Heleen Mees of Nijkamp.

Op 25-04-2009 publiceerde VN een interview van Carolina Lo Galbo met Heleen Nijkamp en daarin kwam aan de orde waarom ze zich tegenwoordig Mees noemde.

Ze had voor vijftig dollar in New York haar achternaam laten veranderen in Mees, zei ze, omdat een Haagse kledingzaak zo heette. Dat was de zaak waar ze haar Helmut Lang-mantelpakken kocht. En die verandering was nodig, vond ze, ‘omdat Nijkamp niet was uit te spreken in Amerika’ en bovendien was Heleen Mees in haar ogen ‘met al die e’s esthetisch verantwoord’. Haar ouders waren niet te spreken over de naamswijziging. Terecht, lijkt me.

In Nederland mag iemand die zijn naam wil veranderen daar niet de naam van een ander voor kiezen. U herinnert zich van vorige week  natuurlijk die Iraanse mijnheer van de PvdA met die onuitsprekelijke naam die hij had laten veranderen in Terphuis. Een briljante keuze. Nederlandser kan het niet en toch was er niemand anders die zo heette.

Wijziging van de achternaam van volwassenen kan alleen worden aangevraagd in de volgende gevallen: Als men

 1. zijn naam wilt wijzigingen in de naam van de ouder of verzorger;
 2. een naamswijziging als minderjarig ongedaan wil maken;
 3. de naamkeuze van de ouders wil herzien;
 4. dezelfde naamswijziging wil als één van de ouders;
 5. zijn oorspronkelijke achternaam terug wil krijgen na een echtscheiding;
 6. zijn achternaam wil wijzigen omdat deze niet-Nederlands is;
 7. zijn achternaam wil wijzigen omdat u die ongepast of bespottelijk zou zijn;
 8. zijn achternaam wil wijzigen omdat deze erg veel voorkomt;
 9. zijn achternaam wil wijzigen omdat deze onjuist gespeld is;
 10. zijn oorspronkelijke Friese achternaam terug wil krijgen;
 11. een achternaam van een voorouder aan zijn achternaam wil toevoegen;
 12. een achternaam die met uitsterven wordt bedreigd aan de eigen achternaam wil toevoegen.
 13. psychische of lichamelijke klachten heeft door zijn naam.

Terphuis viel duidelijk onder punt 6, maar niet helemaal duidelijk is waar Nijkamp onder gevallen zou zijn als ze in Nederland haar naam had willen veranderen. Eigenlijk komen alleen 7 en 13 in aanmerking en dat kan dus best een reden zijn geweest van de ouders om niet happy te zijn met de move van Heleen.

Opvallend is ook dat, als de uitspraak de doorslaggevende reden was, zij niet koos voor Meese in plaats van Mees. Maar Meese is in Amerika wel een bekende naam en Mees niet. Een vroegere Attorney General heet Meese en de leider van een bekende rockband. Dus misschien ook maar verstandig om van die naam af te zien, want in de VS heb je een proces aan je broek voor je het weet.

Maar waarom niet gewoon Nykamp, vraag je je dan af. Dat is prima uit te spreken en in New York roept het ook nog Hollandse associaties op, wat daar deftig is. Maar misschien wist ze dat wel niet. Bovendien wekt Nykamp in Nederland heel wat minder verwarring.

De naam Mees roept deftige associaties op in Nederland. Daar kennen we de bankiers Mees en Hope. Die zijn dan wel overgenomen door de ABN maar de naam is bekend gebleven. Mees en Zonen was eeuwen lang een vooraanstaande firma in de verzekerings- en bankierswereld van Rotterdam. Wie economie gestudeerd heeft is die naam wel tegengekomen en het lijkt mij nogal voor de hand liggend dat dit de reden is geweest voor de keuze van Heleen. Niet een broekpak dat haar zo goed bevallen was of al die verschillende e’s die trouwens in het Engels niet allemaal op dezelfde manier worden uitgesproken.

Ik heb persoonlijk wat van die verwarring meegekregen, toen ik al weer jaren geleden een lid van die familie aansprak omdat ik voor het eerst een artikel van Heleen Mees gelezen had wat ik nogal wijsneuzig vond. Ik deed dat voorzichtig, omdat ik hem niet op de tenen wilde trappen, maar die voorzichtigheid was overbodig. Hij was allerminst gecoiffeerd met de naamkeuze en nee, hoe ze werkelijk heette wist hij niet, maar dit was een schuilnaam, een nom de plume.

Kan dat dan hier in Nederland? Vroeg ik. Als je het niet als reguliere naam mag kiezen mag het dan wel als schrijversnaam? Hij dacht van niet, maar om er wat aan te doen vond hij nu ook weer zo wat. Onfatsoenlijk was het natuurlijk wel.

Ik denk dat Heleen Mees en haar ouders daar in wezen net zo over denken en vandaar dat nogal doorzichtige verhaal van haar in Vrij Nederland.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in ethiek. Bookmark de permalink .

14 reacties op Heleen Mees of Nijkamp.

 1. Van der Lingen zegt:

  De schrijver heeft helemaal gelijk. Ik ken een aantal personen die afstammen van De Mees-familie. Zij waren “not amused” met de naamsverandering van mevrouw Nijkamp.
  Voor haar ouders lijkt het mij ook nogal beledigend. Hieraan zie je toch ook wat een merkwaardig mevrouwtje mevrouw “Mees” is.

 2. Sjun Demartelaere zegt:

  Ik denk dat het afgrijzen hem niet zozeer zit in de naamsverandering maar meer in de ronduit narcistische persoonlijkheidstrekjes die zich openbaren als je iemand zo’n twee jaar lang blijft stalken terwijl degene je toch duidelijk heeft afgewezen. Voor Heleen is het natuurlijk sneu om van een moraalclaimend wijzend vingertje te veranderen in een beklagenswaardig schepsel dat uit een combinatie van godsvrucht en medelijden nog $ 5.000,= borg geschonken krijgt. Maar wellicht doet het haar ego goed en helpt deze louterende ervaring haar aan meer oog voor wat een ander beweegt om een eigen invulling aan het eigen leven te geven.

 3. Daan zegt:

  Artikel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
  “Hij die de naam van een ander zonder diens toestemming voert, handelt jegens die persoon onrechtmatig, wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren.”

 4. Daan zegt:

  1. Heleen Mees (geboren als Heleen Nijkamp in Hengelo, 1968) is een Nederlandse econoom en publicist, aldus Wikepedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Heleen_Mees). Aan Vrij Nederland ontleen ik het volgende (http://www.vn.nl/Standaard-Media-Pagina/Powerfeminist-Heleen-Mees-Het-liefst-zou-ik-trouwen-en-kinderen-krijgen.htm d.d. 25 april 2009):

  “Voor vijftig dollar liet ze haar achternaam Nijkamp veranderen in Mees, naar de Haagse kledingzaak waar ze haar Helmut Lang-mantelpakken kocht. Nijkamp was niet uit te spreken en bovendien was Heleen Mees met al die e’s ‘esthe-tisch verantwoord’. Haar ouders waren niet te spreken over de naamswijziging.”

  2. Onze wet zegt over de wijzing van de geslachtsnaam het volgende (art. 7 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover hier van belang):

  “1. De geslachtsnaam van een persoon kan op zijn verzoek, of op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger, door de Koning worden gewijzigd.
  […]
  5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld betreffende de gronden waarop de geslachtsnaamswijziging kan worden verleend, de wijze van indiening en behandeling van verzoeken als in het eerste en het tweede lid bedoeld en betreffende het voor wijziging van de geslachtsnaam verschuldigde recht.”

  3. Als gronden voor geslachtsnaamwijziging komen onder meer in aanmerking (art. 1 van het Besluit geslachtsnaamwiziging van 6 oktober 1997, de algemene maatregel van bestuur):

  “a. de naam op zichzelf of in verband met het beroep, de maatschappelijke positie of een persoonlijke hoedanigheid van de betrokkene kennelijk onwelvoeglijk of bespottelijk is;
  b. de naam zo veelvuldig voorkomt dat zij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft;”

  Duidelijk is dat de omstandigheden (a) en (b) zich bij Heleen Nijkamp niet voordoen. De andere in dat artikel 1 opgesomde gronden komen nog minder in aanmerking. Een verzoek aan de Koning tot wijziging van haar geslachtsnaam ‘Nijkamp’ zou dus zonder enige twijfel afgewezen zijn. Heleen heeft trouwens bij mijn weten nooit publiekelijk iets over een officieel verzoek tot naamswijziging gezegd.

  4. De geslachtsnaam (familienaam) van personen met de Nederlandse nationaliteit wordt bepaald volgens het Nederlandse familierecht en niet, in dit geval, volgens het recht van de staat New York. Artikel 20 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek luidt namelijk als volgt:

  “De geslachtsnaam en de voornamen van een persoon die de Nederlandse nationaliteit bezit, worden, ongeacht de vraag of hij nog een andere nationaliteit heeft, bepaald door het Nederlandse recht. Dit geldt ook indien vreemd recht van toepassing is op de familierechtelijke betrekkingen waarvan het ontstaan of het tenietgaan gevolg kan hebben voor de geslachtsnaam.”

  5. Zie voor informatie van het ministerie van Justitie over naamswijziging: http://www.justis.nl/Producten/naamswijziging/achternaamwijzigen.

  6. Heleen Nijkamp heeft bij de Rechtbank Almelo een verzoekschrift ingediend dat haar in New York gewijzigde geslachtsnaam in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand kan worden opgenomen, maar dat verzoek is afgewezen. Deze rechtbank beslist bij beschikking van 26 september 2012, (nr. 127625/ FA RK 12-327, gepubliceerd op http://www.rechtspraak.nl onder nummer LJN BX8810; http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBALM:2012:BX8810).

  7. Wie anders dan Heleen kan de verzoekster zijn geweest? Het gaat in de voor publicatie geanonimiseerde beschikking namelijk om een vrouwelijke verzoeker, geboren in 1968 (zoals Heleen), die procedeert tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Hengelo (haar geboorteplaats) en om een op 6 januari 2003 door de Civil Court of the city of New York afgegeven “Order granting leave to change name from [X] to [Y]”. De rechtbank vermeldt verder: “Verzoekster gebruikt de naam [Y] reeds geruime tijd in het dagelijks leven en in het maatschappelijk verkeer en zij heeft onder deze naam een zekere bekendheid opgebouwd.” Vorige week schreef De Volkskrant dat ze in 2002 haar naam heeft veranderd (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3470103/2013/07/04/Heleen-Mees-dwars-eigenzinnig-en-nu-ook-stalker.dhtml). Als de New Yorkse rechtbank in 2003 heeft beslist, zal het verzoek in 2002 zijn ingediend. Hierna zal ik ‘[X]’ en ‘[Y]’ (zoals het in de voor publicatie geanonimiseerde beschikking staat) gewoon ‘Nijkamp’ en ‘Mees’ schrijven (zoals het in de originele beschikking zal staan).

  8. De Rechtbank Almelo heeft in haar beschikking van 26 september 2012 vastgesteld dat verzoekster uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezit en het verzoek afgewezen na onder meer het volgende overwogen te hebben:

  • De geslachtsnaam van verzoekster wordt bepaald door het Nederlandse recht;
  • Ingevolge het Nederlands recht vindt geslachtsnaamswijziging uitsluitend plaats bij Koninklijk Besluit en niet bij rechterlijke beschikking;
  • De geslachtsnaam van een persoon kan op zijn verzoek door de Koning kan worden gewijzigd;
  • In het Besluit Geslachtsnaamswijziging is neergelegd op welke gronden wijziging van de geslachtsnaam kan worden verzocht.
  • Het verzoek kan niet slagen, nu dit zou betekenen dat de regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot het namenrecht op deze manier terzijde zouden worden gesteld.
  • De op 6 januari 2003 door de Civil Court of the city of New York afgegeven “Order granting leave to change name from Nijkamp to Mees” is om deze reden naar zijn aard niet vatbaar voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand, zodat de door verzoekster verzochte verklaring voor recht kan niet kan worden verleend.
  • Verzoekster stelt dat de geslachtsnaamswijziging die door de rechtbank New York is uitgesproken een wijziging in haar persoonlijke staat behelst, zodat deze wijziging volgens art. 10:24, lid 1, BW in Nederland dient te worden erkend. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de officier van justitie zijn van oordeel dat de geslachtsnaamswijziging geen wijziging in de persoonlijke staat is, zodat dit artikel niet van toepassing is.
  • Na uitvoerige juridische motivering: een enkele geslachtsnaamswijziging in het buitenland kan dan ook niet als wijziging in de persoonlijke staat worden gekwalificeerd.
  • In het geval van verzoekster heeft geen wijziging in de persoonlijke staat plaatsgevonden als gevolg waarvan haar geslachtsnaam is gewijzigd, doch verzoekster heeft welbewust en op eigener verzoek haar geslachtsnaam in de Verenigde Staten laten wijzigen. Dit betekent dat de situatie van verzoekster niet valt onder het bereik van artikel 10:24 lid 1 BW en het verzoek dient te worden afgewezen.
  • Verzoekster heeft door het overleggen van diverse producties, alsmede in haar verzoekschrift en de mondelinge toelichting ter zitting, benadrukt heeft dat zij groot belang heeft bij erkenning van de naam ‘Mees’ in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand. De geslachtsnaamswijziging is ingegeven omdat verzoekster wenst met een geslachtsnaam door het leven te gaan die internationaal niet voor problemen in het maatschappelijk verkeer zorgt. Thans is de wens van verzoekster om niet met twee verschillende namen geregistreerd te staan. De rechtbank merkt op dat, hoe invoelbaar deze wens van verzoekster ook is, deze discrepantie in namen door verzoekster zelf teweeg is gebracht. De onderhavige procedure kent bovendien geen ruimte voor een belangenafweging.

  9. Op de website van de Nederlandse ambassade in London vond ik het volgende, dat klopt met het voorgaande (http://verenigdkoninkrijk.nlambassade.org/paspoort-visa-consulair/consular-services/consulaire-zaken/naamswijziging.html):

  “’Deed Poll’
  De voornaam of achternaam van een Nederlander kan slechts worden gewijzigd op een paspoort of identiteitskaart indien de wijziging ook naar Nederlands recht geldig is. Een ‘deed poll’ zoals het Engelse recht deze kent, wordt door de Nederlandse autoriteiten niet geaccepteerd. Dit betekent in de meeste gevallen dat een naamswijziging in Nederland moet worden aangevraagd.

  Voornaam
  Gaat het om een wijziging van de voornaam, dan moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor is een advocaat nodig.

  Achternaam
  Voor een wijziging van de achternaam moet een verzoek worden ingediend bij het Ministerie van Justitie. Dit is echter slechts in bepaalde gevallen mogelijk. In de brochure ‘Naamswijziging’ wordt uitgelegd in welke omstandigheden de achternaam gewijzigd kan worden. Zie voor brochures en meer informatie de rechterkant van deze website.”

  10. Hij die de naam van een ander zonder diens toestemming voert, handelt jegens die persoon onrechtmatig, wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren, aldus art. 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Wekt Heleen Nijkamp de schijn dat zij behoort tot het geslacht Mees? Het is duidelijk dat iemand onrechtmatige schijn wekt wanneer hij zich ‘Van Tuyll van Serooskerken’ noemt en niet wanneer hij zich ‘Bakker’ of “De Vries’ noemt.

  11. Uit de vele vragen die vele ‘Mezen’ de afgelopen week gekregen schijnen te hebben naar aanleiding van de arrestatie en hechtenis van Heleen in New York blijkt wel dat zij de schijn wekt tot het geslacht Mees te behoren. Ieder lid van dat geslacht zou daarom m.i. een rechterlijk verbod kunnen vorderen dat zij de naam ‘Mees’ blijft voeren. Als zij niet meer in enige gemeente in Nederland is ingeschreven als inwoner en als haar woonplaats inderdaad New York is, zal zij gedagvaard moeten worden voor de rechtbank in New York en dat is natuurlijk onbetaalbaar.

  12. Voor een econoom als Heleen Nijkamp is het voeren van de naam ‘Mees’ extra ongepast, omdat mensen met die naam president van De Nederlandsche Bank (1863-1884) zijn geweest en oprichter van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (1913; later: Nederlandse Economische Hogeschool; nog later: Erasmus Universiteit Rotterdam). Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nederlandsche_Bank en http://www.eur.nl/eur/historie/.

 5. Daan zegt:

  Lees in 7: “Als de New Yorkse rechtbank op 6 januari 2003 heeft beslist, zal het verzoek in 2002 zijn ingediend.”

 6. ExposingMaliciousBullies zegt:

  Your blog entry is pure lies and slander. I have lived in the Netherlands for over 25 years and I have NEVER heard of this supposed family of notables you refer to with the name Mees. Look up the name Mees in the Dutch whitepages and see for yourself how many people share that name before you spread your lies about supposedly well-known bankers and economists (I have never heard of them!) with the same name. Quit trying to slander Heleen by claiming she changed her name in order to associate herself with supposed Dutch notables. You encouraging the Mees family members to file suit against Hleen is nothing but an outrageous attempt at soliciting a harassment lawsuit.

  As for the utterly ridiculous claim that English people might have a problem with pronoucing the double ee in Mees because of variations in the pronounciation, here is a list with English words that contain the double ee in them: http://www.morewords.com/contains/ee/ Gee(!), would English people have a hard time pronouncing the double ee in Mees when, duh, they already have so many words of their own with a double ee?

  Lastly, I really want to ask you this: do you feel big, hard and manly spreading lies on the internet about a woman who is mentally unstable and seeking professional help as we speak? Do you think you are helping the situation in any way by encouraging a notable family to shower Heleen with harassment lawsuits in response to something as innocent as a name change? Do you feel safe attacking a woman whose reputation has already been destroyed beyond repair in the mainstream media?

  Oh, and whatever happened to the Dutch practice of not spelling out the full surnames of suspects in criminal investigations in order to protect the presumption of innocence rights of a defendant in criminal court?

  In fact, I will send the link to your slanderous blog article together with my comment to Nijkamp’s attorney. Since you are such a ligitious type, I sincerely hope Heleen files suit against YOU for slandering her on your blog the way you did.

   • Frans Rowaan, Waquoit, Mass. zegt:

    Mijn grootmoeder was een Mees, en ondanks het feit dat meneer of mevrouw “ExposingMaliciousBullies” nooit van prominente leden van de familie heeft gehoord, is het een naam en geslacht om redelijk trots op te zijn, en een gewezen Rotteramdse studente weet dat donders goed. Waarom schrijft meneer/mevrouw EMB in (niet zo erg goed) engels, terwijl hij/zij duidelijk nederlands leest? Is het mevrouw Nijkamp zelf? Heb geen vrees dat u een rechtzaak zal worden aangedaan door de familie Mees. Het sop is de kool niet waard.

  • Daan zegt:

   Lies and slander? Please look at the facts!
   The District Court of Almelo rejected Nijkamp’s request to have the change of her family name in New York in 2003 recognized under Netherlands law (September 26, 2012, http://www.rechtspraak.nl, BX8810). If not to be characterized as a false name, the name ‘Mees’ is no more than Nijkamp’s pseudonym. She choose as her new name the name of a family that founded a bank in Rotterdam, the Netherlands, in 1720, R.Mees & Zoonen (since 1966 Mees & Hope and since 1993 MeesPierson). 27 family members in 8 generations have run it as a personally fully and severally liable partner until it became quoted on the Dutch stock market in 1969. ABN Bank, one of the biggest banks in the Netherlands, now ABN Amro, took it over in 1975. ABN Amro still operates a division under the name ‘MeesPierson’. Another family member was the president of the Netherlands central bank (‘De Nederlandsche Bank’) during the period 1863-1884. In 1913 his grandson was co-founder of what is now Erasmus University in Rotterdam, where Nijkamp in 2012 defended her thesis (written under her false name or pseudonym ‘Heleen Mees’).

  • Daan zegt:

   Mr. or Mrs. ExposingMaliciousBullies: You speak about “something as innocent as a name change”, but have you read Article 8 of Book 1 of the Netherlands Civil Code? I posted it above on July 7, 2013. Although you seem to be able to read and understand Dutch, which is not that amazing if you have lived in the Netherlands for over 25 years, I will translate it for you.”The person who carries the name of another person without his consent, acts unlawfully against the other person, if he thus gives the impression that he belongs to his ‘geslacht’ [i.e. he descends from a common ancestor with the same family name] or belongs to his family.”

   Although some people on the white pages of the Dutch telephone directory who carry the family name ‘Mees’, do not belong to the descendants of the same ancestor, the vast majority seems to do. The ancestor is Joris Mees, who around 1594 fled from Aachen, Germany, to Rotterdam, the Netherlands. It is unthinkable that someone who studied economics at an academic level during the late Eighties and the early Nineties and who was a spokesman at the Ministry of Finance during the Nineties, has not made the association with the more than 250 years old Mees & Hope bank when she changed her family name from ‘Nijkamp’ to ‘Mees’.

   As the District Court of Almelo made clear in 2012, Nijkamp’s name change in New York in 2003 is legally non-existent in the Netherlands (see my earlier reaction to your comments). In any country outside the United States Nijkamp’s name change is most probably legally as irrelevant as it is in the Netherlands. In any event, Heleen Nijkamp still has a Netherlands passport with her original family name and she does not have a passport of any other country. At least, that was her status at the time of her unsuccessful attempt to get legal recognition of her name change (2012). After the decision of the Almelo Court of September 26, 2012 Nijkamp kept pretending that ‘Mees’ is her real family name.

 7. Govaert Jan zegt:

  Meneer Kasdorp
  Bij het lezen van de vileine intenties die aan u worden toegedicht intrigeerde mij het woord
  ‘ligitious’ in de zin van de laatste alinea ; Since you are such a ligitious type,
  daar ik meen te begrijpen dat de schrijver een native English speaker is en dit woord mij niets zegt
  zoek ik het woord op in het handwoordenboek Penguin all English dictinary, met 30000 woorden
  Maar het komt er niet in voor. Ook online brengt geen uitsluitsel zie
  http://www.alphadictionary.com/bb/viewtopic.php?t=720
  Misschien bedoelde men Litigious ; adj. Eager to go to law
  Waarvan u beschuldigd bent tot het aanzetten ervan in de eerste paragraaf
  Ofwel bedoelde men dat u een quarrelsome iemand bent, zou ook kunnen.
  Ik ben er nog niet uit. groeten

 8. DM zegt:

  Ik ben zelf een Rotterdamse Mees, en ben inderdaad niet echt ‘amused’ met mevrouw Nijkamp, maar spreek niet namens de familie. Wel kan ik zeggen, na 20 jaar in Engeland te hebben gewoond, dat de uitspraak ‘miez’ me altijd heeft geergerd en dat ik de naam zonder uitzondering iedere keer moest spellen. Voor een leven in Amerika was daarom een andere naam veel geschikter geweest.

  • “Voor een leven in Amerika was daarom een andere naam veel geschikter geweest.”

   1. Tenzij Heleen Nijkamp natuurlijk de vooropgezette intentie kende, om de familie-naam “Mees” – bedoeld, zoals gedragen door de wettelijke nazaten van de gelijknamige, eeuwenoude bankiers-dynastie – in bankierskringen (en aanverwante sociaal-maatschappelijke en sociaal-economische segmenten) in de USA, te harent nutte ende profijt te exploiteren

   2. Amerikanen zijn – zoals bekend – van nature sowieso zeer geporteerd en gecharmeerd van eeuwenoude (Europese) ondernemers geslachten en wellicht heeft zelfs de in de USA gestationeerde Nederlandse “top-econoom Willem Buiter” op enig moment wel de illusie gehad, dat hij in de persoon van financieel-econome, mevrouw Nijkamp, met een authentieke nazaat van voornoemde familie van doen heeft gehad.

   3. Daarnaast zou deze carrière-benadering ook naadloos aansluiten op het door Nijkamp zo hartstochtelijk voorgestane power-feminisme, dat immers mede is gestoeld op de wens, om de ambitieuze vrouw dezelfde (mede op list en bedrog berustende) carrière-tools te laten gebruiken, als de ambitieuze man.

   4. Misschien heeft deze op ID-fraude gelijkende geschiedenis-manipulatie wel geleid tot het besluit door Citigroup econoom Buiter om mevrouw Nijkamp op enig moment in
   zijn intieme privé-sfeer toe te laten (en zou ontdekking van de valse identiteit, wellicht de diepere oorzaak achter de veelbesproken relatie-breuk hebben kunnen vormen).

   5. Maar ook zonder deze speculatieve overweging zou men kunnen stellen, dat de – al dan niet bewust carrière-matig gearrangeerde – intieme omgang met Buiter, mevrouw Nijkamp vele deuren (in de USA en daarbuiten) heeft doen openen.

   6. Telt men daar ook nog eens bij op, dat mevrouw Nijkamp tijdens het schrijven van haar proefschrift, op substantiële wijze terzijde is gestaan door diezelfde top-econoom Buiter, dan zou men zich wellicht onwillekeurig gedwongen kunnen voelen, om hier het profiel van een klassieke zogenaamde gold-digger te ontwaren.

   7. Dat profiel zou zich namelijk mede bevestigd kunnen weten in de recente aankondiging (2014) door mevrouw Heleen Nijkamp, om de heer Buiter (alsmede zijn werkgever Citigroup) op korte termijn te confronteren met een majeure gerechtelijke eis bij de Nederlandse instanties, tot schadevergoeding wegens (vermeende) geleden reputatie-schade door mevrouw Nijkamp als gevolg van de aangifte door Buiter van stalking en bedreiging door mevrouw Nijkamp, nadat hij “de relatie met Nijkamp had beëindigd”

   8. Dit nog afgezien van de kennelijke constatering, dat het indienen van deze gerechtelijke eis – die vooraf is gegaan door een verzoek aan de USA rechter, tot het doen horen onder ede van de heer Buiter, alsmede het door hem en zijn werkgever te doen overleggen van officiële bescheiden, waaruit zijn reis- en verblijf-geschiedenis in de periode tijdens het (vermeende) stalken van Buiter door Nijkamp zou kunnen worden gededuceerd – wel eens in flagrante strijd zou kunnen zijn met de expliciete voorwaarden die het USA OM heeft gesteld aan het seponeren van de strafklacht tegen Nijkamp.

   9. Immers, men zou in rede kunnen redeneren, dat Nijkamp met deze vorderingsprocedure – waarin door haar in eerste instantie om het horen van Buiter wordt verzocht – de voorwaarde overtreedt, waarin een absoluut contact-verbod gedurende een jaar vanuit Nijkamp met Buiter was vervat

   10. Ik neem vooralsnog in ieder geval de vrijheid, om haar meest recente machinatie jegens Buiter op te vatten, als een regelrechte voortzetting (met andere middelen) van haar eerdere stalkingsactiviteiten jegens Buiter, zodat Buiter – mocht hij zich daartoe geroepen voelen – en/of het USA OM de beslissing zou kunnen nemen, om Nijkamp alsnog strafrechtelijk voor haar (vermeende) stalkings– en bedreigingsactiviteiten jegens Buiter (en zijn familie) te (laten) vervolgen. .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s