Allah en Jahwe.

Godsdiensten zijn historische verschijnselen. De inhoud ervan ontwikkelt zich. Ook en misschien zelfs juist, als de gelovigen menen dat de inhoud eens en vooral is vastgelegd in heilige boeken. Samenlevingen veranderen. Ook als de letter van de geloofsleer niet verandert dan verandert toch haar werkzaamheid en wel in dezelfde mate als de samenleving verandert waarin zij functioneert.
Een goed voorbeeld is de islam. Die godsdienst is ontstaan in de zevende eeuw a.D. als een hernieuwde poging om het oude monotheïstische geloof aan te passen aan de veranderde omstandigheden en om het bruikbaar te maken voor een grotere gemeenschap dan alleen de joodse of de christelijke. De eerdere poging van de christenen was in de ogen van de profeet Mohammed mislukt. Dat zei hij niet omdat hij de leer van Jezus zou hebben afgewezen. Die aanvaardde hij zoals hij Jezus bleef vereren als een van de grote profeten die hem waren voorgegaan. Maar de veranderingen en de interpretaties die de christelijke kerk aan diens woorden had gegeven, wees hij af. Wie de Koran onbevooroordeeld leest, ziet vlug dat Mohammed helemaal geen nieuwe godsdienst wilde stichten. Net als Jezus wilde hij een bestaand geloof zuiveren en voortzetten. Hij heeft vooral geprobeerd niet in de zelfde fouten te vervallen als zijn voorganger, maar bij het vermijden van die Scylla is hij in de armen van de Charybdis terecht gekomen. Hij verbood twee dingen: veranderingen in de leer die hij liet optekenen in de koran en de stichting van een kerk met priesters die zich tussen God en de mensen zouden gaan plaatsen.
Hij wilde eigenlijk niet meer dan een stel aanwijzingen geven hoe mensen hun God hoorden te vereren en hoe zij een behoorlijk leven konden leiden. Maar na zijn dood wierp een van zijn volgelingen zich op tot kalief, d.w.z. leider der gelovigen. Toen het kalifaat een half millennium later door de Mongolen werd verwoest, kwam de macht in de islam terecht bij de kaste van leraren en wetsuitleggers, die het daar nog steeds voor het zeggen hebben. Daarmee is de islam voor alle praktische doeleinden een kerk geworden met alle nadelen van dien. Geen kerk zoals die van Rome, maar wel zoals een protestantse kerk, met leraren en bedienaren van het woord. In plaats van te leven in de vrijheid waarin iedere gelovige zich zelf tot zijn God kon richten, zoals dat Mohammed voor ogen had gestaan, zitten de moslims nu opgesloten in een geloofsgemeenschap die alle trekken vertoont van een sekte.
Mohammed erkende de God van Abraham, die geen naam heeft maar door de Joden werd aangeduid met de letters JHW. Omdat de Arabieren voor wie hij preekte een oppergod hadden die zij met de naam Allah aanriepen gebruikte hij die benaming voor de naamloze God van Abraham, Mozes en Jezus. Waarschijnlijk is dat achteraf gezien een fout, maar een voor de hand liggende. Het was verleidelijk om de naam Allah te gebruiken want hoe meer vertrouwde elementen er zijn in een godsdienst, hoe gemakkelijker zij door de doelgroep wordt aanvaard. Ik zou me niet verbazen als de meeste moslims nu denken dat zij een andere God aanbidden dan joden en christenen. In elk geval blijkt iets dergelijks uit het verbod van de Maleisische regering aan de plaatselijke christenen om de gemeenschappelijke Godheid onder de benaming Allah aan te roepen. Mogelijk had Mohammed dat kunnen voorzien en voorkomen. Van zijn oproep om de andere mensen van het boek en met name joden en christenen te respecteren is in elk geval in de loop der eeuwen steeds minder terechtgekomen.
Veel van de inhoud van de islam is alleen begrijpelijk tegen de achtergrond van het heidense en gewelddadige Arabië als plaats waar Mohammed zijn leer formuleerde. De moderne wereld waarin de islam nu functioneert is in veel opzichten haar tegendeel. Ook al zou er geen letter in de koran zijn veranderd sinds de dagen van zijn auteur, dan nog is de leer een heel andere geworden en daar zouden moslims en ook niet-moslims zoals Geert Wilders meer rekening mee dienen te houden.

Geplaatst in geloof, geschiedenis | Een reactie plaatsen

Begrip hebben voor.

Iemand zei een paar jaar geleden in een artikel in de NRC, dat in Van Dales handwoordenboek de uitdrukking ”begrip hebben voor” niet voorkomt. Ik zelf gebruik het als equivalent voor niet kwalijk nemen, er in kunnen komen, of een andere lichte vorm van goedkeuren. Ik geloofde het daarom niet helemaal toen ik dat las en heb het opgezocht maar de auteur had gelijk[1]. Toch vreemd, vind ik, want ik gebruik die uitdrukking in deze betekenis al sinds de dagen van olim en ik heb nooit gemerkt dat mensen dat vreemd vonden of verkeerd begrepen. De schrijver gebruikte haar vondst in dat artikel bij het verdedigen moslims die zeiden begrip te hebben voor de zelfmoordaanslagen van de laatste jaren.

Mijn vermoeden is dat wanneer 48% van ondervraagde moslims in een enquête begrip zegt te hebben voor het gedrag van aanslagplegers dit een vorm van instemming, van onthouden van een veroordeling inhoudt en mijn vermoeden is verder dat die auteur dat dat ook zo zag, maar er wat schijnheilig over deed in dat artikel.
Ook twee ministers die ik in die zelfde tijd geïnterviewd zag op de televisie vonden waarschijnlijk dat deze opvatting bij zo’n groot deel van de moslimpopulatie een vreedzame samenleving tussen moslims en andere mensen niet bevorderde en dat die daarom beter verdonkeremaand kon worden.
Maar alle interviews met onderwijzers en met sociale werkers die beroepshalve vooral met jeugdige Turken en Marokkanen te doen hebben bevestigen de uitslag van deze enquête.
Het proberen te voorkomen van onnodige strubbelingen tussen islamitische en andere Nederlanders, daar ben ik ook wel voor, maar niet op deze manier. Er wordt door bewust verkeerde voorlichting altijd meer kwaad aangericht dan er mee voorkomen wordt.

De meeste intellectuelen in Nederland en andere westerse landen hebben veel meer begrip voor dan van de islam. Ze zien het als een godsdienst die met het moderne katholicisme of met het protestantisme is te vergelijken. Ze denken dat de islam even goed kan samengaan met een humanistische levensopvatting als christelijke godsdiensten, maar daar vergissen ze zich in. Het aanvaarden van de humanistische beginselen is voor moslims echt een groot probleem.
De islam is letterlijk de onderwerping van de gelovige aan God. Hij hoort zonder kritiek te doen wat God van hem vraagt, altijd en in alle aspecten van zijn leven, of hij nu begrijpt of niet wat er van hem wordt gevraagd. Een eigen opvatting over geloofswaarheden en maatschappijopvattingen, zoals die van protestantse gelovigen juist wordt verwacht is in de islam verboden. Het is bovendien niet iets dat op een speciale dag van de week en in een daarvoor speciaal gereserveerd gebouw kan worden neergezet. Dat is sinds de twintigste eeuw in toenemende mate wel het geval met het moderne christendom, dat overigens ook op zondag geen dingen meer van de mensen vraagt die met de humanistische beginselen in strijd komen.

Hoe men zich dient te onderwerpen leren de Koran, die het woord van God bevat en verder de op schrift gestelde islam traditie, de soenna of hadith. Beide worden met gezag uitgelegd door de gemeenschap van de gelovigen als collectiviteit. Als alle gelovigen het eens zijn kunnen zij zich niet vergissen, dat is hun door de profeet Mohammed toegezegd: de moslim gemeenschap is in het bezit van de waarheid[2].

Wanneer wij in de verkondiging van de mensenrechten discriminatie verbieden op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, politieke overtuiging, nationale of sociale herkomst, bezit en maatschappelijke status, ontleend aan geboorte of aan iets anders, dan wordt ook de religie in dit rijtje geplaatst, omdat we het zien als een persoonlijke eigenschap, iets waarmee een individu zich van een ander kan onderscheiden, maar dat aan zijn algemene menselijke waarde niet toe of af doet.
Dat is een typische humanistische en individualistische manier om godsdienst te bekijken, typisch voor onze cultuur en een moslim zal zich hierin niet herkennen.

Discriminatie is voor hem uitsluitend een kwestie van wel gelovig of niet gelovig en wie niet gelovig is mag niet alleen, maar moet zelfs worden gediscrimineerd, want hij staat buiten de waarheid.
Mensen hebben waarde als subjecten van God, maar niet buiten en zeker niet boven God. Een rechtgelovige moslim zal de waarde van een mensenleven altijd achter stellen bij de waarden die hem door zijn geloof worden voorgehouden en dat geldt ook voor de waarde die zijn eigen leven hier op aarde heeft. Daartegenover staat dat de islam ook veel humane trekken heeft en in de ethiek van alle dag vaak niet zover van het humanisme en de joods-christelijke opvattingen afstaat. Ook is onderdeel van de islamitische leer dat de mensen die God dienen zonder moslim te zijn, d.w.z. joden, christenen, gnostici en de aanhangers van de godsdienst van Zoroaster, niet helemaal, maar alleen gedeeltelijk buiten de waarheid staan. Zij zijn lieden van het Boek en moeten met reverentie worden behandeld. Wat dat aangaat is er wel een groot verschil tussen het eerste deel van de Koran, dat stamt uit Mohammed’s tijd in Mekka, ruwweg het eerst geschreven een derde gedeelte, en het laatste deel, dat in Medina tot stand kwam. Mohammed’s aanvankelijke eerbied voor de oudere monotheïstisch religies nam af in de voortdurende conflicten met joden en christenen in Medina, die weigerden zich tot zijn inzichten te bekeren. Tot die inzichten behoorde onder meer dat veel van de Goddelijke boodschap in de christelijke Bijbel en in de Thora in de loop de jaren was verduisterd door kwaadwillende joodse en christelijke priesters en schriftgeleerden.

De houding van de islam tegenover joden en christenen is altijd ambivalent geweest. Dat komt met name tot uiting in het voorschrift [[3]
betreffende de heilige oorlog, de jihad. Hierover bestaat geen gemeenschappelijke opvatting binnen de islam en dus geen algemeen geldende waarheid.
Een soortgelijk omstreden begrip is de Dar al-Islam, het land dat als grondgebied van de islam kan worden beschouwd en waarbinnen vrede moet heersen. Tegenover de Dar al-Islam staat de Dar al-Harb, het gebied daarbuiten, waar de heilige oorlog geoorloofd is en onder omstandigheden verplicht. Sommigen zien alleen het Arabië van Mekka en Medina als grondgebied van de islam, anderen alle gebieden waar islamieten ooit aan de macht zijn geweest, daaronder dus ook India, Sicilië, Spanje en de voormalige gebieden van het Turkse rijk. Er zijn tenslotte stromingen, die gebieden die sinds mensenheugenis vast in handen van de islam zijn, maar waarvan de orthodoxie omstreden is, tot de Dar al-Harb rekenen.

Als begrippen omstreden zijn, dat is heersende leer, behoren zij niet tot de waarheden die moslims – en per implicatie ook de ongelovigen – verplicht moeten aanvaarden.
Als men tegen deze achtergrond kijkt naar de reacties van Moslims in Nederland en elders in de wereld op de gebeurtenissen van 11 September en latere aanslagen, dan zou het volgende kunnen worden opgemerkt:

De godsdienstige voorschriften van de islam bevatten geen ondersteuning voor het gedrag van de terroristen. Er is geen algemeen aanvaarde uitleg van het begrip Jihad of Dar al-Islam die aanvallen op het Westen of meer in het bijzonder op Amerika zou rechtvaardigen. Het doden van onschuldigen is in elk geval tegen de voorschriften van de Koran, zelfs als dat onbewust zou gebeuren. In de Koran komen begrippen als collateral damage niet voor. De aanslagplegers zijn moordenaars volgens de islamitische leer.

De islam is aan de andere kant niet alleen een godsdienst met ethische en rituele regels, zij is ook een beschaving die zich met nadruk van de westerse beschaving onderscheidt. Is het mogelijk dat de terroristen geïnspireerd zijn door hun beschaving die zij bedreigd achten door het Westen en meer in het bijzonder bedreigd door Israël en haar beschermheer de V.S.? Een aantal midden oosten deskundigen hebben zich in die richting geuit.

Voor een rechtgeaard moslim kan de islam niet bedreigd worden, hij staat als islamiet immers in de waarheid en Allah heeft geen bescherming nodig. Dat een wereldse cultuur die door de omstandigheden wordt gedwongen om zich aan te passen zich bedreigd gaat voelen, dat kan wel en dat is in de historie ook niet iets uitzonderlijks. Hoe dan ook, over de aanslagen kan geen verwijt gemaakt worden aan de godsdienst, haar heilige boek of haar profeet.

Voor een aanpassing van de islamitische beschaving aan de moderne tijd is waarschijnlijk een aangepaste uitleg van de Koran vereist. De gedachte dat die uitleg door de eeuwen heen dezelfde zou zijn gebleven is niet juist. Vanaf de eerste decennia van haar bestaan is zij aangepast aan nieuwe problemen die zich binnen haar gebied voordeden. Het lijkt een taak voor de imams om aan de aanpassing van de islamitische cultuur aan de problemen van de moderne tijd leiding te geven. De grote universiteiten, zoals die van Cairo zouden daarbij het voortouw moeten nemen. Maar veel beweging in die richting is er tot dusver niet geweest.

[1] Die moet, net als ik in eerste instantie, een oude druk hebben gebruikt, in de nieuwste druk staat ‘begrip hebben voor’ er wel in, in de door mij gebruikte betekenis.
[2] Het is niet onwaarschijnlijk dat Mohammed dit leerstuk in het leven heeft geroepen om daarmee te voorkomen dat de leraren en wetsuitleggers een monopolie zouden krijgen op de interpretatie van zijn leer, maar als dat zo is dan is hij in zijn voornemen niet geslaagd.
[3] Dit is niet een van de vijf grondslagen van de islam.

Geplaatst in geloof, geschiedenis | Een reactie plaatsen

Marktwerking.

Na de val van de Berlijnse muur en de ineenstorting van het Sovjetrijk heeft China het roer omgegooid. Marktwerking is nu toegestaan in de laatste grote communistische samenleving in de wereld. Ongeveer tegelijkertijd heeft ook India haar socialistische greep op de economie laten varen. De kleine verarmde restanten van het economische socialisme die er nu nog zijn, Cuba en Noord Korea, volgen schoorvoetend en binnenkort kunnen we waarschijnlijk mondiaal terugkijken op de door de overheid geleide economie als een mislukt en afgesloten experiment. Maar daarmee is het hoofdstuk geleide economie nog niet volledig afgesloten. India mag het democratisch socialisme de rug hebben toegekeerd, in West Europa is dat nog steeds niet overal het geval.

De democratische landen van West Europa kregen in de naoorlogse jaren een soort tussenvorm tussen het socialisme en een liberale economie: een half-geleide economie. Met een onnauwkeurige vertaling van het Britse voorbeeld wordt dit de “welvaartsstaat” genoemd. De welvaartsstaat heeft bij ons voor een overheidseconomie binnen de vrije economie gezorgd. Een ondoorzichtig woud van overheidsinstellingen en gesubsidieerde verenigingen en stichtingen legt beslag op een fors deel van het nationaal inkomen. Het presteert in ruil daarvoor op vergelijkbare wijze als de economie van wijlen de DDR. Zonder de EU en haar rechtsvoorgangers die het vrije verkeer van personen, goederen en kapitaal over de internationale grenzen heen hebben gewaarborgd, zou deze vorm van overheidseconomie heel goed hebben kunnen uitgroeien tot een omvang die de rest van de samenleving niet meer had kunnen dragen. Dan waren wij dezelfde weg gegaan als de overheidseconomieën in het Oostblok, die aan hun eigen gewicht zijn bezweken. Nu moesten onze ondernemingen concurreren en waren er grenzen aan de lasten die we ze op konden leggen.

De kabinetten Lubbers en Kok hebben het grootste deel van hun aandacht en energie aan het probleem van de grenzen van de overheid gespendeerd, in plaats van aan de problemen van immigratie en integratie, waar vijf en twintig jaar geleden misschien nog effectief sturing aan had kunnen worden gegeven. Ze zijn er bovendien, dat kunnen we nu wel constateren, wat de overheidseconomie betreft maar ook maar heel ten dele uitgekomen.

Voor het kortwieken van de overheidseconomie werden in hoofdzaak twee instrumenten gebruikt, de kaasschaaf en de “marktwerking”. Beide waren ondoelmatig en hadden gevolgen die wij nu pas in hun volle omvang ervaren.
De kaasschaaf was de methode waarbij in principe op ieder departement een evenredig deel werd bezuinigd. Aan de betrokken minister en zijn ambtenaren werd het overgelaten hoe de bezuinigingen verder naar beneden werden doorgegeven. In het algemeen had dit tot gevolg dat wie het dichtst bij het vuur zat zich het beste warmde. Van een prioriteitenstelling op grond van de wenselijkheid en de doelmatigheid van de gefinancierde overheidsuitgaven kwam het niet. Niet binnen de departementen en al helemaal niet tussen de departementen. De Haagse ambtelijke cultuur van stammenstrijd maakte dit ook praktisch onmogelijk. De politiek liet intussen haar agenda bepalen door de media en die hebben geen oog voor de grote lijnen in het functioneren van de overheid.
Met marktwerking wordt in de praktijk bedoeld het “op afstand zetten” van overheidswerkzaamheden, doorgaans door het oprichten van ZBO’s, zelfstandige bestuursorganen, met een eigen budget, soms gefinancierd met eigen heffingen, maar vaker nog betaald uit de algemene middelen en ook wel uit premieheffingen, die nauwelijks van belastingen zijn te onderscheiden.
Wanneer deze ZBO’s niet in concurrentie treden met elkaar of met bedrijven in de markt dan is er van werkelijke marktwerking geen sprake. De NS, Prorail en het andere openbaar vervoer concurreert niet of nauwelijks. Schiphol concurreert internationaal wel wat, maar binnenlands in ieder geval niet. Onderwijs en zorg mogen niet eens concurreren van de overheid. Een school die zou willen voldoen aan de wensen van de leerlingen en hun ouders zou meteen met allerlei overheidsregels in botsing komen. De zorg moet voor iedereen op dezelfde wijze toegankelijk blijven. Marktwerking betekent nu juist dat het aanbod zich aanpast aan de vraag en de koopkrachtige vraag op haar beurt reageert op het aanbod. Dat gebeurde niet vóór Lubbers en Kok en Kok en het gebeurde erna al evenmin.
Van alle kanten komen er nu bezwaren tegen wat de politiek in de jaren negentig marktwerking is gaan noemen en veel van die bezwaren zijn terecht. De zorg is bijvoorbeeld van de “marktwerking” niet goedkoper geworden en in het onderwijs lijkt het belangrijkste gevolg het ontstaan van een nieuwe bestuurslaag tussen het departement en de scholen die tegenwoordig locaties heten, die een onevenredig deel van de beschikbare middelen in beslag neemt. Managers in de zelfstandige overheidsgefinancierde instellingen en in de verzelfstandigde bedrijven met een publieke taak, maken van hun nieuwe bevoegdheden gebruik door zich zelf salarissen te geven die met het internationale bedrijfsleven vergelijkbaar zijn. Zij kunnen dat ongestraft doen juist omdat er van marktwerking geen sprake is, maar alleen van een overheid die de macht uit handen heeft gegeven terwijl zij wel met de resultaten is blijven zitten.

Het is duidelijk dat in de jaren tachtig en negentig met de verkeerde middelen is geprobeerd om het overheidsbeslag op de nationale middelen in de greep te krijgen.
In plaats van een betere prioriteitsstelling bij de uitgaven en een doelmatiger organisatie is gekozen voor de kaasschaaf en de quasi marktwerking. De gedachte dat de kwalijke gevolgen ervan kunnen worden teruggedraaid door over de hele linie de overheidsuitgaven te verhogen ( de anti-kaasschaaf) of door alle publieke taken weer rechtstreeks door de overheid te laten uitvoeren is een misvatting. Er zit niet anders op dan om aan de Herculestaak te beginnen om de overheid te reorganiseren. Dat is wat Fortuijn heeft voorgesteld en waar niemand aandacht aan heeft besteed, gebiologeerd als men was door het uit de hand gelopen integratie probleem. Dat is ook wat door de vergadering van secretarissen generaal is geadviseerd bij de kabinetsformatie van Balkenende IV, maar wat door Wijffels en Balkenende soeverein werd genegeerd.

Wat door de verkeerde probleemstelling in de tachtiger jaren nu in Nederland dreigt te gebeuren en wat in de Angelsaksische landen daadwerkelijk is gebeurd, is een tweedeling in de samenleving tussen voorstanders en tegenstanders van de overheid langs Orwelliaanse lijnen: overheid slecht of overheid goed.
Geen zinnig mens kan tegen de overheid als zodanig zijn. Geen samenleving kan zonder functioneren. Anarchie, wat letterlijk een samenleving is zonder overheid wordt door praktisch iedereen beschouwd als een situatie die ten koste van alles moet worden vermeden. Ook kan lang niet alles aan de markt worden overgelaten. Niet aan de quasi markt van Lubbers c.s. maar ook niet aan de werkelijke markt. De gebeurtenissen op de effecten en commodity beurzen in 1929, waarvan een aantal deskundigen een aantal jaren geleden vreesde dat die zich dreigden te herhalen, laten zien dat markten niet noodzakelijk heilzaam werken. Laat je alles helemaal aan de markt over dan is er bijvoorbeeld te weinig energie capaciteit in noodgevallen. De marktwerking kan tot gevolgen leiden die lang niet altijd ethisch acceptabel zijn. Juist omdat we niet zonder overheid kunnen en omdat een capabele overheid die op het juiste moment op het juiste punt ingrijpt zo belangrijk is, moet die overheid goed zijn georganiseerd en zich vooral niet met onbelangrijke dingen bezig houden die beter door anderen kunnen worden gedaan.

Geplaatst in geld en economie, overheid | Een reactie plaatsen

Wetenschappelijk.

Op een ochtend, een jaar of tien geleden, kwam de wetenschap in het ontbijtnieuws twee keer langs. De eerste keer in de persoon van e.t. minister Wijn die kwam meedelen dat het nu wetenschappelijk was vastgesteld dat de klacht over discriminatie van allochtonen door werkgevers nergens op sloeg. Als ze maar hun school afmaakten kregen allochtonen even veel kansen als Nederlandse jongeren.
Even later kwamen twee jongeren met een Duits accent en gel in hun haar vertellen dat er journalistiek-wetenschappelijk wel het een en ander aan te merken was geweest op de verslaggeving na de moord op van Gogh door Mohammed Bouyeri. Dat leidden deze onderzoekers af uit de reacties van het publiek, vooral het publiek dat veel kranten las en veel naar de TV keek. De publieke opinie was een tijd lang sterk negatief tegen allochtonen beïnvloed, maar gelukkig herstelde die opinie zich later weer onder invloed van meer genuanceerde berichtgeving.
Ik weet niet of ik de enige was die beide berichten moeilijk serieus kon nemen. Het eerste vanwege de beschrijving van het wetenschappelijk onderzoek, dat leek te zijn gebaseerd op interviews met werkgevers. Kennelijk hadden die desgevraagd en in koor geantwoord dat ze niet discrimineerden. Integendeel, ze letten alleen op algemeen maatschappelijk aanvaarde criteria, zoals een afgemaakte schoolopleiding. Bent U verbaasd?

De twee jongeren die geïnterviewd werden door de toen nog nieuwe ontbijtdame Marcus zagen er onwetenschappelijk uit en klonken cabaretesk. Maar als ze wilden beweren dat de invloed van de pers op de publieke opinie groot is, dan kan dat best wetenschappelijk zijn vastgesteld. Ik geloof dat eigenlijk zonder wetenschappelijk onderzoek ook wel. De pers wordt beïnvloed door de publieke opinie en omgekeerd, zo is het naar alle waarschijnlijkheid, maar terecht vroeg Marcus of de beide heren dat verkeerd vonden, die beïnvloeding. Nu nee, in het algemeen niet, maar ze vonden wel dat er in de journalistenopleiding aandacht aan moest worden gegeven. Dat daarin als het ware rampscenario’s moesten worden getraind zodat bij toekomstige moorden door allochtonen geen negatieve emoties meer zouden worden opgewekt.
Mij klonk dat in de oren als een oproep tot terugkeer naar het verleden, toen alles wat allochtonen misdeden werd verdonkeremaand, maar zij zagen er zo jong uit, misschien waren ze wel van na Fortuijn[1].
Het begrip wetenschappelijk is een synoniem geworden voor betrouwbaar of “niet voor tegenspraak vatbaar”. Zelden wordt bij berichten, waarin wordt meegedeeld dat iets wetenschappelijk is vastgesteld, erbij gezegd hoe de wetenschappelijke feiten of opvattingen precies tot stand zijn gekomen. Met name als het om sociologisch onderzoek gaat, zou dat eigenlijk een wetenschappelijk voorschrift moeten zijn. Daar zou wat mij betreft best een codering voor gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld als een onderzoek gebaseerd is op de meting of waarneming van feiten of gebeurtenissen, waarvan door iedereen kan worden vastgesteld dat ze wel of niet hebben plaats gevonden, dan mag vermeld worden onderzoek a. Als het onderzoek gebaseerd is op een opiniepeiling wordt vermeld: onderzoek b. Als het opinieonderzoek voldoet aan door het TNO vast te stellen criteria: onderzoek b1. Als dat niet het geval is b2 etcetera.
Te vaak zie je onderzoeken als die, waar minister Wijn op het eerste gezicht zijn conclusies vandaan haalde. Heel vaak ook lopen feitelijke en normatieve opvattingen door elkaar. Zelden of nooit wordt de nauwkeurigheid vermeld waarmee metingen zijn verricht en vaak worden cijfers van heel uiteenlopende nauwkeurigheid bij elkaar opgeteld of worden andere ongeoorloofde bewerkingen uitgevoerd met de resultaten. Zolang ‘wetenschappelijk’ vrij gebruikt mag worden zonder dat er een verantwoord kwaliteitsmerk aan hangt, is het begrip in wezen inhoudsloos en zou er geen aandacht meer aan moeten worden gegeven.

[1] Iemand vroeg mij laatst waarom ik zo hardnekkig Fortuijn en Den Uijl blijf schrijven, terwijl die mensen zich toch Fortuyn en Den Uyl noemden, wat nu eenmaal mooier staat. Mijn antwoord daarop is dat de voorouders van die mensen daadwerkelijk Fortuijn en Den Uijl heetten en er bij mijn weten nooit een officiële naamsverandering had plaats gevonden.

Geplaatst in politiek, wetenschap en filosofie | Een reactie plaatsen

Bantoe’s en andere Afrikanen.

Bantoe is het meervoud van Moentoe en Moentoe betekent mens. Wij zijn gewend om Bantoe als een enkelvoudig begrip te beschouwen en als de naam van een Afrikaanse etniciteit, die zich de laatste paar honderd jaar met grote snelheid heeft uitgebreid, eerst in Afrika en later ook in Noord en Zuid Amerika.
Terwijl racisme t.o.v. gekleurde mensen uit Azië zo langzamerhand wel verdwenen is, is het t.o.v. mensen uit Afrika en hun afstammelingen in de Amerika’s nog springlevend. We doen wel graag alsof ook dat verleden tijd is maar toen Johan Cruijff een paar jaar geleden tegen een medecommissaris bij Ajax zei dat die alleen in het commissariaat zat omdat hij zwart was, leidde dat tot grote verslagenheid bij hem welgezinde commentatoren. Waarschijnlijk kwam dat omdat commentator Jan Mulder eigenlijk discrimineert en dat van zich zelf niet weten wilde. Johan Cruijff had namelijk gelijk. Edgar Davids was commissaris bij Ajax onder meer omdat hij zwart is en daarnaast ook omdat hij goed kon voetballen en lang in het eerste van zijn club had gespeeld. Maar voetballen kunnen er bij Ajax meer. De zwarte voetballers bij Ajax vormden indertijd een groep apart en het was daarom nuttig om ze in het bestuur vertegenwoordigd te zien.
Dat veel Nederlanders discrimineren en dat van zich zelf niet willen weten brengt onder andere mee dat ze onvoldoende onderscheid maken tussen de verschillende soorten zwarten die er in Afrika leven. Dat komt overigens niet alleen omdat ze het geen onderwerp vinden om je in te verdiepen, maar ook omdat de zwarte mensen uit de beide Amerika’s en uit onze vroegere kolonie Suriname vrijwel allemaal Bantoe negers zijn. Maar Afrika is diverser qua bevolking dan alle andere werelddelen en Bantoe’s vormen maar een van de bevolkingsgroepen daar.
Wie de moeite neem om er op te letten ziet trouwens wel dat het racisme vooral tegen Bantoe’s is gericht en veel minder tegen andere zwarte Afrikanen: niemand discrimineerde Hirsi Ali of die lange afstandslopers uit Kenya en Ethiopië die hier alle marathon wedstrijden winnen. Men discrimineert Roy Groenberg, die kolossaal dikke man, die in zijn onnozelheid ten strijde trekt tegen de negerzoen en zwarte Piet. Groenberg meent dat er te weinig respect is voor mensen zoals hij met een Surinaamse achtergrond. Ook dat is weer niet heel precies. Over Surinaamse Hindoestanen worden alleen wat lacherig gedaan als ze toevallig Dhalganjansing of Prem Shivram Shaw Radhakishun heten. Maar Hindoestanen worden niet gediscrimineerd en Surinaamse Javanen en Chinezen ook niet. Discriminatie hangt niet alleen met huidskleur samen maar vooral ook met de hoge criminaliteitscijfers onder Bantoe negers
Er zijn naar verhouding minder Surinaamse criminelen dan Antilliaanse en het niveau van integratie ligt bij Surinamers hoger dan bij de meeste andere allochtonen. Dat is een reden waarom tegen Surinamers minder gediscrimineerd wordt dan tegen Antillianen.
Maar als U de Surinaamse blanken, Hindoestanen, Chinezen, Javanen en eventuele andere etniciteiten uit die cijfers elimineert en alleen kijkt naar de mannelijke Bosnegers en Creolen, dan zitten hun criminaliteitscijfers weer keurig in de rij van alle andere afstammelingen van de Afrikaanse slaven. En de discriminatie ook.
Afrikaanse slaven werden in overgrote meerderheid gehaald uit het stroomgebied van de Niger in West Afrika. Het waren bijna allemaal Bantoes. Die zijn meer dan gemiddeld muzikaal en atletisch, het zijn goede korte afstand lopers, goede boksers, agressief, crimineel en gemiddeld dommer dan andere Afrikanen. Dat is niet verwonderlijk, want daar werden de slaven op uitgezocht en dat soort overleefde het beste. Het zijn daarom eigenlijk alleen de Bantoe’s waartegen gediscrimineerd wordt, maar dat is een bevolkingsgroep die zich de laatste drie duizend jaar enorm heeft uitgebreid en die het beeld van de zwarte Afrikaan zijn gaan bepalen.
In Roeanda en Boeroendi vormen Hoetoe’s, die Bantoe’s zijn, de meerderheid en ze werden eeuwen lang overheerst door de Toetsi’s, een volk van Nilotische afstamming, verwant aan Ethiopiërs uit Oost Afrika. Toetsi’s vormden ongeveer 20% van de bevolking en Hoetoe’s 80%. Die overheersing moet te maken hebben met een beter vermogen tot organiseren of met een hogere intelligentie, wat ongeveer op hetzelfde neer komt. Het lijkt erg waarschijnlijk dat Bantoe’s gemiddeld minder intelligent zijn dan andere Afrikaanse volkeren en dat werpt de vraag op waarom ze dan demografisch toch zo succesvol zijn.
Een paar duizend jaar is etnologisch niet veel en in die periode zijn de Bantoe’s praktisch uit het niets gegroeid tot de dominante Afrikaanse bevolkingsgroep. En ze domineren niet alleen Afrika, maar ook de getto’s in Noord en Zuid Amerika en de eilanden in het Caraïbische gebied. Nelson Mandela dan en Kofi Annan, dat zijn toch ook Bantoe‘s, vraagt U dan misschien. Dat is juist en hetzelfde geldt voor Martin Luther King en veel andere charismatische zwarte leiders. Het gaat daarom niet alleen om gemiddelden maar ook om de verdeling van begaafdheden binnen een bevolkingsgroep. Ook gemiddeld weinig begaafde volkeren kunnen hoog begaafde leiders voortbrengen. Het is niet voor niets dat democratie in door Bantoe’s geregeerde landen nergens een succes is geworden.
Vergelijkend intelligentieonderzoek tussen etnische groepen wordt niet gedaan of niet gepubliceerd, maar stel dat de afstammelingen van Surinaamse slaven gemiddeld twintig IQ punten minder intelligent zouden zijn dan de afstammelingen van de Hindoestaanse contractarbeiders. Dat zou extreem veel zijn en waarschijnlijk is het minder maar dan nog zou het heel goed kunnen dat de bovenste één procent van de Creolen bekwamer is dan de vijf procent intelligentste Hindoestanen. Voldoende voor Desi Bouterse om in de concurrentiestrijd het landsbestuur in handen te krijgen met steun van de rest van de Creoolse bevolking. Voldoende ook in Afrika om competente leiders op te leveren die de Bantoe’s in de loop van een paar duizend jaar de overhand bezorgd hebben, vooral als men daarnaast beschikt over voldoende fysieke oorlogsbegaafdheid.
Wat hierboven wordt beweerd berust allemaal niet op behoorlijk onderzoek en kan er dus op onderdelen flink naast zitten. Maar het is raar dat het onderzoek op grond waarvan wel zinnige dingen zouden kunnen worden gezegd over dit onderwerp niet wordt gedaan of als het wordt gedaan niet wordt gepubliceerd. Men meent dat onderzoek of discussie op zich zelf al de discriminatie zou kunnen bevorderen, maar het omgekeerde is het geval. Neem Jan Mulder en Roy Groenberg en al die andere malloten. Ze discrimineren en weten het niet eens van zich zelf. Waarheid en open discussie is altijd beter dan struisvogelgedrag. Wie feiten wegstopt omdat ze hem slecht uitkomen bouwt zijn samenleving op een moeras en dat geeft rottende fundamenten.

Geplaatst in afrika, ethiek | 2 reacties

De scheiding van staat en kerk

De scheiding van kerk en staat is iets anders dan de verbanning van de kerk uit het openbare leven. Het wil zeggen dat die twee zich niet met elkaar bemoeien. Het is niet een variant op de vrijheid van godsdienst, al heeft het er in de verte wel mee te maken. De scheiding van kerk en staat gaat historisch uit van een eerder bestaande situatie waarin er een staatskerk was. Een staatskerk impliceert meestal het monopolie van een godsdienstige denominatie en een verbod of een beperkte vrijheid voor alle andere. De scheiding van kerk en staat geeft in zo’n geval de andere godsdiensten automatisch grotere vrijheid, maar het blijft theoretisch denkbaar dat daarnaast een verbod blijft bestaan voor een of meer godsdiensten. Er zijn godsdienstige sekten, zoals de scientology church en de mormonen, die veel mensen graag uit de samenleving zouden willen weren. Wilders en zijn aanhang menen dat de islam een sekte is die in deze categorie thuis hoort, maar de meeste mensen zijn van mening dat het geloof van anderhalf miljard wereldburgers niet meer als een te verwijderen sekte kan worden aangemerkt. De meeste mensen vinden bovendien dat ook sekten op godsdienstvrijheid aanspraak kunnen maken.
De staat valt niet samen met de samenleving. De Staat der Nederlanden is de juridische vormgeving van de Nederlandse overheid en die overheid heeft in de samenleving een belangrijke maar beperkte taak. De kerk heeft in de ogen van de gelovigen in dezelfde samenleving een andere taak. Alleen daarom al zou de overheid geen recht moeten hebben de kerk de wet voor te schrijven vinden zij.
De kerk op haar beurt valt niet samen met het geloof. Een kerk kan vanuit een godsdienstig oogpunt zelfs een gevaar zijn voor de religie waar zij uit voortkomt wanneer zij zich tussen God en de gelovigen plaatst en de uitleg van het leer monopoliseert. Het is denkbaar dat een kerkelijke organisatie verboden wordt juist om de godsdienstvrijheid van de gelovigen te garanderen, zij het dat de overheid om te kunnen onderkennen dat zo’n ingrijpen nodig zou zijn, zich intensief met kerk en religie zou moeten inlaten, wat uit het standpunt van de scheiding van kerk en staat weer niet helemaal denkbaar is.
Tussen kerk en religie bestaat dus een soortgelijk onderscheid als tussen staat en samenleving. De kerk hoort het geloof te dienen zoals de staat de samenleving en er niet over te heersen.
Mohammed bijvoorbeeld, de stichter van de islam, heeft zijn uiterste best gedaan om een kerkelijke organisatie, zoals hij die in het christendom had waargenomen, uit de islam te weren. De kerk zag hij als de directe oorzaak van de afbraak van de zuivere leer van de profeten. Geen mens, zei hij, dient zich te plaatsen tussen de Godheid en de ware gelovige die zich aan het Woord van de Allerhoogste heeft onderworpen. De grote verering van de moslim voor zijn koran is vergelijkbaar met de joodse verering voor hun Thora en van de orthodoxe protestanten voor de bijbel. Die verering is te herleiden tot een gemeenschappelijke afkeer die profeten als Luther en Mohammed hadden voor priesters en schriftgeleerden, die in hun ogen de uitleg van het geloof hadden gemonopoliseerd om het ten eigen bate aan wenden.
Dat het Mohammed niet gelukt is om de imam, de sharia en de schriftgeleerden uit de islam te bannen is intussen wel duidelijk en ook dat hij gelijk had met zijn vrees dat zij in religieus opzicht de ondergang zouden kunnen worden voor de islam. In plaats van een gezuiverd joods-christelijk geloof, waarin de gelovige in vrijheid leven kan, is de islam een geestelijke gevangenis geworden en is de islamitische orthodoxie verantwoordelijk voor de ondergang van wat ooit de meest aantrekkelijke beschaving was in ons deel van de wereld.
De herleving van de Grieks Romeinse beschaving in de eerste eeuwen van de islam en de vruchtbare verbinding van die erfenis met de beschavingen van Perzië en India waren een direct gevolg van de veel grotere vrijheid die deze religie toestond dan de Byzantijnse orthodoxie of het primitieve Latijnse christendom. De fossilisering van de islam hield gelijke tred met de toenemende invloed van priesters (imams) en schriftgeleerden. De kalief heeft een tijdlang de cultuurdragers de hand boven het hoofd gehouden als zij in conflict kwamen met de geloofsfanatici. Maar na de ondergang van Bagdad en de versplintering van de Dar al Islam kregen de imams overal de overhand.

Een scheiding van kerk en staat dient voor de bescherming van de gelovige. Het is noodzakelijk om het geweldsmonopolie van de staat uit handen te houden van de priesters en de schriftgeleerden, die door Jezus en Mohammed met enig recht als de belangrijkste vijanden van het ware geloof werden gezien. Dat is de opvatting die op zo’n fraaie manier verwoord wordt in het verhaal van de Groot Inquisiteur in de Gebroeders Karamasov van Dostojevsky. De scheiding van kerk en staat dient niet in de laatste plaats om te voorkomen dat een van beide een te overheersende plaats in de samenleving kan innemen. We dienen daar bij stil te staan voor we welk geloof dan ook opnieuw een overheersende positie toestaan in de publieke ruimte.

Geplaatst in geloof, overheid | Een reactie plaatsen

De oorzaken van de crisis.

De topbankiers van Nederland legden verantwoording af tegenover de Commissie De Wit I over de eerste geldcrisis en hun collectieve naam was haas. De crisis had hun ook maar overvallen en zij hadden er niets aan kunnen doen. Het was over komen waaien uit het buitenland, uit Amerika met name, waar de overheid onvoldoende toezicht uitoefende.
De Kamercommissie die de bankiers in navolging van de Amerikaanse senaat aan de tand probeerde te voelen slaagde daar zichtbaar niet in. De Kamerleden hadden onvoldoende kennis van zaken en waren intellectueel niet van hetzelfde niveau als hun opponenten.
Een paar vragen die niet gesteld werden en dus ook antwoorden die niet werden gegeven:
Kunt U ons uitleggen wat er precies gebeurd is tijdens de crisis. Waarom kon U aan Uw collega-banken en Uw klanten opeens geen geld meer lenen? Waar was het geld opeens gebleven?
Als het, zoals U suggereert, een gevolg is van de boekhoudregels die de wet en de toezichthouders U opleggen, zijn die regels dan verkeerd? Of anders, wat heeft U verkeerd gedaan dat toepassing van de regels tot deze resultaten leidde?
De boekhoudregels brengen mee dat U een waardevermindering van Uw vorderingen en andere assets meteen in Uw boeken hoort te verwerken en dat houdt in dat Uw eigen vermogen daardoor vermindert en U de kredietverstrekking met een veelvoud van het vermogensverlies moet verminderen. Wat U eigenlijk zegt is dat de enorme multiple van kredietverstrekking t.a.v. eigen vermogen de oorzaak is van de kredietcrisis?
Als U wist dat dit kon gebeuren, wat heeft U ieder apart en collectief dan gedaan om het te voorkomen?
Als U zegt dat dit niet te voorkomen was, concludeert U dan niet dat er een fundamentele fout zit in het systeem waarmee U werkt? Wilt U volhouden dat U daar geen verantwoordelijkheid voor draagt? Wie dan wel? De toezichthouders zegt U en de regelgevers?.

Heren, we hebben U goed begrepen. Er zal iets fundamenteels in de regels en in het toezicht moeten gaan veranderen of in datgene waarop de regels en het toezicht van toepassing zijn en dat zal dan gevolgen hebben voor Uw functie. Daar kunt U zich in vinden? Dank U heren, U hoort van ons.

Men moet met teleurstelling vast stellen dat onze volksvertegenwoordiging en onze kranten geen begrip hebben van de werking van het financiële stelsel en dat onze economen niet in staat zijn gebleken het hun uit te leggen. Of dit ook geldt voor de bankiers die verhoord werden in de Kamer is niet helemaal duidelijk geworden. Daarvoor was de discussie met de Kamercommissie onvoldoende diepgravend, maar men moet vast stellen dat degenen die hier aan het woord geweest zijn er geen blijk van hebben gegeven dat ze begrepen wat hen en ons overkomen is. Dat doet je huiveren voor de toekomst.
Een ander woord voor kredietverlening is geldschepping. De totale hoeveelheid geld die in omloop is, is in principe gelijk aan de totale hoeveelheid goederen en diensten die er mee wordt betaald. Wordt het evenwicht verstoord doordat er meer geld in omloop komt of de omloopsnelheid van het geld verhoogd wordt dan herstelt het evenwicht zich doordat goederen en diensten duurder worden. En het werkt ook andersom. Als goederen en diensten duurder worden versnelt de geldstroom of komt er meer geld in omloop. In de crisisjaren heeft dat duurder worden van goederen en diensten zich nogal selectief voorgedaan, waardoor het maar ten dele in de inflatiecijfers is terechtgekomen. De overheidsuitgaven namen internationaal spectaculair toe onder meer door de oorlogen in Irak en Afghanistan. Die oorlogen zijn gefinancierd met internationale kredieten. Verder zijn wereldwijd veel meer hypotheken en persoonlijk leningen verstrekt dan verantwoord was waardoor de huizenprijzen stegen en de consumptie per hoofd toenam. De consumptieprijzen, die voor een groot deel de inflatiecijfers bepalen waarmee overheden werken, bleven laag, door de toename van de productie in de lage lonenlanden in Azië. Er heeft een grote stijging van de geldhoeveelheid plaats gevonden die per saldo vooral is gaan zitten in consumptie gefinancierd met leningen aan consumenten, waarvoor geen zekerheid was gegeven (persoonlijke leningen en schulden op creditkaarten) en in de prijzen van onroerend goed. Nu bleek dat veel consumptieve leningen niet konden worden terugbetaald. De boekhoudvoorschriften voor banken brengen mee dat afwaardering van die leningen moet plaats vinden. Dat betekent tevens een vermindering van het eigen vermogen en een krimp in de kredietverlening. Het vertrouwen van de banken in elkaar valt weg en dat is de tweede reden dat de geldcirculatie stokt. Dat samen is de geld- en kredietcrisis
De omvang van de uitstaande leningen is gebonden aan een multiple van het eigen vermogen. Hypotheken zijn een vorm van middellang of lang krediet. Kredieten aan het bedrijfsleven zijn meestal kortlopend. Die laatste komen dus het eerste aan de beurt als er besloten moet worden om wel of niet te verlengen. Door de daling van het eigen vermogen van de banken, met andere woorden, neemt de ruimte voor nieuw uit te geven kredieten aan het bedrijfsleven catastrofaal af, waardoor alleen de ondernemingen met grote liquiditeiten buiten de gevarenzone blijven. Dat is de echte crisis die een gevolg is van de bankencrisis.
Overheden en consumenten hebben meer geconsumeerd dan zij uit inkomens en belastingopbrengsten konden financieren, dat blijft toch de achterliggende oorzaak. Er is daardoor een discrepantie ontstaan tussen de geldhoeveelheid en de beschikbare goederen en diensten. Dat had tot inflatie en hogere prijzen horen te leiden. Dat dit niet gebeurd is heeft twee oorzaken. De centrale banken hebben dit weten te voorkomen onder meer door de rente laag te houden. De lage rentes blijken nu een van de oorzaken te zijn geweest van de crisis. Banken verdienen te weinig bij lage rentes en gaan grotere risico’s nemen. De enorme uitbreiding van de speculatieve handel in derivatives is met laag rentend geld gefaciliteerd.
Er blijkt geen vervangingsmiddel te zijn voor een gezonde geldpolitiek en voor een behoorlijke risicobewaking. Hoe moeten de regelgevers en toezichthouders daar nu voor zorgen? Daar zou de discussie over horen te gaan en niet over de bankiersbonussen. Dat is simpel, die bonussen schaffen we gewoon af, als tegenprestatie van de banken voor de garanties die ze van de overheid krijgen, maar dat helpt maar een heel klein beetje. Het zijn niet de hoge inkomens van de bankiers maar de verkeerde incentives waar de bonussen maar een onderdeel van vormen. De banken en de financiële markten moeten grondig op de schop. Dat er sprake zou zijn van zelfreinigende werking binnen de financiële markten, dat is een mythe waar ook de grote Greenspan nu niet meer in gelooft.

Geplaatst in geld en economie | Een reactie plaatsen