen stukken schrijft waarvan je weet dat je kennis erover gebrekkig is. Ik studeer zelf rechten. Als ik als rechtenstudente op de open dag van mijn universiteit verkondig aan alle bezoekers hoe het er allemaal aan toe gaat op de opleiding geneeskunde, terwijl ik weet dat ik gewoon onzin uit kraam, dan is het toch volledig nutteloos?! Correct me if I’m wrong. Als je iets wilt leren over een onderwerp en van reacties wilt leren, terwijl je het meeste van documentaires en boeken leert, dan lijkt het mij verstandiger om een forum te openen en daar je vragen te stellen. Zo stelt u bijvoorbeeld dat de Albanese taal een mengeling is van o.a. Slavische talen. Heeft u ooit Albanees gehoord? Ooit een Slavische taal gehoord? Zo ja, dan hoort u al gelijk dat Albanees geen Slavische taal, maar een Latijnse taal is. Zo niet? – dan doe je er ook heen uitspraak over, zo simpel is het.

  • Linda zegt:

   Helemaal met je eens. @Hasanramaj B

 2. akasdorp zegt:

  IK begrijp U niet helemaal. Een site is toch geen leerboek? En waar heb ik gesteld dat Albanees een mengeling zou zijn van Slavische talen?. Dit is wat ik zei: ‘De echte Albanezen leven sinds mensenheugenis in het huidige Albanië. Dit zijn de Zuid- en Noord-Albanezen, of correcter de Tosken en de Gegen. Zij spreken Toskisch en Gegisch, twee talen die samen het Albanees vormen. Pas in 1972 werd er een algemene Albanese taal in het leven geroepen, voornamelijk gebaseerd op het Toskisch’
  Dat Toskisch een Latijnse taal zou zijn is nieuw voor me. De Albanezen woonden waar ze nu wonen lang voor de Slaven naar Europa kwamen. Intussen heb ik van deze eigenwijze rechtenstudente nog steeds niet gehoord wat ze zo verkeerd vindt aan mijn verhaal.

  • iliriana zegt:

   Eigenwijs? Ik uit enkel mijn ergernis over uw verhaal omdat het nergens op gebaseerd is en als ik ergens niet tegen kan is het als mensen beweren dat iets klopt, nergens in uw verhaal staat namelijk ‘naar mijn weten’ of iets dergelijks en dus suggereert u dat alles wat u heeft opgeschreven waar is, wat dus niet zo is. U geeft het namelijk ook zelf toe: ‘ik heb mijn bronnen niet kunnen checken’. maar goed, ik zal het wel fout hebben. Ik laat het hierbij, succes in de toekomst!

   • akasdorp zegt:

    Het lijkt me wat onnozel om te veronderstellen dat ik het bovenstaande verhaal verzonnen zou hebben. Het berust wel degelijk op bronnen, maar ik kan niet beoordelen hoe betrouwbaar die zijn. Ik zou natuurlijk persoonlijk onderzoek kunnen gaan doen, maar in de eerste plaats is dat mijn vak niet en verder heb ik er ook geen tijd voor. Ik denk persoonlijk dat een groot deel van het verhaal wel waar kan zijn, omdat ik het mondeling gecheckt heb bij twee Joegoslaven, een Kroaat en een Serviër.. Die denken, meen ik, over de meeste onderwerpen heel verschillend. Maar over Albanezen en Kosovaren leken ze het wel eens te zijn. Als U meent dat het anders zit graag wat meer feitelijk en wat minder emotioneel commentaar

  • jahi zegt:

   twee provincie toska en gega die zijn van albania.

 3. Hasanramaj B zegt:

  De Albanese taal is de oude taal van de Iliren. Zoek op internet waar de iliren hebben gewoond, misschien dan begreep je goed waar Albanees werd gesproken, niet allen in Albanië. Albanees is Indo-europese taal
  Ik zou jou best willen helpen wat betreft de Albanese(iliren)geschiedenis.

  Begin hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aeneas

  • jahi zegt:

   in die tijd toen albanezen waren in yu servie was het in rusland en kroaten waren ylirenalbanees dus albanezen waren de eerst de reest waren slaven van rusland slaven van griekeland enz

   • jahi zegt:

    albania heeft niks te maken met turken , serviers waren de beste vrienden van turkija en ze hebben albanezen verpest .

 4. Bonjamin zegt:

  Meneertje of mevrouwtje de “”wetenschapper””, 1. Tosk en Gegë zijn G.E.E.N talen. het zijn twee dialecten van de Albanese taal. 2. het woord dat u/jij gebruikt ‘Skiparet’ gebruiken serviers om Albanezen te schelden in de vorm van ‘Skiptari’-dat is een scheldwoord die Serviers gebruiken als ze het over de Albanezen hebben, 3.Albanezen en Grieken zijn autochtonen in hun gebieden, en de Slaven zijn pas eind zevende eeuw naar de Balkan gekomen uit het verre oosten van Rusland en Kaukasus 4. Jij als de zogenaamde ‘I wanna be wetenschapper en artikelen schrijven’ zegt dat Albanees een mengvorm is tussen Servisch en Turks en dat het op Roma lijkt?? Ben je nou echt debiel of zit je nog steeds in je MBO Nivau 1 klas? Albanees is een Indo-Europees taal die op geen enkele andere taal op deze wereld lijkt. Als je het aanhoort dan lijkt het voor debielen zoals jij hetzelfde als turks of Servisch, maar Inhoudelijk en Grammaticaal is het een TOTAAL andere taal. 5. Ik citeer uit uw “”meesterwerk”” : “De Gegen bestrijden deze verandering, deels omdat zij afkomstig is van communistische leiders, die voornamelijk Toskisch van afkomst waren. Maar de verandering is taalkundig relatief correct gebleken. Hoe dan ook , Albanees, Toskisch of Gegisch , het gaat telkens om een taal die de Albanese Kosovaar maar moeilijk verstaat en amper spreekt. Zij spreken Skip, afgeleid van de naam Skipetaren.”. –> Wat voor debiele uitspraak is dit?? waarop is dit gebaseerd?? heeft dit je moeder verteld of je vader?? want in dit gehele “artikel” is er geen enkele bron te zien. De enige bron die ik dan voor jou kan verzinnen is: Jij zelf met een MBO-niveau 1 denken, jij in een dronken toestand of jij in een gezonde toestand maar dan veels te dom om de relevantie te weten van een geschreven artikel. 6. Ik citeer alweer uit uw “”wonder artikel”” : “De ideologen van het voormalige UCK vragen niet minder dan de restauratie van het vroegere Ottomaanse rijk in Europa , onder de heerschappij der Skipetaren” –> echte serieus nu ga een andere leven zoeken of ga gewoon vakken vullen bij de Aldi want dit is de aller grootste onzin/bullshit die ik van een meest debiele persoon heb gezien. Dit slaat gewon nergens op. MAAR DAN OOK TOTAAL NIET. Ga maar beter leren want als ik studeren zeg dan begrijp jij de betekenis niet van het woord ‘Studeren’ ben ik bang ;). Een oude Albanese spreekwoord zegt: “Budallve duhet me jau ba rrafsh, edhe duhet mi tredh qe mos mu shumu ma shume budallt”. Aangezien jij “””zoveel weet over Albanezen en de Albanese taal”””” ga ik ervan uit dat de betekenis van dit spreekwoord geen probleem voor u zal zijn ;).

  • akasdorp zegt:

   Is dit nu typerend voor Albanezen? Hasanramaj B lijkt mij een veel beschaafder iemand.

   • albano zegt:

    Ik wou dat je beter googel translatie gebruikt om onderste tekst te begrijpen.

    Me vjen keq per ty “K.Kanari” , por une do te shkruaj shqip qe te studiosh pak kete gjuhe te vetme ne bote e cila argumenton fjalen dhe jo simbolin.
    Sa per ciganet ata kane nje gjuhe qe nuk ka asnje fjale ku gjen lidhje me ate linkun tend prej RR. K..I , exploro po qe i zoti te na tregosh te verteten, por nuk mundesh se shume nga te vertetat jane shkruar nga “victorianet” por nuk paten mundesi te zhduknin gjuhen.

    O lale ty te kane respektuar si shume, nuk bo leke duke bo kshu gjojnash o lale thirri menjes.

  • jahi zegt:

   tosket dhe gegen zijn provintie van albania .
   en geen talen in nederland zijn 12 provintie wij kunnen niet zeggen dat nederland heeft 12 talen in nederlan is een taal .in albania zijn veel provintie.

 5. Vanesa zegt:

  http://pdf.thepdfportal.com//PDFFiles/94202.pdf
  http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=xwIq3YKe_ZoC&oi=fnd&pg=PA11&dq=albanian+language&ots=LvxBA-VILn&sig=HqYdZId_myJCo_FlWIJN85tffNY#v=onepage&q=albanian%20language&f=false

  Als je schrijft over mensen, hun talen en culturen lees je aub beter in. http://www.google.scholar.nl en zoek op je onderwerpen. Dan kom je al heel veel kennis tegen die jij nog mist. Heb je alvast voor het gemakt wat voorbeelden gegeven. Het is zonde dat jij zoveel tijd hebt besteed aan een stuk waar je de plank totaal misslaat. Hoop een nieuw stuk van je te lezen waarin ik meer objectieviteit, waardevolle bronnen en geloofwaardigheid kan terugvinden. Voor nu wens ik je veel succes met je inlezen want dat heb je blijkbaar niet voldoende gedaan, zonde!

 6. iIiria zegt:

  Umri serbso duso umri !!! ove rijeci treba da ih znas !!

 7. Huib van der Mey. zegt:

  Mijnheer Bonjamin, uit Uw reactie begrijp ik dat het U veel moeite gekost heeft Uw land te verlaten.
  Het gezegde: ” Yben’t, Yblyve’t “. is kennelijk niet het Uwe ( vrij vertaald: Ik ben hier, zie me maar weg te krijgen). Dat vind ik een aardige karaktertrek, het staat voor wilskracht en doorzettingsvermogen dat gold voor alle mensen in dat deel van de wereld, gekenmerkt door een zo weerbarstige natuur die mensen niet veel gunt.
  Vertel eens hoe de kaarten liggen in Bosnië.?
  Het is een land van clans die elkaar in de haren zitten?
  De Communisten hebben getracht orde te scheppen?
  Dat is alles wat ik er van weet. Hoor graag wat meer, Huib.

 8. Vranovci zegt:

  Beste heer Kasdorp,

  Ten eerste wil ik mijn waardering uiten voor het feit dat u geintereseerd zijn geraakt met het onderwerp.
  Excuses hier voor de velle reacties van mijn landgenoten, maar u moet het weten in Balkan is geschidenis nog steeds een hot item. Ik vind ook de reacties van mijn landgenoten overdreven omdat ik denk dat u geen bepaalde pretenties heeft tegen Albanezen. Dit is een blog en zoals u zelf aangeeft iedereen kan een aanvulling geven als er fouten in zitten.

  U zegt in het begin van de tekst dat Albanezen de echte nazaten zijn van de oude grieken…en bevering die (niet aleen) ik van wat ik weet en heb onderzocht over mijn volk ..waar vind. Het is een grote compliment ook.
  Waar u fout ingaat is als u zegt dat Skipetaret en andere volk is dan Albanezen. Dat klopt gewoon niet. Ook dat verhaal dat ze met turken zijn gekomen om Skopje te veroveren enzovoort klopt niet.

  Het woord Shqipe=adelaar…Shqipetaret=adelaarsvolk…en dat zijn de Albanezen uit het noorden : De GEGEN en de Albanezen uit het zuiden: De TOSKEN waar ze ook wonen , dus ook in montenegro, macedonie, griekenland of servie.
  Shqipetar is gewoon hoe albanezen zichzelf noemen in hun eigen taal, alle… waar zij ook wonen. Deze is door Serviers verbasterd naar Shiptar.

  Naar de turkse terugtrekking uit Balkan is Een compacte Albanees gebied veroverd en verdeeld tussen Griekland, Montenegro, Servie en Macedonie, met als resultaat de rompstaat Albanie. Het is verder een volk met een taal een geschiedenis en een afkomst.
  En ja onze taal heeft veel leenwoorden net als andere talen maar wij noemen een vervloker nog steeds Nemesi(s).
  Dit wat deze kwestie betreft.

  Met vriendelijke groeten,

  A. Vranovci

 9. Guus Bierman zegt:

  Het is interessant als men zo de reacties leest .Ik persoonlijk krijg het gevoel dat ik totaal niet weet hoe de Balkan in elkaar zit . De uiteenzetting van A.Vranovic is duidelijk en spreekt mij het meeste aan . Als men dit zo leest ,met al die volkeren met hun eigen mentaliteit en geschiedenis hoe kan dan Brussel denken dat we ooit een UNITED STATES OF EUROPA zouden kunnen creëren ! Dat is een utopie ! Nogmaals vrije handel die de internationale economie bevordert is een must ! Centraal geleide economie vanuit Brussel ,zoals die linkse rakkers willen in de EU ,gaat niet werken .Landelijke democratie werkt wel en ik weet zeker dat dan de economieën van de landen om de Middellandse zee met de Noord Europese landen tot een zekere welvaart zullen lijden !
  Maar dan moet die dure Euro voor die landen niet gelden . Dan kunnen deze landen concurreren !
  Zo zie je maar wat een interessant artikel zoals hierboven eigenlijk vertelt dat we met de EU op de verkeerde weg zijn !! Chapeau meneer Vranovic !

 10. Dita zegt:

  Ik vind het erg boeiend dat u zich in dit soort onderwerpen interesseert. Niets mis mee, maar doe het wel op een correcte manier. Uw artikel kan best wat frustratie opleveren bij lezers, zeker als u uw stellingen niet nader onderzoekt waardoor uw conclusies gebaseerd worden op niet feitelijke bronnen. De conclusies of uitleg die u formuleert kloppen gewoonweg niet.
  In geen enkele taal wordt een Albanees omschreven als ‘Skipetar’ behalve in het Albanees zelf en dat wordt als Shqipetar(e) omschreven (lees: de q wordt niet als K uitgesproken maar als Ch zoals in nacho). Albanezen werden en worden vaak beledigd met de term ‘shiptar’ door voornamelijk de Servische bevolking net zoals de term moffen wordt gebruikt voor Duitsers. Albanezen zijn noch afstammelingen van de Ottomanen noch militairen van het Ottomaanse rijk. Sterker nog, Albanezen streden tegen de Ottomaanse bezetting om hun land te volk en land te verdedigen. De Ottomanen, hebben geen enkel verband met Albanezen. Zoals hier eerder werd aangegeven door de heer Vranovci, worden er inderdaad (op hele kleine schaal) leenwoorden uit andere talen gebruikt, maar dat houdt niet in dat we in het Albanees geen eigen woordenschat hebben. Het Albanees is met geen enkele taal te vergelijken. Geen verwantschappen, geen gelijkenissen, geen overeenkomsten. het is gewoon 1 unieke en pure taal. Het Servo-Kroatisch, Bosnisch, Sloveens, Macedonisch, Bulgaars, daarentegen, zijn Slavische talen, hetgeen ze familie maakt. Net zoals, Duits, Engels en Nederlands Germaanse talen zijn. Deze Slavische talen hebben niets maar dan ook niets te maken met het Albanees. De naam Skopje komt van de Latijnse benaming Scupi. Ooit het centrum van Dardania, de Albanese benaming voor Kosovo.
  Laat één ding duidelijk zijn: De Slavische volkeren hebben een groot deel van de Balkan bezet zonder pardon en nu claimt men dat ze daar van oorsprong vandaan komen. Zij hebben gewoonweg het recht niet om land te claimen. Niet als ze uit een ander werelddeel komen om zich te vestigen in de Balkan. Nu is het erg moeilijk om het oorspronkelijk gebied wat Albanezen toebehoorde , terug te krijgen. Albanezen zijn door de eeuwen heen altijd het pispaaltje geweest in de Balkan. Met propaganda proberen Slaven en zelfs Grieken onze rijke geschiedenis te wissen zodat onze sporen de waarheid niet meer kunnen bewijzen. Onze voorouders hebben met hun leven gestreden voor onze rijkdommen, onze taal, onze grond, onze geschiedenis..
  Etnische Albanezen buiten de grenzen van Albanië in Macedonië, Griekenland, Montenegro en Servië, zijn hedendaags inderdaad minderheden in genoemde landen. Dit komt mede dankzij de splitsing van het oorspronkelijke Albanië. De grenzen werden dusdanig aangepast waardoor de Albanese bevolking onverhoopt een minderheid werd op eigen grond. Technisch gezien en volgens de kaart van Europa zijn we nu een kleine percentages van een bevolkingsgroep in andere landen. Maar liefst 2/3 deel van oorspronkelijk Albanië, is vandaag de dag nog steeds onterecht bezit van andere landen. Het enige wat de Albanese bevolking wil is zich samenvoegen met het vaderland. We willen weer een eenheid. Voor de rest hebben mijn volksgenoten zich prima verwoord en voor verheldering van een aantal zaken gezorgd. Verdieping in geschiedenis en feiten zal uw kennis verder ontwikkelen. Kennis is tenslotte macht. Veel succes.

  • akasdorp zegt:

   Het is plezierig om zoveel informatie uit Albanese bron te krijgen, maar mijn indruk blijft toch dat zowel de Serven als de Albanezen niet erg objectief zijn als het om hun gezamenlijke geschiedenis gaat. Uit mijn Oostenrijkse bronnen leid ik af dat Albanezen zowel tegen als voor de Turken hebben gevochten, het laatste natuurlijk pas nadat ze tot het Turkse geloof waren over gegaan. Wat die afkomst betreft, oorspronkelijk komen alle mensen uit Afrika en dat de Germanen zoveel eerder in Europa waren dan de Albanezen of de Slaven doet er naar mijn mening nu niet veel meer toe. Je moet toch met elkaar leren leven.

 11. Guus Bierman zegt:

  Dita ,
  het wordt me steeds meer duidelijk hoe het in elkaar zit ,daar op de Balkan ook dankzij U uiteenzetting ! Jammer dat er haat en strijd is in de gemeenschappen van de Balkan landen .Ik heb een keer mijn boot gezeild van Koper ,Slovenia naar Marmaris Turkije . ik heb Slovenia ,Kroatië ,Montenegro ,Albanië ,Griekenland en Turkije aangedaan tijdens deze reis . Prachtige landen ,oude historische haven steden etc etc . De bevolking was uiterst vriendelijk en we hebben genoten . Het is dan ook niet te begrijpen voor een buitenstaander dat men de onderlinge verschillen niet met elkaar kunnen oplossen . Een enorme history is aanwezig in die landen en eigenlijk weten de meeste mensen in West Europa niet hoe het in elkaar zit . Maar ja de tegenstellingen zijn zo groot dat de oplossing waarschijnlijk nooit zal komen zodat een ieder respect voor elkaar gaat tonen !
  De manier waarop Tito het deed werkte een beetje om de staten bij elkaar te houden ,maar dat kwam omdat de knoet erachter stond ,gewoon een dictator.
  Laten we hopen dat het in de volgende dertig jaar het verbeterd !

 12. Didia zegt:

  Akasdorp,
  Het is overduidelijk dat u bewust of onbewust bij een Servische iemand of bron bent geïnformeerd. In uw artikel lees is duidelijk de Sevische bewering waar ze al sinds bezetting van Kosovo/ Dardania zich aanhouden. U zou eerste goed geïnformeerd moeten worden en dan pas een objectief artikel gaan Schrijven. k zie bij reacties van mij land genoten, dat ze u genoeg correcte informatie hebben verstrekt. Ik hoop dat u een stuk wijzer bent geworden. En wat betreft enkele geïrriteerde reacties vind ik terecht. Hoe zou voor u of Nederlanders die oorlog hebben meegemaakt voelen als iemand zegt dat Nederland Duitsland is.
  Succes met leren van Balkan geschiedenis.

 13. akasdorp zegt:

  Hoe zou het zijn als Didia een samen met een Kroaat en een Serviër ging overleggen hoe ze een gezamenlijk verhaal over de Balkan kunnen produceren waar iemand in West-Europa een touw aan vast kan knopen?

 14. jovan8:32 zegt:

  Interessant artikel. Maar nu is het tijd voor de echte feite. De albanezen zijn Serven. De Iliren waren Serven.

 15. Griek zegt:

  Haha wat een lachwekkend stuk!

 16. Rob Alberts zegt:

  Met interesse heb ik het blog en de reacties gelezen.

  Ik ben benieuwd welke reacties een volgend blog zal opleveren.
  Vriendelijke groet,

 17. Rock Voorne zegt:

  iig vond ik t erg interessant.Ik meld mij nu ff aan op je FB

 18. Ad zegt:

  Jeetje zeg, wat een toestanden.

  Ik heb dit stuk in Maart gemist en zie het nu voor het eerst. Ik denk dat de Balkan inderdaad een stuk Europa is (als het dat is?) waar je het best maat omheen kan varen en af en toe aan land gaan om van de natuur te genieten.

  De hele discussie is misschien wel representatief voor de Balkan cultuur?

  De suggestie van de schrijver van 27 mei 2014 om 20:59 lijkt me een zinnige.

  • jovan8:32 zegt:

   Wel heel erg kortzichtig om op basis van de discussie hier te suggereren dat het wel representatief is voor de Balkan cultuur.
   Toen ze hier in Nederland nog in hunnebedden leefden, was er op de Balkan een zeer ontwikkelde cultuur en samenleving waar mensen met vorken, messen en lepels aten.
   Wij hebben de beschaving naar het westen gebracht en niet andersom. Ga naar de Balkan en je zult zien wat voor een beschaafde, geschoolde en vooral vriendelijke mensen leven
   Daar kan je pas wat van leren als onderontwikkelde Nederlander.

   • akasdorp zegt:

    We hebben Milosevitch hier gehad toen hij terecht stond in Den Haag, maar om nu te zeggen dat het een beschaafde, geschoolde en vooral vriendelijke man was, nauw nee.

   • jovan8:32 zegt:

    Ten eersrte het tribunaal in Den Haag is niet alleen 1 grote farce maar ook nog eens compleet illegaal. Hij is ook nog eens vermoord. Ten tweede deze man was zeer zeker geschoold, hij heeft gestudeers aan de universiteit. Om op basis van Milosevic een heel volk te beoordelen is het toppunt van kortzichtigheid.

 19. jovan8:32 zegt:

  Excuses voor de taalfouten.

 20. Jan zegt:

  Dit stuk is volledig uit zijn fantasie getrokken! Wat een onzin geschreven stuk over Albanezen, en Serven. En de Grieken zijn eigenlijk Turken? Hahaha
  Ti malakas eise vre Malaka!

  • akasdorp zegt:

   Meestal laat ik botte scheldpartijen niet toe op de site, maar dit is in het Grieks en dat leest toch geen mens, behalve Grieken dan.
   Toch zou het goed zijn als ze in Griekenland beter geschiedenisles zouden krijgen. De mensen die nu in Griekenland wonen komen uit Turkije, waar ze een eeuw geleden verdreven zijn, nadat ze een burgeroorlog hadden verloren. Klein Azië maakte deel uit van het Byzantijnse ( Griekse) rijk tot het door de Osmanli werd veroverd. Daarna heeft het grootste deel van de daar wonende Grieken zich tot de islam bekeerd en noemden zich voortaan Turken. De Grieken die christen bleven werden een soort tweederangs Turken, die in het rijk hoger in aanzien stonden dan andere niet-moslims.

 21. SexOnTheBalkon zegt:

  Leuk om te lezen dat je jezelf hebt verdiept in die regio. Goed je hebt genoeg kritiek hier van alle kanten gehad wat wel waar is dat in de balkan het een heel groot mengelmoes is.
  De ene Griek heeft het met een Turk gedaan, en daaruit kwam er een Albanees die het weer met een Serv heeft gedaan. Hoe wil je deze cocktail noemen SexontheBalkon?
  Wat ik mee bedoel is dat een groot deel van de Balkan bloed van diverse komaf hebben, wat wel de mensen onderscheid is nationalisme. Zowel de Turken, Grieken, Albanezen als de Serven zijn extreem nationalistisch. En de vraag is dan met welke taal ben je opgegroeid en tot welke bevolkingsgroep reken jezelf bij.
  We zijn een pot Nat. Bloed kokende mensen die snel opgefokt raken en elkaar te lijf gaan.
  We zouden meer naar deze man moeten luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=LanCLS_hIo4
  en naar een beter toekomst werken voor de nieuwe generaties zonder haatzaaierij.

  • osveta zegt:

   Wij als Servisch volk zijn trots en niet nationalistisch. Een groot verschil. In voormalig Joegoslavije en het huidige Servie is er nog steeds een grote mate van tolerantie waar iedereen normaal naast elkaar leeft. De Albanezen zijn komen leven in Servie, hebben grond en huizen ingenomen van Serven die gevlucht waren. Tot op de de dag van vandaag wonen zij daar illegaal op grond wat niet nooit van hun is geweest. Nooit is er wettelijk iets geregeld. Nu willen ze Kosovo van ons afpakken. Dit riekt naar stelen is het niet? Zolang ik leef zal ik nooit stoppen met het strijden op een vreedzame manier voor mijn volk. De Albanezen gebruiken Servische vrouwen als hoeren voor de prostitutie en dit zijn harde feiten. Hier moet een einde aan komen voor altijd!

 22. SexOnTheBalkon zegt:

  Trots maar zeer nationalistisch gezien je de werkelijkheid niet accepteert. 90% van de Kosovaarse bevolking rekent zich van Albanees komaf.
  Wat ooit van jullie was is zo te zien niet meer, helaas dit is de realiteit en jullie moeten het accepteren. Amerika was ook ooit van de indianen maar is niet meer, Turkije was eerst van Byzantijnse rijk en orthodox maar is niet meer.
  Ik vraag me af of je wel ooit in Kosovo bent geweest of je het gebied alleen kent uit de Slavische nationalistische verhalen en boeken.
  Jammer dat je nog steeds in de geschiedenis leeft en niet in de heden en naar de toekomst kijkt.
  Wat betreft de prostitutie hierin worden vrouwen van alle komaf gebruikt, Servische vrouwen worden door de Servische pooiers verkocht aan de Albanezen welke een beter netwerk hebben richting europa, er zitten ook net zo goed Albaneze, Roemeense, Bulgaarse en andere vrouwen. Erg dat dit nog steeds voorkomt maar net zo goed ook hier in NL heb je loverboys welke zich hiermee bezig houden.

 23. In de Balkan is nationaliteit een relatief nieuw concept?…Wat een onzin!…De wortels van de huidige Servische staat zijn terug te voeren naar de 7e eeuw en het hertogelijke huis van Vlastimirović. Het Servische koninkrijk werd gevestigd in het gebied dat bekendstond onder de naam Duklja (Latijn: Doclea of Dioclea) in de 11e eeuw.Stefan Uroš IV Dušan (* 1308 – 20 december 1355), Silni “de Sterke”, was koning van Servië van 1331 tot 1346 en tsaar van Servië en Griekenland van 1346 tot 1355….Volgens de Turkse kadasterregistraties uit de vijftiende eeuw, die als redelijk betrouwbaar te boek staan, wonen in Kosovo dan overwegend Serviërs. Dat verandert als in de eeuwen daarna veel Albanezen zich bekeren tot de islam en de Turkse onderdrukkers steunen.Uit de bergen van het huidige Noord-Albanië trekken groepen Albanezen naar het vruchtbare Kosovo….

 24. Kosovo werd onafhankelijk.Een Servische provincie, ooit het hartland van de Servische – lees: orthodox-christelijke – cultuur, valt in handen van de moslims uit Albanië.De eeuwenlange islamitische onderdrukking van de Serviërs wordt beloond met een eigen staat voor de Albanese moslims/TIJDELIJK!!!/….Kosovo en Metochia/echte naam/ is al eeuwenlang een Servische provincie.Voor de goede orde Metochia betekent: Land van de Servisch-orthodoxe kerk.De kerk is nog steeds eigenaar van grote delen van Kosovo en Metochia.Voor de Merelslag (1389) waren de Shquiptaren/de Albanezen/ niet bekend als inwoners van Kosovo en Metochia. Geen enkel Byzantijns, Servisch, Roemeens, Bulgaars of Turks document ondersteunt een Albanese claim.De echte Albanezen leven sinds mensenheugenis op hun grondgebied, dat ongeveer het huidige Albanië omvat.Met de opkomst van de islam zien we wel de eerste migranten uit Albanië naar Kosovo en Metochia komen en begint de verhouding met de Serviërs te verslechteren.Onder Ottomaans bestuur groeide het aantal etnische Albanezen in Kosovo en trokken steeds meer Serviërs weg uit Kosovo. De Turken voerden een bewuste politiek om het christelijke Kosovo te islamiseren.De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo, zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw. Daaruit blijkt dat destijds 2 procent van de bevolking Albanees was.Tot twee generaties geleden waren de Serviërs nog in de meerderheid.Nu zijn zij een minderheid in het eigen, oorspronkelijk rijk bloeiende,Servische vaderland Kosovo..

 25. Nick zegt:

  -Het ontstaan van de albanezen staat was een politieke beslissing genomen door het westen voor eigen belangen.
  Ook de meeste reacties en stellingen hier kunnen als politiek gemotiveerd worden gezien of simpelweg door onwetende personen getypt, want van alles en wat roepen zoals bekend is gratis.
  Laten we dus naar de feiten kijken,
  -Dat de albanezen autochtonen zouden zijn wordt teniet gedaan door o.a de GRIEKSE oudheden die gevonden worden in hedendaagse albanie , er is géén enkel iets gevonden dat het bestaan van de albanezen als autochtoon wolk zou kunnen ondersteunen.
  -Over de albanezen schrijven mensen zoals Ploutarch, Stravon, Arrianus (maar een paar van te noemen) dat ze een volk zijn (waren) dat ze in het Kaukasus gebiet aan de Kaspische zee waren,
  en Constantijn VII de Porfyrogennetos spreekt over de tijd van Flavius Hiraclius in de 7e eeuw hoe de noordelijke balcan werd ontvolkt en bezet door de aziatische en kaukasische indringers.

  -Dat nieuwgrieks niets met oudgrieks te maken zouden hebben is ook lachwekkend want, los van het feit dat een griek leest en begrijpt met gemak oude teksten, de etymologie van de woorden hebben oudgriekse oorsprong, maar dan is ook de vraag..over welke periode heb jij het over?? pro homerische tijd? klassieke tijd? hellenistische ? byzantijnse??? hier heb je hoogstwaarschijnlijk geen antwoord op maar ik (en met mij iedere glossoloog ) kan je verzekeren dat het dezelfde is zelfs met de pro homerische tijdperk.
  -Maar naast de taal hebben de “nieuwgrieken”ook verdacht veel van de zelfde volksgewoontes, verhaaltjes, gezegdes en gezegden die we ook tegenkomen in de oudheid.

  – Reageren op andere punten zoals dat de nieuwgrieken van de turken zouden afstammen is tijdsverspilling

  • akasdorp zegt:

   Grieken zijn Turken van de orthodoxe religie. Daar bestaat geen twijfel over. Het feit dat ze nieuw-Grieks spreken en Griekse letters gebruiken maakt ze nog niet tot klassieke Hellenen, evenmin als de bewoners van Colombia, die Spaans spreken en schrijven daardoor Spanjaarden zouden worden. Als in Braziliaan was zou ik helemaal niet voor een Portugees willen worden gehouden, als is het natuurlijk waar dat een Turk er meer baat bij heeft om voor een landgenoot van Aristoteles door te gaan dan een Braziliaan voor een Portugees

 26. Daan zegt:

  “Daar bestaat geen twijfel over” is geen fatsoenlijk antwoord. Ik heb het een keer aan een echte vakman gevraagd, omdat ik benieuwd was of die Kasdorp nou eigenlijk gelijk heeft. Zijn antwoord: “we weten het niet”. Uw waarheid: “Daar bestaat geen twijfel over.”

 27. akasdorp zegt:

  Wie was die vakman?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s